Meny

Utvecklingsstrategier

För att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har elva övergripande utvecklingsstrategier tagits fram. Dessa är vägledande för att nå en ekologisk, social och ekonomiskt långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. De är framtagna med utgångspunkt i globala, nationella och regionala mål samt kommunens vision.

Utvecklingsstrategierna har varit vägledande för framtagande av översiktsplanens förslag till kartan för utvecklingsinriktning samt mark- och vattenanvändningskarta. Utvecklingsstrategierna ska också vara vägledande för kommande prioriteringar och beslut vad gäller detaljplanering, bygglov, miljöprövningar och kommunala investeringar.

Strategierna har ingen inbördes ordning, och ska vid tillämpning vägas samman och ses som en helhet. Förslag och projekt som stödjer merparten av strategierna ska prioriteras högt medan förslag och projekt som endast stödjer några få eller går emot strategierna ska prioriteras lågt.

Övergripande utvecklingsstrategier

 1. Bebyggelse ska utvecklas där det finns service och infrastruktur
  Förtäta, omvandla och utveckla bebyggelsen där det finns goda förutsättningar i form av service, vatten och avlopp, el, fjärrvärme och transportinfrastruktur. Då kan befintlig struktur och investeringar utnyttjas effektivt och påverkan på naturmiljöer minskas.
 2. Bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god kollektivtrafik
  Öka andelen bebyggelse kring starka kollektivtrafiknoder för att underlätta ett hållbart, tillgängligt och kapacitetsstarkt resande.
 3. Utveckla och kraftsamla i noder
  Fokusera bebyggelseutvecklingen och infrastruktursatsningar i utpekade noder så att goda förutsättningar ges för boende, service, arbetstillfällen och kollektivtrafik.
 4. Skapa varierad bebyggelse
  Öka integreringen av bostäder, handel, kontor, kommunal service och icke störande verksamheter i bebyggelseutvecklingen. Detta tillsammans med varierade bebyggelsetyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer kan öka tryggheten och möjligheten för människor att mötas. Särskild hänsyn ska tas till barns behov och förutsättningar. Grönområden och allmänna mötesplatser ska ingå i den blandade bebyggelsen.
 5. Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö
  Ta tillvara närheten och förbättra tillgängligheten till grönområden, sjöar och hav samt kulturmiljöer vilka är resurser som bidrar till en levande och attraktiv livsmiljö. Ta tillvara befintliga natur- och kulturmiljöer samt unika karaktärsdrag för platsen i bebyggelseutvecklingen vilket bidrar det till den nya bebyggelsens attraktion och identitet.
 6. Skapa goda lägen för verksamheter
  Öka markberedskapen och planberedskapen i strategiska lägen för utveckling av nya och befintliga verksamheter. Verksamheter ska förläggas så att de effektivt kan utnyttja infrastruktur och så att transporter kan ske med låg klimatpåverkan. Integrera verksamheter med andra funktioner där så är.
 7. Hushåll med mark- och vattenresurser
  Ta endast i anspråk jordbruks-, skogsbruks- och naturmark samt vattenområden om behovet inte kan tillgodoses på annan mark. Exploatering av sådana områden ska tillgodose väsentliga samhällsintressen kombinerat med ett effektivt mark- och vattenutnyttjande. Grön- och vattenområden ska ses som resurser vad gäller ekosystemtjänster och klimatanpassning.
 8. Stärk de regionala sambanden
  Regionförstoringen ska ske så att dess fördelar kan komma fler till del. Utveckla och bygg ut storregionala, regionala och kommunala stråk med kollektivtrafik som tåg och buss. Särskilt prioriterat är stråket Stockholm - Södertälje – Nyköping - Norrköping där Ostlänken med Nyköpings resecentrum och Stockholm Skavsta resecentrum ingår.
 9. Öka förutsättningarna för hållbart resande
  Planera bebyggelsen utifrån hållbara transporter. Prioritera färdslagen utifrån ett tillgänglighets-, trygghets- och klimatperspektiv där den samlade effekten prioriteras före de enskilda trafikslagens. Underlätta smidiga byten och omlastningar inom och mellan transportslag både för människor och gods genom lättillgängliga, trygga och strategiskt placerade transportnoder.
 10. Utveckla, stärk och bevara den regionala och kommunala grön- och blåstrukturen
  Skapa en regionalt och kommunalt sammanhängande struktur av grön- och vattenområden med höga värden för natur och friluftsliv. Naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd. Säkerställ en god närhet, trygghet och tillgänglighet till parker och närströvområden.
 11. Utveckla, stärk och bevara naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster
  Utveckla och bevara ekosystemtjänster såsom mångfunktionella ytor för dagvattenhantering, areella näringar, biologisk mångfald och naturupplevelser i den strategiska planeringen, infrastrukturplaneringen, detaljplaneringen, bygglov och miljöprövning och skyddet av naturvärden.

Utvecklingsstrategiernas koppling till Agenda 2030

Översiktsplanens utvecklingsstrategier är också ett medel för att bidra till en utveckling enligt Agenda 2030 på det sätt som illustreras nedan.

Illustration av hur utvecklingsstrategierna stödjer målen i Agenda 2030

Illustration av hur utvecklingsstrategierna stödjer målen i Agenda 2030.