Meny

Sammanfattning

Översiktsplanen för Nyköpings kommun visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040 samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen i korthet

 • Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på 700 personer per år i kommunen
 • Vi utvecklar bebyggelse där det redan finns service och infrastruktur
 • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden
 • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till de utpekade bebyggelsenoderna 
 • Markområden för nya och utvidgade verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk
 • Ett antal områden föreslås att helt undantas för exploatering, grönområden i anslutning till bebyggelse som är ekologiskt värdefulla och/eller rekreationsmässigt välanvända
 • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen

Bakgrund

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg. Översiktsplanen från 2013 kommer att ersättas med Nyköping 2040 efter att medborgare har varit med och tyckt till och politiska beslut har fattats. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan inleddes 2018 med en dialog med medborgare.

Översiktsplanen redovisar dessutom kommunens övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen. Den utgår ifrån och ersätter tidigare antagna översiktsplaner.

Översiktslan Nyköping 2040 är helt digital till skillnad från tidigare översiktsplaner.

Huvuddragen i Nyköpings kommuns framtida markanvändning

Översiktsplan Nyköping 2040 tar höjd för en befolkningstillväxt på 700 personer per år i kommunen. Översiktsplanen har som huvudinriktning att effektivisera markanvändningen genom att:

 • utveckla bebyggelse där det redan finns service och infrastruktur
 • ta så lite oexploaterad mark i anspråk som möjligt.

Detta innebär att huvuddelen av kommunens bebyggelseutveckling planeras att ske inom Nyköpings centralort genom omvandling av befintliga verksamhetsområden till tät stadsbebyggelse med en blandning av bostäder, verksamheter, offentlig service, handel, samlingsplatser och tillgängliga grönområden.

Ny bebyggelse i utvecklingsområden och på landsbygden

Omvandlingen ska främst ske genom att prioritera ny bebyggelse i översiktsplanens utpekade utvecklingsområden, framförallt i anslutning till Nyköpings resecentrum och runt Stadsfjärden.

Inom de utpekade utvecklingsområdena finns det utrymme att bygga bostäder för upp till 50 000 personer med tillhörande arbetsplatser och service, vilket ger en flexibilitet i framtida utbyggnadsalternativ.

En mindre andel bebyggelse föreslås även tillkomma genom förtätning och komplettering inom befintliga stadsdelar och i anslutning till orter på landsbygden. Syftet med förtätningen är främst att komplettera med den typ av bebyggelse och de funktioner som saknas i stadsdelen eller orten.

Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse ske längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till de utpekade bebyggelsenoderna som ska fungera som serviceorter för omgivande bygder. Fjorton mindre områden föreslås möjliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Nya och större verksamhetsområden

Översiktsplanen innehåller även markområden för nya och utvidgade verksamhetsområden för verksamheter som inte är lämpliga att blanda med bostäder. Dessa planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk, exempelvis på Arnö i anslutning till Oxelösunds kommuns planerade verksamhetsområden, vid Stockholm-Skavsta flygplats och kommande Skavsta resecentrum, samt i anslutningar till trafikplatser längs E4:an som till exempel i Stavsjö.

Vi ska främja hållbara transporter

Översiktsplanen har en tydlig inriktning att främja hållbara transporter och att minska transportsektorns ytbehov. Ytor för transportinfrastruktur behöver dock ändå pekas ut i översiktsplanen, framförallt för Ostlänkens behov med tillkommande stationer samt för Kungsladugårdsleden och trafikplatser vid Sjösa, Bergshammar, Arnö och Björshult.

Områden som inte ska exploateras

Ett antal områden i översiktsplanen föreslås att helt undantas för exploatering. Det handlar framförallt om grönområden i anslutning till bebyggelse som är ekologiskt värdefulla och/eller rekreationsmässigt välanvända. Några större orörda och tysta områden i kommunens skogsbygder föreslås också undantas från störande åtgärder, bland annat i Kolmården, Fjällmossen, Likstammen och i Norra skärgården.

Även markområden som är värdefulla som jordbruksmark undantas från bebyggelse. I den största delen av kommunen planeras befintlig markanvändning att få fortsätta, i form av till exempel pågående jord- och skogsbruk.

Översiktsplanens konsekvenser

 • Ett genomförande enligt översiktsplanen innebär att kommunens invånarantal har möjlighet att växa enligt kommunens tillväxtmål.
 • Markbehovet per invånare kommer att minska i jämförelse med idag och förutsättningarna för kommuninvånarna att resa mer hållbart och med mindre klimatpåverkan kommer att förbättras.
 • Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv kommer redan gjorda investeringar i till exempel skola, VA och transportinfrastruktur att kunna utnyttjas mer effektivt, samtidigt som det kommer att finnas behov av nya investeringar för att möta utvecklingen.
 • Delar av centralorten kommer att förändras i och med att ny och något högre bebyggelse kommer att tillkomma utanför stadskärnan.
 • Bebyggelseutvecklingen i centralorten kommer att innebära ett behov av omflyttning av verksamheter som inte är lämpliga att blanda med bostadsbebyggelse, från omvandlingsområdena till nya verksamhetsområden, till stora delar på idag oexploaterad men på annat sätt störd mark i tätortens ytterområden.
 • Tillgången till grönområden och vatten kommer fortsatt att vara god.

Gå direkt till kartan

Lämna synpunkter 

Samrådsperioden pågick 12 mars - 26 juni.