Meny

Så här läser du översiktsplanen

Nyköping 2040 är en digital översiktsplan. Här hittar du läsanvisningar och information om hur översiktsplanen är upplagd.

Översiktsplanen är indelad i två delar med olika textkapitel och en kartdel. Textdelarna hittar du här på webbplatsen. Kartdelen finns i kommunens kartverktyg Nygis.

Längre ner på sidan finns filmade guider som visar hur du:

  • läser översiktsplanen
  • använder kartan
  • tycker till i kartan

Övergripande kapitel

I de övergripande kapitlen redovisas övergripande utgångspunkter, förutsättningar, mål och strategier som ligger till grund för översiktsplanens framtagande. Här hittar du även information om riksintressen, miljökvalitetsnormer och hållbarhetsbedömningen.

Temakapitel

I de tio temakapitlen behandlas tio olika ämnesområden av betydelse för mark- och vattenanvändningen. För respektive ämnesområde redovisas målbild, aktuella strategier, kommunens allmänna ställningstaganden för ämnesområdet och beskrivning av nuläget.

Översiktsplanens strategier anger vilket förhållningssätt som ska vara vägledande i prioriteringar och handläggning i fortsatt planering och utveckling av mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanens ställningstaganden anger kommunens vilja, syn och vägledning för olika frågor och aspekter av betydelse för fortsatt planering och utveckling av mark- och vattenanvändningen.

Kartan

Länk till kartan hittar du längst ner på sidan. Du kan välja vad som visas i den aktuella kartvyn genom att tända och släcka de olika kartlagren i en meny.

Du kan också välja vilken bakgrundskarta som visas. När du klickar på ett objekt i kartan får du upp information om just det objektet.

Objektinformationen kan till exempel innehålla en definition, en målbild eller inriktning, en beskrivning och kommunens ställningstaganden.

Kartskikten är indelade i fyra underrubriker:

Utvecklingsinriktning

Kartan för utvecklingsinriktning illustrerar på en mycket övergripande nivå kommunens syn på önskvärd utveckling av Nyköpings kommun i ett regionalt och mellankommunalt perspektiv. Detta redovisas i form av områden, noder (platser) och stråk.

I utvecklingsinriktningskartan hittar du noder - platser eller orter av särskild betydelse som centrum för omgivande bebyggelse eller bygd. Betydelsen kan bestå i servicefunktioner, transportcentra eller besöksnäringscentra. De är därigenom särskilt lämpliga för utveckling för respektive funktion.

Du hittar också områden - Större grön- eller vattenområde av särskilt stor betydelse för människors rekreation och naturupplevelser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De är särskilt lämpliga att bevara och utveckla för angivna funktioner.

Stråk - är förbindelsestråk som är av särskilt stor betydelse för att skapa, förbättra eller upprätthålla en god tillgänglighet mellan noder och områden. Betydelsen kan vara för transporter, spridning av växter och djur eller besöksnäring. Åtgärder som gynnar respektive funktion ska prioriteras.

Markanvändning

Markanvändningskartan redovisar grunddragen i kommunens syn på lämplig mark- och vattenanvändning. Här visas vilken mark som lämplig för bebyggelse, verksamheter, idrott och fritid, transporter, grönstruktur och vatten. Kartan är framtagen på en övergripande nivå och gränserna mellan områdena ska därför inte läsas i en för högt inzoomad skala.

Hänsyn

Hänsynskartan visar områden där särskild hänsyn behöver tas vid planering och lovgivning för att tillgodose allmänna intressen och miljökvalitetsnormer.

Riksintressen

Riksintressen är en del av hänsynskartan och visar områden som är utpekade av staten med värden av nationellt intresse att bevara eller utveckla. Inom dessa riksintresseområden måste man vid planering och lovgivning ta sådan hänsyn att riksintressets värden inte påtagligt skadas. Samtliga riksintresseområden är redovisade. Av riksintressekartan framgår även kommunens avvikande syn på några riksintressenas utbredning.

Guider för hur du läser översiktsplanen, använder kartan och är med och tycker till 

Guide för hur du läser översiktsplanen

Guide för hur du använder kartan

Så här tycker du till om texterna på webben

För att tycka till om texterna som finns här på webbsidan skriver du in dina synpunkter i ett formulär som hittas längst ner på respektive textsida i de övergripande kapitlen och temakapitlen.