Meny

Riksintressen

Riksintressen i översiktsplanen är mark- eller vattenområden som har nationellt viktiga värden. Riksintressena ska så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.

Det finns två typer av riksintressen. De som riksdagen avgränsats enligt fjärde kapitlet miljöbalken och de som avgränsats av ansvariga nationella myndigheter enligt tredje kapitlet miljöbalken. Riksintressen enligt fjärde kapitlet är inskrivna i lagen och står därför alltid över anspråk enligt tredje kapitlet. Om flera intressen, som är skyddade enligt 3:e kap MB, strider mot varandra ska företräde ges till det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Totalförsvarets intressen står dock över övriga intressen enligt tredje kapitlet.

I översiktsplanens karta med tillhörande text redovisas de områden av riksintresse som finns inom Nyköpings kommun deras huvudsakliga värden och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och vattenområden så att riksintressena tillgodoses.

Gå direkt till riksintressekartan

Kommunens förslag på förändringar, tolkningar eller preciseringar av gällande riksintressen

faktaruta2.png

I översiktsplanen ska kommunen redovisa eventuella avvikande ståndpunkter, tolkningar och preciseringar av de utpekade riksintresseanspråken. Nyköpings kommun redovisar nedan sina särskilda ställningstaganden för de riksintressen där kommunen föreslår förändringar, tolkningar eller preciseringar i gällande riksintressen. För övriga riksintressen bedöms skyddet vara tillräckligt och kommunens och statens vilja sammanfalla. Kommunen redovisar även här sina ställningstaganden om vilket intresse som har företräde där sammanfallande riksintressen bedöms som oförenliga.

Riksintresse kulturmiljövård: Utvidgning av riksintresse Hartsö-Ringsö

Ringsö – Hartsö är av riksintresse för kulturmiljövården som skärgårdsmiljö med betydelse för sjöfart och kustförsvar sedan medeltiden och ännu fungerande skärgårds- och fiskehemman. Kommunen anser att riksintresset ska utökas med området Horsviks skärgårdshemman samt delar av Aspnäset/Stendörren enligt förslag i översiktsplanens karta.

Kommunens förslag till utvidgning av riksintresse för Kulturmiljö Hartsö – Ringsö.

Kommunens förslag till utvidgning av riksintresse för Kulturmiljö Hartsö – Ringsö.

Motiv för ställningstagande

Kommunen anser att området Horsviks skärgårdshemman är så unikt och har så lång dokumenterad kontinuitet att det motiverar att området tas med i riksintresset. För området Aspnäset/Stendörren motiveras riksintresset av den lotsplats som funnits på platsen.

Riksintresse kulturmiljövård: Ny tolkning av bebyggelse i anslutning till riksintresse Arnö-Stora Kungsladugården

Arnö – Stora Kungsladugården är av riksintresse för kulturmiljövården. I Länsstyrelsens tolkning är stadens avgränsning mot jordbruksmarken och dess siluett av betydelse för upplevelsen av och förståelsen för riksintresset.
Kommunen anser att ny tät bebyggelse kan uppföras i centralorten utan att riksintresset skadas. Den västra stadsfronten mot riksintresseområdets kulturlandskap behöver utformas med omsorg, vara stadsmässig och byggnadshöjderna behöver studeras noggrant. De höga äldre karaktärsbyggnaderna, främst Nyköpingshus och stadens kyrkor, ska klart avtecknas i centralortens siluett från riksintresseområdet sett. Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning.

Motiv för ställningstagande

Kommunens utvecklingsstrategi om att förtäta och omvandla industri-och verksamhetsbebyggelse innebär att centralorten växer inom befintliga ramar och att odlingslandskapet utanför inte tas i anspråk. Om bebyggelsens siluett fortsatt möjliggör visuella kopplingar mellan Arnö-Stora Kungsladugården och riksintresset för Nyköping kan tät bebyggelse vara möjlig att uppföra.

Riksintresse kulturmiljövård: Ny tolkning av bebyggelse i och i anslutning till riksintresse Nyköping

Nyköpings stadskärna och Brandkärrs miljonprogramsområde är av riksintresse för kulturmiljövården. Stadskärnans skala och Brandkärrs områdesstruktur har betydelse för upplevelsen av riksintresset.
Kommunen anser att något högre bebyggelse än i Nyköpings stadskärna, det vill säga med en generell byggnadshöjd om 4-6 våningar, kan prövas i utvecklingsområdena utanför stadskärnan som den är avgränsad i riksintresset Nyköping utan att riksintresset skadas. Detta under förutsättning att siktlinjer mot värdefulla kultur- och bebyggelsemiljöer upprätthålls och att den nya bebyggelsen underordnar sig stadens siluett och landmärken. I samband med planläggning ska tillkommande volymers påverkan på riksintressets värden utredas.

I utvecklingsområdena Sunlight/Högbrunn, Nöthagen, Folkungavallen och östra Kungshagen är stadsbilden mindre känslig och där kan en generell byggnadshöjd om 5-7 våningar och enstaka byggnader högre än 7 våningar prövas.

I Idbäcken, Spelhagen och västra Kungshagen är kommunen mer restriktiv till byggnader högre än 7 våningar. Höga hus gör större avtryck i stadens siluett och särskilda krav bör därför ställas på deras arkitektoniska kvaliteteter.

Brandkärrs miljonprogramsområde ska ha kvar sin struktur präglad av hus i park och trafikseparering för biltrafik från gång- och cykeltrafik, stråk för busstrafik skulle dock kunna tillåtas genom parkområdet för att öka tillgänglighet och trygghet.

Motiv för ställningstagande

Stadens bebyggelse utanför stadskärnan är generellt sett inte särskilt låg idag och behöver inte heller vara det för att stadens identitet och kulturhistoriska värden ska värnas. Ny bebyggelse ska få bidra med nya uttryck och därigenom bidra till att utveckla stadens identitet och även öka förståelsen för stadens historia utan att utgöra påtaglig påverkan på riksintresset. Om bebyggelse utanför stadskärnan tillåts vara något högre än i stadskärnan erhålls bättre hushållning med mark, och därmed bättre förutsättningar för hållbar utveckling.

Riksintresse kulturmiljövård: Tolkning av påtaglig skada på riksintresse Nyköpingsåns dalgång

Nyköpingsåns dalgång är av riksintresse för kulturmiljövården som dalgångsbygd med utpräglat herrgårdslandskap i norr och storbondebygd i söder.

Nyköpings kommun anser att utveckling av verksamhetsområdet vid Stockholm Skavsta inom riksintresse för kulturmiljö kan ske enligt förslag i översiktsplanekartan utan att det medföra en påtaglig skada på riksintresset Nyköpingsåns dalgång. En sådan utveckling behöver ske med stor hänsyn till upplevelsen av det öppna kulturlandskapet och fornlämningarna inom området.

Ingående och näraliggande gårdar vid Tå och Brunnsta ska fortsatt upplevas vara i ett öppet landskap. Skalan på de anläggningar som uppförs behöver anpassas för att inte dominera landskapsbilden. Det öppna kulturlandskapet bör fortsatt angränsa till å-rummet. Med en sådan hänsyn, baserat på arkeologisk och antikvarisk utredning bedömer kommunen att detta kan ske utan att det skadar riksintresset Nyköpingsåns dalgång

Kommunens förslag till verksamhetsområde där överlappning sker med riksintresset för kulturmiljövård – Nyköpingsåns dalgång.

Kommunens förslag till verksamhetsområde där överlappning sker med riksintresset för kulturmiljövård – Nyköpingsåns dalgång.

Motiv för ställningstagande

Kommunen bedömer att verksamhetsområdet kan utvidgas utan att skada riksintresset Nyköpingsåns dalgång om påverkan noggrant utreds och hänsyn tas till riksintressets värden.

Riksintresse naturvård: Utvidgning av riksintresse Södermanlands kust och skärgård

Södermanlands kust och skärgård är av riksintresse som ett kustområde med variationsrika bottnar och rikt växt- och djurliv som i stor utsträckning är oexploaterad av fritidsbebyggelse med representativa kust- och skärgårdsjordbruk med lång kontinuitet.

Kommunen tolkar att hela fastigheten Hånö Säteri 1:47 ingår i riksintresset för Södermanlands kust och skärgård.

Kommunen tolkar att hela fastigheten Hånö Säteri 1:47 ingår i riksintresset för Södermanlands kust och skärgård.

Motiv för ställningstagande

En av grunderna för riksintresset Södermanlands kust och skärgård är förekomsten av representativa kust- och skärgårdsjordbruk med lång kontinuitet. I samband med arbetet för naturskydd av skärgårdshemmanet Horsvik har kommunen genomfört inventeringar och tagit del av tidigare inventeringar. Det nuvarande riksintresseområdet för Naturvård omfattar inte hela Horsviksområdet där höga naturvärden identifierats. Kommunen gör tolkningen att fastigheten Hånö Säteri 1:47 representerar ett sådant kust- och skärgårdsjordbruk med så höga naturvärden att fastigheten som helhet uppfyller kriterierna för riksintresset för naturvård. Med det som bakgrund föreslås riksintresseområdet utökas.

Riksintresse vindbruk- havsbaserat: Riksintresse som bör utgå -Långgrund I och II

Långgrund I och II är av riksintresse för vindbruk som område lämpligt för havsbaserad vindkraft.

Kommunen anser att riksintresset ”Långgrund I och I” för vindbruk till havs ska utgå som riksintresseanspråk.

Motiv för kommunens ställningstagande

Riksintresse vindbruk upptas i 3 kap. miljöbalken. Riksintresse vindbruk till havs står i konflikt med riksintresse högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och Natura 2000 som upptas i 4 kap miljöbalken. Vid konflikt mellan riksintressen som är utpekade enligt 3:e och 4:e kap MB ska företräde ges, enligt 3 kap 10 § MB, till områden som är skyddade enligt 4:e kap. Det innebär alltså att riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken har ett starkare skydd än riksintressen enligt 3 kapitlet.

Nyköping kommun anser att en utbyggnad av vindbruk medför en mycket påtaglig påverkan på riksintressena högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och turism, Natura 2000, totalförsvaret, sjöfart, friluftsliv och naturvård i en omfattning som inte anses rimlig med följande motiveringar:

 • Påverkan riksintresse högexploaterad kust: Utpekat område för riksintresse för vindbruk är ett oexploaterat område. En utbyggnad av vindkraft skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset för högexploaterad kust.
 • Påverkan på riksintresse rörligt friluftsliv och turism samt riksintresse friluftsliv. Orördhet är en viktig del i kvaliteten för dessa riksintressen. En utbyggnad av vindbruk skulle påtagligt påverka upplevelsevärdena och försvåra utövandet av friluftsaktiviteter och därmed innebära väsentlig påverkan på riksintresset.
 • Påverkan på Natura 2000-området: Natura 2000-området Skärgårdsreservaten ligger i direkt anslutning till riksintresseområdet för vindbruk. Natura 2000-områdets värden består i ett rikt fågelliv. En lång rad fågelarter skyddas av EU:s fågeldirektiv och ett fågelskyddsområde finns avsatt inom området.
 • Påverkan på riksintresset för totalförsvar: Försvarsmakten förordar i sitt yttrande över kommunens översiktsplan 2013 att riksintresseområdena för havsbaserat vindbruk stryks. Länsstyrelsen ställde sig bakom detta i granskningsyttrande för översiktsplan 2013. I förslag till Havsplan, 2019, för Norra Östersjön och Södra Kvarken gör staten ställningstagandet att riksintresse för totalförsvaret och riksintresset för vindbruk är oförenliga och att riksintresseanspråket för totalförsvaret ska ges företräde framför riksintresset för vindbruk inom havsplanen. Försvarsmakten har vid prövning motsatt sig samtliga områden för vindbruk till havs i området. Totalförsvarets intresse äger vid motstående intressen alltid företräde före andra intressen enligt miljöbalken och därför bedömer kommunen att riksintresse för vindbruk ska utgå.
 • Påverkan på riksintresse för sjöfarten: En utbyggnad av vindbruk skulle påtagligt påverka möjligheterna för sjöfart inom delar av riksintresset för sjöfart.
 • Påverkan på riksintresse naturvården: De två områdena till havs utgörs av grunda havsområden som är viktiga lekområden för fisk och värdefulla födosöksområden för fåglar. Det är därför olämpligt att etablera vindkraft i området.


Riksintresse vindbruk - landbaserat: Riksintresse som bör utgå - Nävsjön

Området vid Nävsjön har tidigare varit av riksintresse för vindbruk som område lämpligt för landbaserad vindkraft.
Kommunen anser att riksintresset för vindbruk på land vid Nävsjön ska utgå som riksintresseanspråk.

Motiv för ställningstagande

 • I översiktsplan för Nyköping 2013 angav kommunen att riksintresset för vindbruk skulle utgå. Länsstyrelsen i Södermanlands län stödde detta ställningstagande. Inga nya förutsättningar som ändrar detta ställningstagande har framkommit varför ställningstagandet kvarstår.
 • Utpekade riksintresseområden för vindbruk på land uppfyller inte Energimyndighetens uppställda kriterier för vindenergi (se vindkraftsutredning för Nyköping-Oxelösund)
 • Nyköpings kommun anser att en utbyggnad av vindkraft inom riksintresse vindbruk skulle påtagligt skada värdena inom utpekat stort opåverkat område och tyst område.
 • Natura 2000-området Nävsjöskogen ligger i direkt anslutning till riksintresseområdet för vindbruk och riskerar att påverkas negativt av utbyggnad av vindkraft. Natura 2000-området Stora Bötet ligger nära riksintresseområdet för vindbruk och riskerar att påverkas negativt av utbyggnad av vindkraft. Stora Bötet har bland annat utpekade höga värden för fågellivet som häckningsmiljö.
 • Området är utpekat i översiktsplanen utifrån sina värden som naturområde där vildmarksprägeln och tystnaden är viktig. Flera naturreservat och våtmarksområden som är viktiga för skogshöns finns i vindbruksområdets närhet. Områdets värde utgörs också av ett betydelsefullt friluftsområde vid Nävsjön och som värdefullt område för fågellivet.
 • Det utpekade riksintresseområdet för vindbruk är ett känt flygstråk för hotade fågelarter vilka riskerar att påverkas negativt av en vindkraftsutbyggnad.

Riksintresse järnväg: Tolkning av bebyggelsefritt område längs riksintresse Ostlänken, södra stambanan och järnväg Sala-Oxelösund

Nyköpings kommun anser att bebyggelse bör kunna tillåtas närmare än Trafikverkets riktlinje om 30 meter från anläggning, längs utpekade sträckor, om det bedöms lämpligt med avseende på buller, vibrationer och risk samt drift och underhåll av anläggningen.

Karta över de sträckor där kommunen anser att bebyggelse under vissa förutsättningar bör kunna tillåtas närmare än Trafikverkets riktlinje om 30 meter från järnvägsanläggning.

Karta över de sträckor där kommunen anser att bebyggelse under vissa förutsättningar bör kunna tillåtas närmare än Trafikverkets riktlinje om 30 meter från järnvägsanläggning.

Motiv för ställningstagande

Kommunen anser att en strikt tolkning av bebyggelsefritt område längs riksintresse för järnväg inom de mest centrala delarna av Nyköpings centralort samt de centrum som finns i vissa mindre orter inkräktar på det allmänna intresset bostadsbebyggelse och på kommunens möjlighet till funktionell stadsbyggnad. Med 30 meter breda områden utan bebyggelse skapas sämre förutsättningar för en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö längs med järnvägen. Detta motiverar att undantag från bebyggelsefritt område bör kunna prövas i detaljplan.

Riksintresse järnväg: Utvidgning av riksintresset Ostlänken och järnväg Sala-Oxelösund

Kommunen föreslår en utvidgning enligt förslag i översiktsplanens karta av riksintresset för järnväg.

Karta över de sträckor där kommunen anser att bebyggelse under vissa förutsättningar bör kunna tillåtas närmare än Trafikverkets riktlinje om 30 meter från järnvägsanläggning.

Kommunens förslag till utvidgning av område av riksintresse för framtida järnväg.

Motiv för ställningstagandet

Den framtida möjligheten att trafikera sträckan med persontrafik skulle möjliggöra att koppla samman riksintressena Ostlänken, Södra stambanan, Västra stambanan och Svealandsbanan vilket är av framtida riksintresse.

Riksintresse järnväg: Tillägg av Stockholm Skavsta C till riksintresset

Stockholm Skavsta station är av riksintresse som planerad station för resandeutbyte för internationell och nationell trafik.

Kommunen anser att stationens värde för resandeutbyte även för regional och lokal trafik ska ingå i riksintressebeskrivningen.

Motiv för ställningstagandet

Kommunen anser att Skavsta resecentrums station framtida nationella, storregionala och regionala funktion som koppling mellan riksintresset Stockholm Skavsta flygplats och riksintresset Stockholm Arlanda flygplats tillsammans med dess storregionala funktion längs stråket Linköping – Norrköping -Nyköping – Södertälje – Stockholm motiverar att den nationella, storregionala och regionala funktionen ingår som del i riksintresset.

Riksintresse järnväg: Nytt riksintresse för terminal

Nyköpings kommun anser att den inom Ostlänken planerade underhållsbasen för järnvägen i Nyköping, när placering är bestämd, bör ses som planerad terminal av riksintresse för järnvägen. Kommunen anser att valet av slutgiltig lokalisering till icke störande plats ska ske i samråd med Nyköpings kommun.

Motiv för ställningstagandet

Kommunen anser att underhållsbasen utgör förutsättning för järnvägens funktion och uppfyller kriterierna för terminal av riksintresse för järnvägen. Den bör därför ses som terminal av riksintresse för järnväg.

Riksintresse Vägtrafik: Tillägg av ny planerad sträckning för riksintresset riksväg 52.

Riksväg 52 är av riksintresse för regionala vägnätet mellan Nyköping och Örebro.

Kommunen anser att riksintresset riksväg 52 i framtiden ska följa Kungsladugårdsleden, som planeras förbinda Stockholm Skavsta flygplats med Trafikplats Kungsladugården, när denna är färdigställd. Nuvarande riksväg 52 från anslutning med väg 629 till Trafikplats Hållet föreslås därmed utgå som riksintresse för väg i framtiden.

Kommunens förslag till område av riksintresse för framtida vägtrafik, Kungsladugårdsleden, samt förslag till framtida utgående riksintresse för vägtrafik, riksväg 52 mellan framtida anslutning Kungsladugårdsleden och Hållets trafikplats.

Kommunens förslag till område av riksintresse för framtida vägtrafik, Kungsladugårdsleden (skrafferat i blått), samt förslag till framtida utgående riksintresse för vägtrafik, riksväg 52 mellan framtida anslutning Kungsladugårdsleden och Hållets trafikplats (ljusblått).

Motiv för ställningstagande

Förslaget till ny sträckning på riksintresse riksväg 52 skulle tillgängliggöra och koppla samman riksintressena Stockholm Skavsta flygplats, Ostlänken med resecentrum, E4 och Oxelösunds hamn med varandra. Den skulle också avlasta trafikplats på riksintresset E4. Även regionalt och kommunalt skulle ny sträckning ge stora vinster då det möjliggör utveckling av Skavsta verksamhetsområde, avlastar trånga passager i kommunala trafiknätet och minskar barriäreffekten i Oppeby/Dammgruvan och därmed främjar en hållbar utveckling av nordvästra Nyköping.

Avvägning mellan Riksintresse vägtrafik: Riksväg 52 ny planerad sträckning och Riksintresse kulturmiljövård: Arnö-Stora Kungsladugården

Arnö-Stora Kungsladugården är av riksintresse för kulturmiljövården som odlingslandskap präglat av Kungsladugården. Riksväg 52 är av riksintresse som förbindelse mellan regionala centra och till riksintressen för flygplats och hamn.

Kommunen anser att föreslaget riksintresseanspråk för riksväg 52 ska ha företräde framför riksintresse för kulturmiljövården Arnö - Stora Kungsladugården.

karta_RI_kungsladugården.png

Redovisning av kommunens tolkning där företräde för framtida riksintresse riksväg 52 bör gälla framför riksintresse för kulturmiljövården Arnö- Stora Kungsladugården.

Motiv för ställningstagande

Kommunen anser att de fördelar som planerad sträckning av riksintresse för vägtrafik skulle ge enligt ovan överväger de nackdelarna som intrånget i riksintresset för kulturmiljövård Arnö – Kungsladugården ger. Detta under förutsättning att sträckningen samplaneras med bibana Ostlänken så skada på riksintresset för kulturmiljö så långt möjligt minimeras samt att möjlighet till ev. kompensationsmark utreds i samband med planering och utbyggnad.

Riksintresse Vägtrafik: Utgående riksintresse riksväg 53

Riksväg 53 är av riksintresse som regional förbindelse mellan Nyköping och Eskilstuna.

karta_riksväg_53.pngKommunens förslag på utgående riksintresse, väg 53.

Motiv för ställningstagande

Nyköpings kommun anser att transportbehovet mellan Nyköping och Eskilstuna långsiktigt kan tillgodoses genom riksväg 52, väg 221 och riksväg 55 samt riksväg 53 från Malmköping till Eskilstuna och att riksväg 53 därför kan utgå som riksintresse. Det skulle möjliggöra att åtgärder kan utföras för att minska riksväg 53:s barriäreffekt för Oppeby samt främja kollektivtrafikens framkomlighet och på så sätt främja hållbart resande inom Nyköping centralort. Genom att utveckla stråket till Eskilstuna via Flen binds också flera orter och noder i Sörmland ihop och skapar möjlighet för effektiv och tät kollektivtrafik. Detta skapar möjlighet för att stärka regionens utveckling och skapar regionförstoring. Det överensstämmer även med regionens syn på Sörmlands utveckling.

Riksintresse Vägtrafik: Planerad utvidgning av riksintresse riksväg 53 syd

Riksväg 53 syd är av riksintresse som anslutning till riksintresset Oxelösunds hamn.

Kommunen anser att riksväg 53 syd ska kompletteras med en ny planerad trafikplats vid anslutning till Arnöleden samt en utvidgning av trafikplatsen nordväst Idbäcken. Dessa ska därefter ingå i riksintresset.

Kommunen anser att riksväg 53 syd ska kompletteras med en ny planerad trafikplats vid anslutning till Arnöleden samt en utvidgning av trafikplatsen nordväst Idbäcken. Dessa ska därefter ingå i riksintresset. Kompletteras med karta över förslagna trafikplatser riksintresse vägtrafik riksväg 53.

Kommunens förslag på trafikplatser som ska ingå i riksintresse vägtrafik riksväg 53.

Motiv för ställningstagande

En ny komplett trafikplats vid Arnöpassagen skulle lösa trafikflöden i Nyköpings centralort som genereras från Arnölandet med utvecklade verksamhets- och bostadsområden. Den skulle även ge en säkrare anslutning till Nävekvarnsvägen.

En omledning av riksväg 53a som inte passerar genom cirkulationsplats nordväst om Idbäcken. skulle skapa högre kapacitet längs riksväg 53s längs det storregionala stråket Oxelösund-E4-storregionalt och Oxelösund-Eskilstuna-Örebro. Samtidigt bejakas stadsutveckling i resecentrumnära lägen genom att Västra infarten frikopplas från riksintresseväg. Kommunen anser att ingreppet är så pass litet att det inte innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Arnö – Stora Kungsladugården.

Riksintresse Luftfart: Översyn och utvidgning av riksintresse Stockholm Skavsta flygplats

En ny riksintresseprecisering för Stockholm Skavsta flygplats påbörjades under hösten 2018 och förväntas gå ut på remiss under våren 2020.
För Nyköpings kommun är det av största vikt att negativ påverkan på Nyköpings centralort och Stigtomta samhälle samt hinder för fortsatt utbyggnad av Stigtomta samhälle minimeras.

Gå direkt till kartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.