Meny

Om översiktsplanen

Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrande dokument i samhällsplaneringen.

Översiktsplanen ska:

  • både vara strategisk och vägledande för beslut i planläggnings-, lov- och tillståndsärenden.
  • ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden samt bebyggelseutvecklingen fram till år 2040.
  • samordna olika sektorsintressen och därmed underlätta kommunens framtida planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.

Vägledande  

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och för förhandsbesked och bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område. Den anger till exempel:

  • hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas
  • var nya vägar och bostadsområden planeras att byggas
  • vilka naturområden som ska bevaras och skyddas
  • hur landsbygden kan växa och
  • hur centralorten Nyköping kan se ut i framtiden.

Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att säkerställa att Nyköpings kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och verka på, även för framtida generationer.

Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun kring riksintressen med mera. Den tydliggör de frågor där det råder skilda uppfattningar.

Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer, genom att den visar på kommunens långsiktiga mål och ambitioner.

Översiktsplanens roll i planeringen

Översiktsplan roll handlar till största delen om att ange den övergripande inriktningen för en hållbar och långsiktig mark- och vattenanvändning för hela kommunen. Översiktsplanen har därmed stor betydelse för hur Nyköping kommun kan utvecklas i framtiden.

Översiktsplanen är vägledande

Planen är inte juridiskt bindande men den är vägledande för beslut som gäller användningen av mark och vatten och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. För att belysa hur eventuella motstående markanspråk ska avvägas är översiktsplanen ett viktigt instrument.

Med utgångspunkt i översiktsplanen och dess ställningstaganden upprättar en kommun såväl detaljplaner som områdesbestämmelser samt prövar förhandsbesked och bygglov enligt plan- och bygglagen liksom tillståndsärenden enligt miljöbalken. Om efterföljande beslut strider mot översiktsplanen måste detta framgå och motiveras i beslutet.

I områden på landsbygden där det inte finns detaljplaner får översiktsplanen en särskilt viktig roll som vägledning vid beslut rörande markanvändning och byggnation.

Översiktsplanen används även av andra myndigheter och aktörer i samhällsbyggandet som till exempel vid planering av väg och järnväg.

Planprocessen_paraply.jpg

Översiktsplan Nyköping 2040:s förhållande till andra översiktsplaner och dokument

Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument i samhällsplaneringen.

Översiktsplan Nyköping 2040 ersätter:

Dessa gäller dock tills ny översiktsplan är antagen.

För ett antal markområden finns planprogram framtagna. Där konflikt mellan dessa och översiktsplanen finns gäller översiktsplanens markanvändning och ställningstaganden.

Ersatta översiktsplaner och planprogram kan även efter det att denna översiktsplan antagits användas som kunskapsunderlag.

Bostadsförsörjningsstrategin för Nyköpings kommun som antogs 2016 och aktualitetsförklarades 2019 utgör ett viktigt underlag till översiktsplanen. Där framgår hur stort det kommande bostadsbehovet är samt vilka bostadstyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar som behövs.

Samtliga av Kommunfullmäktige antagna styrdokument har utgjort underlag för arbetet med översiktsplanen. Dessa gäller parallellt med översiktsplanen.

De mest relevanta för planläggning och lovgivning är:

Om två kommunala styrdokument står i konflikt med varandra gäller det senast antagna.

Tidplan och process

Arbetet med en översiktsplan sker kontinuerligt och kan indelas i de formella planeringsskedena: aktualitetsprövning, samråd, utställning och antagande.

Översiktsplaneprocessens olika steg

Efter stegen aktualitetsprövning, samråd, utställning och antagande sker genomförande- och uppföljandeskeden med: åtgärder och budgetering, genomförande och användning, uppföljning och utvärdering. Från och med 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning där aktualitetsprövningen sker inom antagandet av en planeringsstrategi och utställning ersatts av granskning. Denna plan ska dock följa den gamla lagstiftningen.

Aktualitetsprövning och planeringsstrategi

Nya planeringsfrågor, ändrade förutsättningar och politiska diskussioner kräver en levande översiktsplanering. Kommunfullmäktige ska därför anta en planeringsstrategi för översiktsplaneringen senast 24 månader efter ordinarie val. Beroende på hur behoven ser ut kan kommunen där välja att förklara översiktsplanen aktuell, upprätta en ny översiktsplan eller ändra delar av den.

En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen eller genom att göra ett tillägg till översiktsplanen tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Den 12 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att gällande översiktsplan med fördjupningar inte längre var aktuell och att en översyn behövde göras.

Samråd

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller del av översiktsplan, ska den samrådas med bland annat länsstyrelsen och kommunens medlemmar. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

Utställning/Granskning

Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen reviderar därefter samrådsförslaget utifrån inkomna synpunkter till en utställnings/granskningsversion. Översiktsplanen ställs därefter ut under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen under utställnings/granskningstiden. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som ska bifogas planen vid antagandet.

Antagande

När utställningsförfarandet är genomfört, kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta den nya översiktsplanen. Mellan utställning och antagande kan enbart redaktionella ändringar göras annars behöver planen ställas ut igen.

Genomförande

När översiktsplanen antagits ska genomförandet av planens intentioner ske. Detta sker i en samverkan mellan många olika parter, både interna inom kommunen och externa parter. I sin verksamhetsplanering avsätter kommunen medel och resurser för i vilken ordning åtgärderna ska genomföras och översiktsplaneringen ska därför integreras med budgetarbetet i den kommunala organisationen. Detta underlättar också uppföljningen av planen.

Under året är det nämndernas olika budgetar som avgör vilka åtgärder som ska genomföras av respektive förvaltning.
I många stadsbyggnadsfrågor är ett nära samarbete med markägare, exploatörer och företag av stor betydelse. I ett större perspektiv krävs samarbete med angränsande kommuner, statliga och regionala organ för att lösa mellankommunala- och regionala frågor långsiktigt och gemensamt.

Uppföljning

Efter att översiktsplanen har antagits bör en årlig uppföljning genomföras där det bland annat utvärderas hur bra översiktsplanen fungerar som styrdokument för detaljplanering och bygglov, och vilka avvikelser som förekommit. I samband med uppföljningen bör det även göras en sammanställning av nya förutsättningar, planeringsunderlag och anspråk som uppkommit under året. Betydande miljöpåverkan ska följas upp enligt miljöbalken. Uppföljningen utgör sedan viktigt underlag för den kommande planeringsstrategi och aktualitetsförklaring.

Aktualitetsförklaring 2017

Nyköpings kommuns översiktsplan bedömdes i den aktualitetförklaring som gjordes i dec 2017 som inaktuell och att en översyn behövde göras. 

Gå direkt till kartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.