Hoppa till innehåll

Nyköping i regionen

Kommuner och regioner är allt mer beroende av varandra, bland annat när det gäller frågor som rör arbetsmarknad, miljö, energi, kommunikationer, handel och bostadsförsörjningsfrågor. Frågor som tidigare var lokala är idag regionala och vikten av regional och storregional planering samt mellankommunalt samarbete har därför ökat.

Nyköpings kommun berörs av regionala och storregionala planeringsunderlag i form av Sörmlandsstrategins strukturbild och strukturbild från samarbetet inom Östra Mellansverige (ÖMS). Nyköpings kommun ställer sig bakom dessa strukturbilder som därmed utgör grunden för översiktsplanens regionala perspektiv.

Översiktsplanens utvecklingsstrategier är utarbetade för att tydliggöra kommunens prioriteringar och bidra till den regionala utvecklingen inom bland annat infrastruktur, bebyggelseplanering och näringslivsutveckling.

Storregional och regional planering

strukturbildOMS.png

I den storregionala planeringen inom ÖMS pekas Nyköping ut som en storregional nod tillsammans med Oxelösund som en del i den funktionella regionen Stockholm-Flemingsberg-Södertälje- Nyköping-Norrköping-Linköping.

Grunden i den storregionala planeringen är att stärka förutsättningarna för tillväxt genom att länka samman de storregionala nodstäderna med varandra för att integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.

Som storregional nod prioriterar kommunen stationsnära bebyggelse, utveckling av tillgängligheten till Stockholm Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn och våra kommande tågstationer på Ostlänken, samt ytor för regionala funktioner kring dessa. Utöver detta behöver kommunen planera för centrala funktioner som räddningstjänst, polis, tingsrätt, region, Länsstyrelse liksom platser för högre utbildning.

Region Sörmland ansvarar för den regionala planeringen. I regionens Sörmlandsstrategi pekas Nyköpings kommun ut som en viktig regional nod för våra grannkommuner som ska utvecklas och fortsätta stärkas med service, utbildning och stärkt arbetsmarknad.

 

Strukturbild_sormlandsstrategin.jpg

Strukturbild från Sörmlandsstrategi som beskriver huvudsakliga kopplingar av rörelse och utbyte inom Södermanland. Färgen på pilarna beskriver kopplingarnas styrka.

Idag har Nyköpings kommun den starkaste kopplingen österut mot Stockholmsregionen. Kommunen har även en betydande koppling till Norrköping. Kommunen vill långsiktigt stärka dessa kopplingar genom att bland annat planera för utbyggnad av Ostlänken.

Även utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats är prioriterad av kommunen. Stockholm Skavsta ska långsiktigt bidra med en hög internationell tillgänglighet för Nyköpings kommun och Östra Mellansverige som Stockholmsregionens andra internationella flygplats och den södra porten till Stockholmsregionen. Utbyggnad och utveckling av Ostlänken, E4:an och Stockholm Skavsta flygplats tillsammans med närheten till Oxelösunds hamn stärker Nyköpings kommuns strategiska position i Mälardalens utveckling.

Kopplingen mot Oxelösund är kommunens starkaste och ska ytterligare stärkas. Idag är kopplingen norrut mot Eskilstuna via Flen och Katrineholm inte så tydlig. Kommunen vill långsiktigt stärka den storregionala kopplingen mot Eskilstuna för att binda ihop regionens två noder och därmed bidra till Sörmlands utveckling. Utveckling av riksväg 52, en utökad kollektivtrafik i stråket samt, långsiktigt, persontrafik på TGOJ-banan, är därför prioriterat.

Mellankommunala frågor

När kommunen växer och utvecklas behöver vissa planeringsfrågor lösas gemensamt med närliggande kommuner och är därmed av särskilt mellankommunalt intresse.

Kommunen gör följande ställningstagande när det gäller:

Gemensamma intressen av regional och storregional karaktär

Nyköpings kommun ser Arbetsmarknad, Bostadsförsörjning, Grön infrastruktur, Nationella och regionala vägnät med trafikplatser, Järnvägar med stationer, Godstrafik med logistik, Elkraftförsörjning, Stockholm Skavsta flygplats med verksamhetsområde, Oxelösunds hamn med logistikområde och SSAB, Sjukvård och högre utbildning och Länsmuseum som intressen av regional och/eller storregional karaktär. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning, säkerställande eller åtgärder som kan påverka dessa frågor bör även påverkan på regionala och storregionala funktioner analyseras och beskrivas.

Mellankommunala intressen som berör flera angränsande kommuner

Nyköpings kommun ser Vattenförvaltning, Kollektivtrafik, Besöksnäringsstråk, Friluftsområden och anläggningar, Sörmlands- och Näckroslederna, Transportleder för farligt gods, Gymnasieskolor, samt Rosvalla idrotts- och evenemangcenter som mellankommunala intressen som berör samtliga angränsande kommuner. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning, säkerställande eller åtgärder som kan påverka dessa frågor bör även påverkan på angränsande kommuners strukturer analyseras och beskrivas.

Grön och blåstruktur

Nyköpings kommun ser den övergripande grön- och blåstrukturen som mellankommunalt intresse. Vid planläggning, lov, säkerställande eller åtgärder som kan påverka grön- och blåstrukturen bör även påverkan på angränsande kommuners strukturer analyseras och beskrivas.

Friluftsliv

Kommunen ser förutsättningar för friluftslivet som sker över kommungränserna som mellankommunalt intresse. Vid planläggning, lov, säkerställande eller åtgärder som berör områden eller anläggningar för friluftslivet bör påverkan på befintliga områden samt anläggningar i angränsande kommuner analyseras och beskrivas.

Kulturmiljö

Nyköpings kommun ser områden av intresse för kulturmiljövården som sträcker sig över kommunens gränser som mellankommunalt intresse. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning, säkerställande eller åtgärder som kan påverka kulturmiljövärdena i dessa områden bör även påverkan på angränsande kommuners kulturmiljövärden analyseras och beskrivas.

Transporter

Nyköpings kommun ser den större transportinfrastrukturens funktion i form av Ostlänken, TGOJ-banan, Södra stambanan, riksvägar, regionala vägar och cykelstråk, regional kollektivtrafik samt Stockholm Skavsta flygplats och Oxelösunds hamn som mellankommunalt intresse. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning eller åtgärder som berör infrastrukturanläggningar ska tillgänglighet och påverkan på berörda kommuners behov och påverkan analyseras och beskrivas.

Teknisk försörjning

Nyköpings kommun ser materialförsörjning, tekniska produktions- och distributionsanläggningar som är gemensamma för eller levererar till flera kommuner som mellankommunalt intresse. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning eller åtgärder som berör distribution eller anläggningar för teknisk försörjning som är eller kan bli kommungemensamma bör påverkan på angränsande kommuners försörjning och markpåverkan analyseras och beskrivas.

Näringsliv

Nyköpings kommun ser utveckling av större verksamhetsområden nära kommungränsen och sambanden mellan dem som mellankommunalt intresse av betydelse för näringslivet. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning eller åtgärder som berör större verksamhetsområden nära kommungränsen ska påverkan på angränsande kommuners verksamhetsområden och deras samband analyseras och beskrivas.

Utbildning och samhällsservice samt fritid, idrott och kultur

Nyköpings kommun ser tillgänglighet till och för viktiga samhällsfunktioner som polis, räddningstjänst, sjukvård, högre utbildning samt vissa kultur och idrottsanläggningar som mellankommunalt intresse. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning eller åtgärder som berör områden eller anläggningar för samhällsviktiga funktioner och större anläggningar bör tillgängligheten till dessa analyseras och beskrivas för angränsande kommuners invånare.

Miljö, hälsa och säkerhet

Nyköpings kommun ser att risker i samband med transporter av farligt gods kan vara av mellankommunalt intresse liksom störande anläggningar nära kommungränsen. Vid planläggning, lov- och tillståndsgivning, säkerställande eller åtgärder som kan generera transporter av farligt gods eller innebära störning inom annan kommun bör påverkan på angränsande kommuners invånare analyseras och beskrivas.

Grannkommuner_utan_text.png

Gnesta

Båven- och Likstammen-områdena - Riksintresset Eriksgatan - Utveckling Kvegerö-Sille krog

Trosa

Planering, tillgänglighet och användning av hav och skärgård - Vindkraft till havs - Ostlänken - Skärgårdstrafik Källvik - Riksintresset kulturmiljö Ringsö- Hartsö - Vatten och avlopp vid Sille Krog

Oxelösund

Planering, tillgänglighet och användning av hav och skärgård - Vindkraft till havs - Verksamhetsområden vid och över kommungräns - Avfalls, dricksvatten- och energiproduktions- och distributionsanläggningar - Riksvägs 53 syds funktion inklusive trafikplatser - Oxelösunds hamn och tillgänglighet inklusive översvämningsrisk riksväg 53 och TGOJ-banan

Norrköping

Planering, tillgänglighet och användning av hav och skärgård - Ostlänken - Större opåverkade områden i Kolmården - Landbaserad vindkaft - Verksamhetsområden Stavsjö-Krokek - Kulturmiljöintresse gamla vägen Stavsjö-Krokek - Åboravinen med skogsbygd och Bysjön

Katrineholm

Yngarens vattenkvalitet och framtida vattenskydd - Vatten och avlopp vid Björkvik - Kulturhistoriska intressen Virå bruk - Större opåverkade områden i Kolmården

Flen

Båvenområdet - Yngarens vattenkvalitet och framtida vattenskydd