Meny

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller är framtagna i syfte att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Bestämmelserna om Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalken och baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller och gäller i hela landet. Kommuner måste ta hänsyn till normerna då planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft omfattar koncentrationen av partiklar i luften samt elva andra ämnen. Ur ett hälsoperspektiv bör lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna eftersträvas och riksdagen har därför beslutat om det nationella miljökvalitetsmålet frisk luft. Bostadens läge har stor betydelse för hur mycket en person exponeras för luftföroreningar.

Enligt modellberäkningar, objektiv skattning och mätningar överskrids inga miljökvalitetsnormer för luft i Nyköpings kommun. Däremot överskrids miljökvalitetsmålet för halten partiklar för enskilda vägpartier och detta medför att cirka 700 personer exponeras för halter över målvärdet i sin bostad.

Se i kartan var det finns områden med risk för förhöjda halter av luftföroreningar.

Vad kommunen gör för att förbättra luftkvaliteten

Vägtrafiken är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorterna. Översiktsplanens övergripande strategier, som att bebyggelse ska utvecklas i lägen med god kollektivtrafik och där det finns infrastruktur, att öka förutsättningarna för hållbart resande och att samordna och effektivisera godstransporterna leder till att transporter och vägtrafiken minskar och därmed även luftföroreningar.

Frågan om luftkvalité ska även behandlas vid efterföljande planläggning och exploatering genom de ställningstaganden om luftkvalité som är framtagna. Dessa anger exempelvis att slutna gaturum ska undvikas vid högtrafikerade gator och att i utomhusmiljöer där barn vistas ska miljökvalitetsmålet för luft uppnås.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Vattnet delas in i mindre enheter som kallas vattenförekomster och följer vattnets naturliga väg i landskapet. En miljökvalitetsnorm beskriver den kvalitet som en vattenförekomst ska nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla ska nå det som kallas god status. Nyköpings kommun har 76 vattenförekomster i form av vattendrag, kustvatten och sjöar med varierande ekologisk status. Endast ett fåtal når god ekologisk status och inga, liksom övriga vattenförekomster i Sverige, når god kemisk status. Kommunens 31 grundvattenförekomster når god kvantitativ status och alla utom en når god kemisk status.

Läs mer om status för enskilda vattenförekomster i Nyköping på webbplatsen Vatteninformationssystem Sverige.

Vad kommunen gör för att förbättra vattenkvaliteten

Översiktsplanens övergripande strategier om att bebyggelse ska utvecklas där det finns goda förutsättningar för vatten och avlopp samt att hushålla med vattenresurser syftar till att skydda vattenkvaliteten.
För den tekniska försörjningen finns strategier för att skapa cirkulära tekniska system, att grund- och ytvattnet skyddas och att en hållbar dagvattenhantering främjas. Dagvattenhanteringen ska belysas tidigt i samband med planering och exploatering av nya områden för att bedöma och undvika påverkan på vattenförekomster.

Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller omfattar buller från vägar, järnvägar och industriell verksamhet. Normen är en målsättningsnorm som medför att det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.

Kommunerna ska enligt miljöbalken i planering och lovgivning sträva efter att begränsa buller och underskrida angivna riktvärden.

Se i kartan var det finns områden med risk för överskridande av riktvärden.

Vad kommunen gör för att förbättra ljudmiljön

I översiktsplanens ställningstaganden gällande buller anges bland annat att buller tidigt ska tas hänsyn till i samhällsbyggnadsprocessen och att det bör eftersträvas att en bättre ljudmiljö skapas än vad som är minimum.
Översiktsplanens strategier kopplade till transporter, som att skapa säkra gång- och cykelstråk och samordna och effektivisera godstransporterna syftar till att minska vägtrafiken och därmed även bullret.

Enligt översiktsplanen ska bullerutredningar vid behov tas fram så att det säkerställs att gällande riktvärden följs.