Hoppa till innehåll

Genomförande

När översiktsplanen antagits ska genomförandet av planens intentioner ske. Detta sker i en samverkan mellan många olika parter, både interna inom kommunen och externa parter där ett nära samarbete med markägare, exploatörer och företag är av stor betydelse.

I ett större perspektiv krävs samarbete med angränsande kommuner, statliga och regionala organ för att lösa mellankommunala- och regionala frågor långsiktigt och gemensamt.

Under året är det de olika nämndernas beställningar och budgetar som avgör vilka åtgärder som ska genomföras av respektive verksamhet inom kommunen.

Strategi för genomförande

För att intentionerna i översiktsplanen ska bli verklighet och rikta framtida insatser krävs en strategi för genomförandet. Här anges hur detta ska ske. Ansvar och utförande framgår av andra kommunala styrdokument och anges inte här.

Integrering och prioritering inom budgetprocessen

Översiktsplaneringen ska integreras med budgetarbetet i den kommunala organisationen. Genom att länka samman översiktsplanen och kommunens planerings-, investerings- och uppföljningsprocesser säkerställs översiktsplanens genomförande. Nämndernas olika budgetar avgör vilka åtgärder som ska genomföras av respektive förvaltning. För att detta ska kunna ske krävs att en genomförandeplan tas fram där en prioriteringsordning och grov tidssättning av vilka områden och projekt som bör prioriteras identifieras. Genomförandeplanen bör uppdateras kontinuerligt.

Rullande översiktsplanering

Kommunen ska tillämpa rullande översiktsplanering. Grunden för den rullande översiktsplaneringen är den planeringsstrategi som ska tas fram och fastställas varje mandatperiod. I den ska framgå vilka delar av översiktsplanen som bedöms behöva uppdateras och preciseras under perioden och vilka underlag som behöver tas fram för detta. Planeringsstrategin bygger på att översiktsplanen följs upp regelbundet.

Av uppföljningen ska framgå om planens intention och dess planeringsinriktningar följs samt om utvecklingen går i rätt riktning. Uppföljningen bör också identifiera brister med nuvarande plan samt värdera om planens förutsättningar har förändrats. För att detta ska kunna ske behöver kommunens bostadsförsörjningsstrategi vara uppdaterad.

Fysisk planering och lovgivning/myndighetsutövning

I fortsatt planering och lovgivning ska översiktsplanen ligga som grund för juridiskt bindande beslut. Vid avvikelse från översiktsplanen ska detta motiveras i besluten.

Annan kommunal planering

Flera av kommunens andra planeringsdokument är beroende av och behöver ta hänsyn till och samordnas med översiktsplanen för att denna ska kunna genomföras.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: