Uppslagen bok i knät på en ungdom.

Att söka i fri kvot

Enligt gymnasieförordningen 7 kap 3§ ska ett begränsat antal platser avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller kommer från en skolenhet vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Sökande med särskilda skäl för företräde

Om din studieförmåga tillfälligt har försämrats på grund av sjukdom, skada eller funktionshinder eller på grund av att du eller en närstående har drabbats av allvarliga problem kan du ansöka om att dina val prövas i fri kvot.

Att antas i fri kvot innebär att man ges företräde till en utbildningsplats framför elever som har högre meritvärde och det är därför bara starka skäl som kan godtas. Du måste fortfarande uppfylla alla behörighetskrav till sökt utbildning.

Du som har medicinska eller sociala skäl som påverkat din studieförmåga negativt bör ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för att diskutera en eventuell ansökan inom den fria kvoten.

En ansökan i fri kvot innebär att huvudmannen för den skola du söker till  gör en bedömning av om de skäl du har angett är tillräckliga för att ge dig rätt till företräde till sökt utbildning. Beslut om plats i fri kvot fattas först i maj/juni och därför kommer din ansökan i fri kvot inte att prövas i samband med preliminärantagningen.

Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas.

Sökande med utländska betyg

Om du har utländska grundskolebetyg och söker gymnasieplats kommer din ansökan att prövas i fri kvot. Detta innebär att huvudmannen för den skola du söker till kommer att göra en bedömning av om dina kunskaper motsvarar det som krävs för att vara behörig till sökt utbildning.

För att du ska kunna antas till en utbildning med utländska betyg måste du bedömas uppfylla samtliga behörighetskrav som krävs för sökt utbildning. I detta ingår att du måste ha ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (svenska undantaget för IB).

Du som är folkbokförd i något av de nordiska länderna (Danmark, Norge, Island eller Finland – inklusive Färöarna, Grönland och Åland) räknas som nordisk elev och har rätt att söka till gymnasiet i Sverige om du har gått en utbildning i ett annat nordiskt land som i huvudsak motsvarar svensk grundskola. Du måste bedömas vara behörig till den utbildning du har sökt, men är undantagen från kravet på att ha godkänt betyg i ämnet svenska. Som nordisk sökande likställs du i övrigt med övriga sökande från den kommun där skolan är belägen. Du som söker som nordisk elev behöver bifoga ett utdrag ur folkbokföringsregistret från ditt hemland till din ansökan.

Om du saknar något av de behörighetsgivande ämnen som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning. Du kan också ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning för att få betyg i ett eller flera ämnen.

Beslut om plats i fri kvot fattas först i maj/juni och därför kommer du som söker med utländska betyg inte att prövas i samband med preliminärantagningen.

Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas.

Hur ansökan går till

Du som ska söka i fri kvot gör din ansökan via Gymnasiewebben som vanligt, men skickar även in en blankett för ansökan i fri kvot samt bilagor. Du som går på en skola idag och vill söka i fri kvot ska kontakta din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med ansökan.

Om du inte går på en grundskola idag och söker till gymnasiet med utländska betyg bör du kontakta oss på Antagningskansliet i god tid före ansökningsperioden. Du får då inloggningsuppgifter och ansökningsblankett av oss. När du lämnar in din ansökan ska du skicka med en vidimerad kopia på dina utländska slutbetyg från motsvarande grundskolan. Om möjligt vill vi också att du skickar preliminära betyg från höstterminen. Det går bra att skicka kopia av betyg via post, alternativt skanna dokumenten och mejla dem.

Förutom en kopia av ditt originalbetyg krävs även att du skickar med en översättning av ditt utländska slutbetyg, om det är skrivet på annat språk än engelska/svenska. Det är själva språket som ska översättas, hur kurser och betyg förhåller sig till svensk utbildning kommer att bedömas av huvudmannen för sökt utbildning. Översättningen ska vara gjord av en autoriserad tolk.

Du som har betyg från ett land utanför Norden behöver också bifoga information om det aktuella landets skol- och betygssystem där det framgår vilken årskurs som motsvarar svensk grundskola åk 9 och hur betygssystemet är utformat. Det är viktigt att betygsgränsen för godkänt betyg tydligt framgår. Denna typ av information brukar den avlämnande grundskolan kunna bistå med och den behövs för att det ska vara möjligt att bedöma om din utländska utbildning motsvarar en svensk grundskoleutbildning.

Beslutsfattaren gör sin bedömning baserat på de uppgifter och intyg du som sökande har lämnat in. Ett bristfälligt underlag kan leda till att din ansökan avslås. Glöm inte att du som söker nationellt program även behöver ha ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk (undantaget för nordiska sökande och sökande till IB).

Kontakta oss

Antagningskansliet

0155-24 81 80
antagningskansliet@nykoping.se

Adress:

Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny