Meny

Byggprojekt och förstudier

Här hittar du information om förstudier samt planerade och pågående byggprojekt inom kommunen. 

Här hittar du också information om större renoveringsprojekt. På andra webbsidor kan du läsa om detaljplaner under arbete i centralorten och detaljplaner under arbete på landsbygden. 

Så prioriterar vi vid samhällsbyggnadsutveckling. 

Nyköpings resecentrum

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Det ska vara en plats som upplevs som trygg och säker. Och plats...

Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare...

Nyköpings ridsportanläggning

På den här sidan kan du följa arbetet med att skapa en ridsportanläggning i Nyäng, i närheten av Flättnaleden. 

Gång- och cykelväg St Anna

För att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) planeras en ny gång- och cykelväg längs med ån.

Påljungshage etapp 2

För att kunna erbjuda tomter till företag som vill etablera sig nära Nyköping, på ett strategiskt läge vid E4:an forsätter nu markarbetena vid...

Horsvik

Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman där tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. 

Utveckling Lasarettsområdet-Hållet

Området från Nyköpings lasarett längs med Brunnsgatan, från Folkungavallen till Repslagaregatan, ska utvecklas utifrån att staden växer och Nyköpin...

Resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats

En av de viktigaste anledningarna till byggnationen av Ostlänken, som riksdagen lyfter fram i sitt beslut, är att knyta samman en av Sveriges störs...

Kommunen bygger hyresrätter

Här kan du läsa om de hyresrätter som kommunen bygger. Husen är prefabricerade och har upphandlats via SKL-Kommentus. 

Verksamhetsområde Skavsta

Stockholm Skavsta flygplats och dess närområde har stora möjligheter att bli ett expansivt verksamhetsområde. Här hittar du information om Nyköping...

Rivning av gamla Tessinskolan

I takt med att Nyköpings stad har växt har Tessinområdet idag ett centralt läge och utgör tillsammans med omgivande utvecklingsområden en viktig...

Dammanläggning vid Sibro

Nyköpings kommun äger den befintliga dammanläggningen vid Båvens utlopp till Lidsjön i Sibro. Med anledning av ett föreläggande från Länsstyrelsen...

Förskola vid Oppeby skolområde

Det projekteras för en ny förskola på det befintliga skolområdet i Oppeby som kan stå klar 2023.

Ny skola, idrottshall och fotbollsplan Oppeby

Förberedande arbeten pågår på skolområdet. Den nya idrottshallen ska vara färdig 2023 och nya skolan 2026. 

Tystberga förskola och skola

Lokalerna ska renoveras och byggas om enligt kommunens koncepthandlingar för skola och förskola.

Utveckling Nöthagen

Nöthagen är ett område i Nyköping som omvandlas från industriområde till en stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola. Det bli...

Årummet

Nyköpingsån med dess långsträckta parkområde ska bli mer än bara åpromenaden.

Kvarteret Åkroken

Ett nytt torg, en park med större grönytor tillsammans med bostäder och parkeringsgarage kommer att knyta ihop stadskärnan med den historiska...

Återbruksprofil öster

En förstudie pågår om möjligheten att ge öster en återbruksprofil. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter