Delaktighet och inflytande

På Stigtomta skola arbetar vi för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i verksamheten och uppleva att de har möjlighet att påverka. Bland annat gör vi det genom klassråd, elevråd och forum för samverkan. 

Elevrådet

Elevrådets tankar och diskussioner är en mycket viktig del av skolans kvalitetsarbete. Det är ett forum för eleverna att kunna få möjlighet att framföra klassens önskningar men också att träna i demokratiskt arbete. Elevrådet träffas ett antal gånger under terminen med hjälp av personal från skolan. Elevrådet är också med och utvärderar vår plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Fritidsrådet

Fritidsrådet är ett demokratiskt forum under fritidstid där eleverna får möjlighet att påverka fritidsverksamheten. 

Forum för samråd

I forum för samråd får vårdnadshavare möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör vår verksamhet i skolan och fritidshem. Det är olika teman på dessa forum och vårdnadshavare och skolan har chans att diskutera kring dessa. 

 

Öppna sidomeny