Delaktighet och inflytande

Vi strävar efter att skapa trivsel och delaktighet för alla på skolan, där humanism och kunskapstörst ska råda. Just nu håller skolan på att bygga upp en organisation där det finns möjlighet för både elever och vårdnadshavare att delta i olika forum.

  • I varje klass skall ett klassråd hållas. 
  • Frågor som lyfts på klassrådet tas med till elevrådet som träffas regelbundet. På elevrådet diskuteras även frågor som rör skolmåltidsmiljön och miljöfrågor som sedan tas med ut till klasserna att arbeta vidare med.
  • Varje läsårstart anordnas föräldramöten där du som vårdnadshavare är varmt välkommen att delta. Där ges information om skolan, både utifrån vad som händer i klasserna till övergripande på skolan.
  • Passa på att ställa frågor och delta aktivt. Du är alltid välkommen att höra av dig till personal på skolan med frågor och funderingar.
  • Dessutom hålls utvecklingssamtal gällande ditt barn varje termin – där är det viktigt att du deltar.

Detta är de sätt där du som vårdnadshavare idag ges möjlighet till inflytande, delaktighet och medansvar i skolans verksamhet. Du är viktig!

Öppna sidomeny