Strategi för Livsmedelsförsörjning beslutad

2 november 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik Företag och näringsliv Kommun och politik Hållbar utveckling - Agenda 2030

Nyköpings kommun har fattat beslut för en strategi för Livsmedelsförsörjning 2023-2030. Processen har pågått cirka ett år i samverkan med berörda divisioner i kommunen, politiker, branschorganisationer, Region Sörmland, Länsstyrelsen och näringslivet.

Strategin för Livsmedelsförsörjning för kommunen utgår från Sörmlands Regionala Livsmedelsstrategi. Syftet är att skapa tillväxt, ökad hållbarhet och rusta för att hela livsmedelskedjan utvecklas för framtida utmaningar och hot. Att verka för en stark livsmedelsindustri i alla led och minska sårbarheten i vårt närområde.

I strategin finns fem områden som är särskilt viktiga att arbeta med:

• Öka beredskapen
• Kunskap och teknik
• Förenkla förutsättningar för företagande genom regler och villkor
• Sörmlands matidentitet
• Ökad hållbar produktion och stärka cirkulära system

Beslutet att verkställa strategin innebär en handlingsplan som sträcker sig till 2030. Planen ska innehålla aktiviteter där kommunens divisioner och enheter har rådighet och kommer att integreras med ordinarie planerings- och budgetprocess. Strategin omfattar förutom produktion av livsmedel, även förädling, logistik, lagerhållning samt aktiviteter för minskat matsvinn.

Strategin finns i sin helhet här