Skogsarbete i Strandstuvikens naturreservat

17 augusti 2023

I veckan inleds en naturvårdshuggning i Strandstuvikens naturreservat. Skogsarbetet genomförs för att gallra ut död och levande gran för att förbättra betesmarkerna i reservatet.

Under vecka 33 påbörjas en naturvårdshuggning i Strandstuvikens naturreservat (i Snäckviksskogen och Gårdsnässkogen), se markering i karta nedan.

Arbetet kommer att pågå under hösten och beräknas vara klart i slutet av året.

Avverkningen genomförs för att uppfylla den gällande skötselplanen för reservatet och går i kort ut på att gallra ut död och levande gran för att förbättra den viktiga biotopen trädklädd betesmark. Den finns en stor mängd granbarkborredödad skog inom reservatet som behöver åtgärdas för att kunna upprätthålla ett bete på både kort och lång sikt. Granbarkborre är en skadeinsekt som kan orsaka svåra skador på växande granskog.

Avverkningen genomförs också för att gynna de stora områdena med ek och annan lövskog samt för att förbättra området för det rörliga friluftslivet. I Snäckviksskogen och Gårdsnässkogen finns leder för både ridning, cykling och vandring.

Avverkningen genomförs i de gulmarkerade områdena på kartan ovan.

Läs mer om kommunens skötsel av skog och mark här.