Samverkan med Arbetsförmedlingen ska få ut fler unga i sysselsättning

4 september 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd

Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen (AF) ska samverka betydligt närmare med varandra för att ta tag i arbetslösheten hos grupper som är långtidsarbetslösa, språksvaga och utan arbete eller studier. En prioriterad grupp är 18-24-åringar.

En ny överenskommelse har nyligen slutits som innebär att parterna ska samverka om gemensamma åtgärder. Samverkansarbetet intensifieras i september.

Målet är att ge målgrupperna sysselsättning, få dem att komma närmare arbetsmarknaden och göra dem självförsörjande. För att uppnå det kommer ett antal utsedda medarbetare från Arbetsförmedlingen och Jobbtorg att jobba i kommunens lokaler i Nyköpings centrum tillsammans med den kommunala enheten Jobbtorgs medarbetare.

Samarbetet effektiviserar

Vinsten med det upplägget förväntas underlätta kontakter och informationsutbyten och resultera i en gemensam planering och snabbare beslutsvägar. Samtidigt kan samarbete och relationer fördjupas.

- Vi tror mycket på det här samarbetet och att det kan leda till bra resultat, säger Gabriel Billing, verksamhetschef för Individ och Familjeomsorg där Jobbtorg ingår. Vi har mycket positiva erfarenheter av att samverka med olika aktörer i olika frågor, det blir effektivare.

Nystart för AF-samarbetet

Arbetsförmedlingen har lokal närvaro i Nyköping och den nya överenskommelsen är en förutsättning för att AF och kommunen gemensamt ska kunna erbjuda fördjupat stöd till målgrupperna. De står idag långt ifrån arbetsmarknaden. Samarbete med AF har bedrivits tidigare också men med en ny struktur och organisation inom myndigheten så innebär överenskommelsen med Nyköpings kommun en nystart.

- Jag är stolt och glad att överenskommelsen är på plats så att vi nu snabbt kan arbeta för att få ut våra långtidsarbetslösa i riktiga jobb och insatser. Den politiska viljan fokuserar på jobb, utbildning och ökade kunskaper i svenska språket vilket skapar goda förutsättningar för att öka integrationen, säger Johan Wachtmeister (M), ordförande i kommunens Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd och en del av överenskommelsens strategiska samverkansgrupp.

Fakta om Jobbtorg

Jobbtorg är en kommunal enhet inom Nyköpings kommun som jobbar med att få ut långtidsarbetslösa i praktik och jobb inom kommunen. Av Jobbtorg får de en egen handlingsplan och verksamheten kartlägger även deras kompetenser för att skapa goda förutsättningar för arbete.

Nyköpings kommun har som arbetsgivare förpliktat sig att få ut ett 100-tal arbetslösa i praktik och jobb inom den kommunala organisationen. De tänkbara arbetsplatserna i det nya samarbetet med Arbetsförmedlingen blir betydligt bredare. Där kommer alla typer av arbetsgivare att ingå, allt från små till större företag, sociala företag och organisationer. Samverkansarbetet innebär även mycket kontakter med det lokala näringslivet.