Inriktningsbeslut taget för Nyköpingsåns vattenkraft

17 november 2023

Alla landets vattenkraftverk måste miljöprövas de närmaste åren för att följa moderna miljökrav. Den 14 november beslutade kommunfullmäktige i Nyköpings kommun om inriktning inför ansökan till miljödomstolen.

Inriktningen är att lägga ner två av tre kraftverk och ta bort två dammar. Det kommer att leda till en mer levande å, stärkta möjligheter för friluftsliv och turism, minskad översvämningsrisk samtidigt som viss elproduktion kan behållas och utvecklas. Ett omfattande utredningsarbete ligger till grund för inriktningsbeslutet. Utifrån beslutet ska nu underlaget kompletteras, förfinas och ansökan ska färdigställas för att skickas in till Mark- och miljödomstolen senast den 1 februari 2024 enligt gällande tidsplan.

Utveckling nödvändig för att möta miljökrav

- En utveckling och förändring av kraftverken och därmed ån är både bra och nödvändig för att möta miljökraven. Vi bedömer att den beslutade inriktningen ger den bästa möjliga utvecklingen givet de många intressen som finns, säger Kent Nyman, chef på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.

Inriktningen innebär att kraftverket i Harg blir kvar och effektiviseras. Storhusfallets och Fors kraftverk, Periodens nivådamm och Kristineholms reglerdamm avvecklas.

I och med detta kommer Nyköpingsån forsa fram mer fritt, vilket gör att förutsättningarna för bland annat ål, lax och öring kraftigt förbättras. Kulturmiljön vid Fors och Storhusfallet kommer att återknyta till 1890-talets Nyköping, med mer synliga klipphällar och mer vegetation.

Tidiga kostnadsbedömningar och ersättningar från miljöfonden

Investeringar för miljöanpassning och effektivisering vid Harg, samt avveckling av de övriga anläggningarna bedöms kosta sammanlagt 68 300 000 kr, varav Nyköpings kommuns kostnad beräknas till 37 500 000 kr. Till detta kommer eventuella standardhöjningar som inte medfinansieras av miljöfonden, exempelvis tillgänglighetsanpassningar med mera.
Mark- och miljödomstolen är de som slutligen bestämmer om åtgärderna är tillräckliga för nå kraven i miljöbalken. Under prövningsprocessen, som kan ta upp till 2–3 år, kommer också sakägare att höras. Efter att domen har vunnit laga kraft ska kommunstyrelsen i Nyköping besluta om detaljprojektering och utförande.

- Vi ser nu fram emot slutfasen inför ansökans inlämning och den domstolsprövning som sedan följer. Där vi ska vara ödmjuka för eventuellt nya uppgifter som kan komma att justera våra planer, säger Kent Nyman chef på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.

Läs mer på nykoping.se - Nya miljötillstånd för vattenkraft i Nyköpingsån