Dagvattenledningar byggs i Fågelbo i Nyköping

23 augusti 2023

I takt med att Nyköping växer ökar behovet av mer kapacitet i kommunens vatten- och avloppssystem. Kommunstyrelsen väntas ta beslut i augusti om att separera dagvattenledningarna i delar av Fågelbo/Öster.

Ett effektivt sätt att skapa mer kapacitet i befintliga avloppsledningar är att dagvatten (regnvatten) leds i en separat ledning. Separation av dagvatten är även gynnsamt för miljön då risken för översvämning och bräddning minskar samt att förutsättningarna för reningsprocessen i avloppsreningsverken förbättras genom lägre utspädningsgrad.

- Det är nödvändiga åtgärder både för tillväxt, miljö och för att förhindra översvämningar, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. 

Ett område där en separat dagvattenledning hittills saknats är delar av Fågelbo/Öster. Arbetet föreslås att byggas i etapper för att minimera påverkan för allmänheten.

Start mellan Vallarvägen och Fågelbovägen

Etapp 1 omfattar ny dagvattenledning mellan Vallarvägen och Allahelgonavägen.

- Vid beslut kan vi börja bygga första deletappen under hösten 2023. Vi räknar med att göra det i egen regi och att det tar cirka tre månader, säger Madeleine Jansson, VA-chef i Nyköpings kommun.

Etapp 2 omfattar utbyggnad av en ny dagvattenledning längs Sommarvägen och Tessins väg, från Fågelbovägen till Tessinområdet (totalt cirka 400 meter). Ledningen är en förutsättning för att kunna koppla bort tillskottsvatten och leda bort dagvatten från Fågelboområdet. Det fortsatta arbetet samordnas med dagvattenhanteringen för hela Tessinområdet för att så långt det är möjligt tillmötesgå alla intressen.

Kommunstyrelsen föreslås ge Tekniska divisionen i uppdrag att detaljprojektera och återkomma med en entreprenadkalkyl för finansieringsbeslut för etapp 2.

Etapp 3 omfattar totalt cirka 200 meter ny dagvattenledning och serviser* längs Krokvägen och Ringvägen.

Totalkostnaderna för projektets 3 etapper beräknas preliminärt bli 22 400 000 kronor.

Träd längs Ringvägen ersätts

Under arbetet kan tyvärr ett tio-tjugotal träd behöva tas bort. De kommer att ersättas när ledningsarbetet är klart. Vid ett beslut kan ledningsarbetet börja i november och beräknas vara klart till våren. Träden planteras så snart det är möjligt och lämpligt för dem att rota sig på bästa sätt. De gamla björkarna ersätts av silveroxlar, som det redan finns flera av längs Ringvägen. Silveroxlar är tåliga i stadsmiljö och har en välformad krona och vackert bladverk.

Läs mer i kallelsen till kommunstyrelsens möte den 28 augusti: nykoping.se - Kallelser och protokoll

*ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns