Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor

Denna blankett används av dig som vill anmäla uppläggning av muddermassor.

När krävs anmälan?

Om du ska lägga upp icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller vattenvägar som muddermassorna muddrats från och mängden massor högst är 1000 ton och föroreningsrisken är endast ringa behöver du anmäla det till Miljöenheten. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Information om uppläggningsplatsen, exempelvis yta, markanvändning och lutning
  • Information om muddermassorna, exempelvis volym, förorening och material
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Karta med berört område markerad
  • Ev beslut från Länsstyrelsen

Avgift

För handläggning av din anmälan tar miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor i timmen. 

Läs mer om miljöfarlig verksamhet här.