Meny

Miljö - spridning av bekämpningsmedel utomhus - ansökan

Använd denna blankett för att anmäla eller ansöka om spridning av bekämpningsmedel utomhus.

När krävs ansökan?

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

  • På tomtmark för flerfamiljshus
  • På gårdar till skolor och förskolor
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Inom vattenskyddsområden
  • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • Vid planerings- och anläggningsarbeten
  • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

När krävs anmälan?

Det krävs anmälan för yrkesmässig användning av växtskydsdmedel inom följande områden

  • På vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
  • På banvallar
  • Inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Var du avser sprida bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel
  • Avsikt med spridningen
  • Typ av mark
  • Typ av spridningsutrustning
  • Utrustning för att bestämma vindriktning och vindhastighet
  • Information om anslag om spridningen
  • Skyddsavstånd
  • Information om bekämpningsmedlet, exempelvis namn, registreringsnummer,behörighetsklass och dos
  • Kopia av etikett eller preparatblad
  • Karta som visar det aktuella spridningsområdet samt platser för påfyllning och rengöring. Även enskilda vattentäkter ska markeras.
  • Kopia av behörighetsintyg
  • Beskrivnig av spridningen och eventuella åtgärder för att skydda miljön

Avgifter

För handläggning av din ansökan eller anmälan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor i timmen.