Meny

Miljö - spridning av bekämpningsmedel utomhus - ansökan

Använd denna blankett för att anmäla eller ansöka om spridning av bekämpningsmedel utomhus.

När krävs ansökan?

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till skolor och förskolor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Inom vattenskyddsområden
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

När krävs anmälan?

Det krävs anmälan för yrkesmässig användning av växtskydsdmedel inom följande områden

 • På vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • På banvallar
 • Inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Var du avser sprida bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel
 • Avsikt med spridningen
 • Typ av mark
 • Typ av spridningsutrustning
 • Utrustning för att bestämma vindriktning och vindhastighet
 • Information om anslag om spridningen
 • Skyddsavstånd
 • Information om bekämpningsmedlet, exempelvis namn, registreringsnummer,behörighetsklass och dos
 • Kopia av etikett eller preparatblad
 • Karta som visar det aktuella spridningsområdet samt platser för påfyllning och rengöring. Även enskilda vattentäkter ska markeras.
 • Kopia av behörighetsintyg
 • Beskrivnig av spridningen och eventuella åtgärder för att skydda miljön

Avgifter

För handläggning av din ansökan eller anmälan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor i timmen.