Bygg - Lämna svar vid grannyttrande och som sakägare

Genom denna e-tjänst kan du lämna ditt grannyttrande.

Använd denna e-tjänst för att lämna in ditt yttrande. Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du göra det per e-post till bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50. Tänk på att alltid ange diarienummer och fastighetsbeteckning samt att all erinran ska inkomma skriftligt till Bygglovenheten.

GDPR

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress samt fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din beställning.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter