Meny

Bo, Bygga & Miljö - Hushållsavfall - Hämtningsintervall, uppehåll eller befrielse

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om ändrat hämtningsintervall för hushållsavfall (hämtning av grönt kärl 1 gång/kvartal), uppehåll i hämtning av hushållsavfall (6 mån-3 år) samt befrielse från hämtning av hushållsavfall.

När krävs ansökan?

  • Om du vill ha förlängt hämtningsintervall för grönt kärl 80 liter till 4 gånger per år
  • Om du vill ha uppehåll i hämtning av hushållsavfall (minst 6 månader, max 3 år)
  • Om du vill ha befrielse från hämtning av hushållsavfall (inte möjligt för permanentboende)

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Fastighetsuppgifter
  • Kompostering och sortering av avfall
  • Typ av kompost
  • Motivering. Vid uppehåll eller befrielse krävs en mycket tydlig motivering till varför.

Avgifter i samband med anmälan/ansökan hos miljöenheten

  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall till 1 gång/kvartal (grönt kärl) är avgiftsfri hos miljöenheten.
  • Ansökan om befrielse från hämtning eller uppehåll debiteras enligt timtaxa, 1100 kr/timme enligt taxa.

Avgift för hushållsavfall hos renhållningen

Vid uppehåll i tömning eller befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras fortfarande en fast avgift från Renhållningen. Ingen rörlig tömningsavgift eller behandlingsavgift utgår. Renhållningen kan även ta ut en administrativ avgift vid ändring av abonnemang. Ett byte per år får göras utan administrativ avgift.

Se Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet för mer information.

Vid frågor kontakta Miljöenheten via tel 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se.

Övrig Information

Ansökan/anmälan avser de förhållanden som gäller vid ansökningstillfället. Beviljat undantag från renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller om villkoren för undantaget inte följs.