Meny

Bo, Bygga & Miljö - Ansökan om avloppsanordning

Använd den här blanketten för att anmäla eller ansöka om avloppsanordning.

När krävs tillstånd?

 • Om du vill inrätta en avloppsanläggning för WC och bad-, disk- och tvättvatten.
 • Om du vill ansluta en WC till befintlig avloppsanläggning som inte tidigare haft någon WC ansluten.
 • Om du vill inrätta en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten inom planlagda områden
 • Om du vill ändra plats för en infiltration/markbädd.
 • Om du vill installera mulltoalett, multrum, förbränningstoalett eller liknande.
 • Om du vill kompostera latrin/slam eller sprida urin/slam. 

När krävs anmälan?

 • Om du vill inrätta en avloppsanläggning för bad-, disk och tvättvatten utanför planlagda områden.
 • Om du vill utföra en åtgärd som väsentligt ändrar mängd eller sammansättning på det utgående avloppsvattnet.
 • Om du byter infiltrationsrör eller gräver om en markbädd.

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Situationsplan med befintliga och eventuella nya byggnader och fastighetsgränser där du ritat ut var anläggningen ska ligga och vart vattnet ska släppas ut. Din och närboendes dricksvattenbrunnar (inom 200m), väg och uppställningsplats för slamsugningsfordon samt eventuell värmepumpsanläggning.
 • Teknisk beskrivning av avläggningen, exempelvis CE-märkning, prestandadeklaration, typritningar eller läggningsanvisningar.
 • Resultat av jordprovtagning eller siktanalys (krävs alltid vid infiltration).
 • Granneyttrande om någon granne kan vara berörd av din planerade anläggning, exempelvis om någon del av anläggningen inte ska placeras på din fastighet eller om den placeras närmare än 5 meter från fastighetsgräns, om utsläpp sker i gemensamt dike eller anslutas till åkerdränering på annas mark.

Avgifter

För handläggning av din anmälan eller ansökan tar Miljöenheten ut en avgift mellan 1100 kronor och 8800 kronor beroende på vilken typ av anläggning du ska göra. För gemensamma anläggningar för mer än 5 hushåll tas timavgift ut. 

Läs mer om vatten och avlopp