Meny

Förberedelser för parkeringshus i Lasarettsområdet

12 juni 2019
Kommun och politik Bo, bygga och miljö - Byggprojekt Bo, bygga och miljö - Mot framtiden Bo, bygga och miljö - Samhällsutveckling och hållbarhet

För att det gemensamma parkeringshuset i Nyköpings kommuns och Region Sörmlands regi ska bli verklighet behöver detaljplanen i området ändras. Förslaget är en del av utvecklingen som sker kring Lasarettsområdet och Hållet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) föreslås fatta beslut om att detaljplanearbetet får inledas vid sitt sammanträde 18 juni.

Parkeringshus med plats för kontor

Fastigheterna som berörs är Samariten 1 och Anderslund 1:27 med flera. De är belägna norr om stadskärnan i direkt anslutning till lasarettet, vid Visornas väg. Väster om området ligger Brunnsgatan. Idag används fastigheterna som markparkering. Planen är att parkeringshuset ska fylla behoven för både Region Sörmlands personal samt besökare och för pendlare. Det ska också bli möjligt att inkludera verksamheter och kontor i den nya byggnaden. 

Gällande detaljplaner anger bland annat prickmark, som innebär att bebyggelse inte får uppföras på marken, men de anger också bostäder där byggrätterna inte har utnyttjats. 

Området är entré till Nyköping

Det planerade parkeringshuset kommer att harmonisera både med befintliga byggnader och den bebyggelse som förmodas uppföras i framtiden. Det kommer att krävas grundliga studier av parkeringshusets dimensionering, gestaltning och placering. Att området fungerar som entré till Nyköping sätter också krav på utformningen. Närheten till både Nyköpings resecentrum och staden gör att området med en ändrad detaljplan kan användas mer effektivt. 

Eftersom ytorna idag består av asfalt behöver frågor om till exempel dagvattenlösningar lyftas vid utformningen av området. Detta är också viktigt på grund av närheten till Nyköpingsån, som är riksintresse för naturvård.

I samband med detaljplanearbetet görs också en översyn av cirkulationsplatsen vid Brunnsgatan-Blommenhovsvägen samt in- och utfarter till dels parkeringshuset, dels Nyköpings lasaretts nya entré. Det pågår också ett arbete för att se över gatunät, gatustruktur och trafik på Brunnsgatan.

Utvecklingen görs tillsammans med Region Sörmland

Planarbetet för parkeringshuset samordnas med det arbete som pågår gemensamt med Region Sörmland, att utveckla lasarettsområdet och Hållet utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer om det arbetet här

Ta del av förslag till beslut i kallelsen till MSN.