Säkerhetssamordnare

Som säkerhetssamordnare inom Nyköpings kommun och Sörmlandskustens räddningstjänst driver man utvecklingen inom sitt kompetensområde.

Våra säkerhetssamordnare arbetar bland annat med:

  • Kommunalt brottsförebyggande arbete – ett arbete som sker i samverkan med polisen och representanter från olika delar av kommunen till exempel skolan och socialtjänsten. Syftet är att tillsammans arbeta för en säkrare och tryggare kommun. I arbetsuppgifterna ingår även att samordna Skolans säkerhetsdagar som genomförs varje år.
  • Krishantering – arbete med och planering inför kriser och extraordinära händelser. Säkerhetssamordnarna genomför risk- och sårbarhetsanalyser som ligger till grund för krisplanering samt arrangerar utbildningar och övningar för att krisledningsorganisationen ska ha en hög beredskap.
  • Det interna skyddet - består av Nyköpings kommuns interna säkerhetsarbete. Arbetet består av råd och stöd till de kommunala verksamheterna, till kommunens chefer och arbetsgrupper i säkerhetsfrågor. Man genomför säkerhetsronder, utbildningar och hanterar försäkringar och skadestånd.

Kontakta oss

Kontaktformulär