Hoppa till innehåll

Regional samverkan med nio räddningstjänster

Sörmlandskustens räddningstjänst ingår som en av nio räddningstjänster i ett regionsamarbete för att stärka utvecklingen av den operativa förmågan och för att leva upp till ändringarna i lagen om skydd mot olyckor. Regionsamarbetet har nu fått ett namn - Räddningsregion Östra Svealand.

Samarbetet grundar sig på en vilja att skapa gemensam robusthet och utveckling av vår operativa förmåga i regionen. Det ska också svara upp mot ändringarna i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som gäller från 1 januari 2021, som pekar på ökad förmåga till ledning av kommunal räddningstjänst och ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänstverksamheter för att stärka Sveriges förmåga.

De räddningstjänster som ingår är:

  • Brandkåren Attunda
  • Räddningstjänsten Enköping-Håbo
  • Räddningstjänsten Gotland
  • Räddningstjänsten Norrtälje kommun
  • Räddningstjänsten Sala-Heby
  • Storstockholms brandförsvar
  • Södertörns brandförsvarsförbund
  • Sörmlandskustens räddningstjänst
  • Uppsala brandförsvar

Samarbetet har länge inte haft något specifikt namn, bara ”räddningsregionen”, men nu har räddningscheferna tillsammans bestämt att det ska kallas Räddningsregion Östra Svealand. Tillsammans utgör de nio räddningstjänsterna en fjärdedel av Sveriges räddningstjänst.

- För oss som organisation är ett fortsatt utvecklat samarbete inom denna region oerhört betydelsefullt. Att samarbetet nu formaliseras med ett namn på regionen gör kommunikationen enklare. Jag är stolt och glad över att vi finns med i Räddningsregion Östra Svealand och att det också finns en vilja att lyssna på mindre organisationer som oss. Inte ens Sveriges största räddningstjänster klarar sig själva och viljan att samarbeta har aldrig varit bättre, säger Patrik Kullman, räddningschef.

Ytterligare steg tas under hösten

Inom kort tar räddningstjänsterna ytterligare steg för att stärka samarbetet. Under hösten ska ett regionalt styrdokument för gemensam syn på ledning vid insatser fastställas. De nio räddningstjänsterna är anslutna till två räddningscentraler i Stockholms län, Räddningscentral Mitt (RCM) i Täby och Räddningscentralen Stockholms län (RCSL) i Lindvreten. Avsikten är att de två räddningsledningssystemen ska arbeta gemensamt, enhetligt och samstämt. Genom att arbeta enhetligt underlättas samverkan.

- För att utveckla vår ledningsförmåga arbetar vi med ett gemensamt styrdokument som beskriver hur vi tillsammans ska kunna leda effektiva räddningsinsatser. Våra nio organisationer har, liksom övriga kommunala räddningstjänster i Sverige, olikheter som fördröjt och försvårat samverkan och ledning vid räddningsinsatser, säger Patrik Kullman.

Med ett gemensamt ledningsdokument får räddningsregion Östra Svealand bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap.

Gemensamma utbildningar och övningar påbörjas med de regionsgemensamma befälsutbildningarna som genomförs under hösten.

Det senaste året har också samverkan utökats med nätverk för det brandförebyggande arbetet och ett projekt för rekrytering och fysisk hälsa. Sedan tidigare finns samverkan kring kemolyckor.