Räddningstjänsten förändrar för att kunna arbeta mer förebyggande

Sörmlandskustens räddningstjänst har gjort förändringar i bland annat brandmännens schema för att kunna arbeta mer förebyggande för att minska risken för bränder och olyckor, men också för att skapa bättre förutsättningar för intern utbildning och övning. Förändringarna har mött intern kritik. 

Räddningstjänsten har ett brett uppdrag i att skapa trygghet och säkerhet för medborgarna och förhindra att olyckor sker. Brottsförebyggande arbete, krisberedskap, tillsynsverksamhet och utryckande räddningsinsatser är några av dem. Uppdraget finns i Handlingsprogram för en tryggare och säkrare kommun 2016-2020, antagen av kommunfullmäktige, och i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

- För att klara av att leverera på alla uppdrag behöver räddningstjänsten rusta för framtiden och hitta nya, smartare sätt att arbeta. Allt för att vår verksamhet ska göra ännu större nytta i samhället, för att minska risken för att olyckor och bränder inträffar och för att minska konsekvenserna av de som ändå inträffar. Olyckor och bränder skapar ett stort mänskligt lidande och kostar samhället enorma summor varje år, säger Patrik Kullman, räddningschef.

Nytt schema

För att skapa en flexiblare och effektivare organisation som kan fördela uppdrag och arbetsuppgifter jämnare i hela organisationen har förändringar gjorts av bemanning och schema för den operativa, utryckande heltidspersonalen. Tanken med det nya schemat är att brandmännen ska arbeta mer dagtid, färre helger och färre nätter men med bibehållen OB-ersättning. Under förra hösten byttes ett fyraveckorsschema till ett femveckorsschema, där den femte arbetsveckan i schemat används till dagtidsjobb.

- På dagtidspassen ska brandmännen bland annat arbeta med förebyggande arbete och öva. Det kan till exempel handla om att göra hembesök för att se över brandskyddet hemma hos invånarna eller sköta utbildningar i hjärt-lungräddning och brandskydd. Vi behöver få en jämnare arbetsbelastning i hela organisationen. Idag har vi en del medarbetare som sliter väldigt hårt, säger Patrik Kullman.

Den operativa bemanningen har i och med det nya schemat utökats till ett befäl och fyra brandmän dygnet runt från och med 4 juni 2018. Tidigare var det ett befäl och tre brandmän i varje skift. Det har även startats en vikariepool för att täcka upp i den operativa heltidsbemanningen vid vakanser och semestrar. Vikariepoolen består av deltidsbrandmän som redan finns i organisationen, till exempel i Nyköping och Oxelösund.

- Det handlar om förändringar som ska ses på lång sikt och det behöver få ta tid. Jag förstår om medarbetare tycker att det gått fort fram. Vi är alla olika och tar till oss förändringar på olika sätt och olika snabbt. Vi har också många medarbetare som vill bidra till utveckling av vår verksamhet, säger Patrik Kullman.

Förändringarna har mött intern kritik

Under hösten vittnade många medarbetare om dåligt mående och en ansträngd och stressig arbetssituation på grund av det pågående förändringsarbetet. Resultaten av kommunens arbetsmiljömätning visade på hög arbetsbelastning, brist på återhämtning och förekomst av kränkningar och mobbing. Därför anlitades en extern utredare, företagshälsovården Feelgood, för att utreda arbetsmiljön. 

- Att medarbetarna ska må bra på jobbet är min och ledningens absoluta prioritet. Nu behöver vi fortsätta att hitta lösningar och åtgärder för att komma tillrätta med situationen, säger Patrik Kullman.  

Några av de åtgärder som nu ska göras är att schemat ska ses över och justeras. Alla chefer och skyddsombud kommer få en heldagsutbildning i arbetsmiljöfrågor. Ledningen av funktionen Räddningsinsats, där alla brandmän och befäl ingår, ska ses över.

- Som medborgare behöver man inte vara orolig. Det finns ingen risk för man inte får den hjälp man behöver. Vår bedömning är att vår totala förmåga är oförändrad, säger Patrik Kullman.