Eldning under valborg avråds

På grund av stor brandrisk avråder Sörmlandskustens räddningstjänst från att elda under valborg. 

Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En valborgseld eller en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråder vi till att elda.

Du som eldar ansvarar

Om du ändå tänker elda bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Tänk på att:

  • Du som eldar är ansvarig för att elden inte sprider sig.
  • Se till att ansvarig finns för tändning och efterbevakning.
  • Ha släckutrustning förberedd och se till att någon kan använda den vid behov.

Mer om valborgsmässoeld finns på vår webbplats.

Inget eldningsförbud än

Räddningstjänsten har beslutat att inte utfärda eldningsförbud.

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas på räddningstjänstens och din kommuns webbplats. 

Brandriskprognoser 

Aktuella kartor för brandrisk hittar du på SMHI:s webbplats eller via appen Brandrisk ute.