Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och betyder mycket för hur Nyköpings växer. Just nu pågår ett arbete att revidera nuvarande översiktsplan.

Reviderad översiktsplan 2040 - dialog våren 2018!

Hur ska marken och vattnet användas 2040? Vad är det bästa med din nuvarande boplats och var vill du bo i framtiden? Vad tycker du som företagare? Under några veckor i maj och juni 2018 pågick en webbenkät och ett dialogarbete. 

Bakgrund - reviderad översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Kommunfullmäktige fattade 12 december 2017 beslut om att förklara Nyköpings kommuns översiktsplan 2013 för inaktuell. Den nuvarande översiktsplanen och dess fördjupningar gäller dock fram tills att en ny version är beslutad. Den reviderade översiktsplanen beräknas bli antagen under våren 2020. 

Per Skyllberg är översiktsplanerare och leder arbetet med att revidera gällande översiktsplan för Nyköpings kommun. Våren 2019 planeras förslaget att finnas tillgängligt på samråd - då kan man vara med och tycka till.

Gällande översiktsplan med fördjupningar

Den gällande översiktsplanen för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige under november 2013. Ta del av översiktsplanen. Översiktsplanen omfattar hela Nyköpings kommun. Dessutom finns det fördjupade översiktsplaner för vissa områden av kommunen:

Fördjupade planer

De fördjupade översiktsplanerna är till för att beskriva utvecklingsmöjligheter i en eller flera geografiska delar av kommunen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär