Meny

Nya program till hösten 2019

Från hösten 2019 kommer två nya yrkesprogram att erbjudas på gymnasiesärskolan. Administration, handel och varuhantering och Hälsa, vård och omsorg. 

Ansökning till gymnasiesärskolans nationella program sker precis som tidigare, via gymnasiewebben

Programmål - Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt.

  • Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn.
  • Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice.

Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ- och annan service, försäljning och bemötande.

Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda IT och digital teknik på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö. Eleverna ska få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin handlingsberedskap och initiativförmåga samt att utföra olika arbetsmoment. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom administration, försäljning och service.

Programmål- Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete.

Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera och möta människor utifrån ett demokratiskt och etiskt förhållningssätt.

Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt om hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. Utbildningen ska också ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är att samverkan, samarbete och kommunikation mellan människor är viktigt. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att lösa uppgifter och utföra praktiska arbetsmoment i samarbete med andra, men också så självständigt som möjligt. Eleverna ska ges möjlighet att använda IT och digital teknik för kommunikation och lärande.Verksamheternas betoning på arbete med människor innebär att ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden ska genomsyra utbildningen. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningen ska bidra till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: