Meny

Anläggningar med köldmedier

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen. De finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Du som är operatör för en anläggning med köldmedier har huvudansvaret och det är därför viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier. 

Du som är operatör är skyldig att: 

  • Kontrollera dina köldmedieaggregat inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
  • Senast den 31 mars rapportera föregående års kontroller till miljöenheten.
  • Ta hand om skrotade aggregat och rapportera det til miljöenheten. Det rapporteras med ett skrotningsintyg eller i den årliga årsrapporten.
  • Informera miljöenheten om du installerar nya aggregat. 

Periodisk läcksökning

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Tidigare låg läckagekontrollen på 3 kg och nu är gränsen 5 ton CO2e. Detta innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. Detta kan kontrolleras på www.alltomfgas.se  eller så kan du kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer  1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader 

Årsrapportering

Om det i anläggningen sammanlagt under någon del av ett kalenderår finns minst 14,0 ton CO2-ekvivalent som omfattas av läckagekontroll, ska rapport inlämnas till Miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Årsrapporten redovisar bland annat era återkommande kontroller under året. Handläggning av rapport debiteras enligt gällande taxa.

Skicka in rapport via post eller e-post

Miljöenheten, Nyköpings kommun, 611 83 NYKÖPING

E-post: miljo@nykoping.se 

Anmäl anläggning

Om du installerar eller konverterar  en köldmedieanläggning ska detta anmälas till miljöenheten om din anläggning innehåller mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). 

Om du byter operatör, tar över en verksamhet eller gör ändringar

Operatör är den som är ansvarig för kölmedieanläggningen. Du måste informera miljöenheten om du tar över en anläggning eller gör ändringar. Om du inte gör detta kommer tidigare verksamhetsutövare/operatör debiteras tillsynsavgifter. 

Tillsyns- och miljösanktionsavgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning enligt miljönämndens taxa. Avgiften är för närvarande 1100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid.

Vid överträdelse är miljöenheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

  • utebliven anmälan av köldmedia.
  • Kraven på register har inte uppfyllts.
  • kontroller har inte utförts.
  • Rapporten kommer in för sent.
  • Om ett icke-certifierat företag har utfört kontrollen.
  • Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften.   

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppetider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter