Meny

Violroten 1, Arnö

Här finns information om markanvisning för fastigheten Violroten 1 belägen inom Nyköpings tätort.

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan. 

Intresseanmälan ska ha kommit in till Nyköpings kommun senast
2021-08-20.

Stadsdelen Arnö

Fastigheten Violroten 1 ligger i Arnö, en stadsdel som främst består av bostäder med centrum beläget ca 2 km söder om centrala Nyköping. Inom stadsdelen finns närhet och gångavstånd till natur, förskola, F-6 skola och handel. Stadens centrum förbinds med Arnöleden och nås via ett väl utvecklat nät som erbjuder möjlighet till gång-, cykel-, kollektiv- eller biltrafik.

Kartbild del av Nyköpings tätort tilldelningsområdeKartbild: Del av Nyköpings tätort (tilldelningsområde, rödmarkerad).

Detaljplaneområde

Fastigheten är detaljplanelagd och består av ca 51 ha med en sammanlagd kvartersmark för bebyggelse på ca 5,5 ha. 24,5 ha utgörs av allmän platsmark och ca 24 ha utgörs av vattenområde. Efter genomförda utbyggnationer och förrättningar består planområdet i dagsläget av tio fastigheter varav åtta är bebyggda med bostäder och två fastigheter återstår att utveckla.

Området ligger i den norra delen av Arnö beläget mellan Arnöberget och Stadsfjärden. Marken sluttar svagt ned mot Stadsfjärden och bestod innan påbörjad exploatering av jordbruks- och ängsmark.

Karta detaljplaneområdeKartbild: Detaljplaneområdet

Tilldelningsområde

Tilldelningsområdet består av fastigheten Violroten 1.

Fastigheten ligger näst längst in på Strandparksvägen som är en återvändsgata och gränsar till Strandparkens besöksparkering.

Fastigheten är till ytan 5432 m² och omfattar en byggrätt på ca 4345 m² BTA. Ca 1130 m² av fastighetsytan består av prickmark där byggnader ej får uppföras.

Kartbild tilldelningsområdet fastigheten Violroten 1 Kartbild: Tilldelningsområdet, fastigheten Violroten 1 (rödmarkerad).

Ett urval av förutsättningar

  • Intresseanmälan inlämnad efter utsatt tid kommer ej att utvärderas.
  • Intresseanmälan måste minst innehålla: Anbudspris, allmän information om företaget, intyg om uppfyllande av allmänna krav, gestaltningsförslag, genomförandebeskrivning och referensprojekt.
  • Tilldelning av markanvisning kommer ske som en direktanvisning via jämförelseförfarande.
  • Byggherre måste uppfylla de Allmänna krav som är ställda för att tilldelas markanvisning.
  • Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan och givna förutsättningar presenterade i inbjudan.

Läs mer om förutsättningarna i dokumentet ”Inbjudan” som är listad här nedanför. 

Inlämning

Intresseanmälan skickas elektroniskt och ska ha inkommit senast
2021-08-20 till e-post: mex@nykoping.se

Alternativ inlämning:

Intresseanmälan skickas i ett märkt kuvert via post där fullständigt innehåll även skall bifogas digitalt på USB och vara Mark- och exploatering tillhanda senast 2021-08-20.

Intresseanmälananmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshuset, Stora torget senast 2021-08-20 kl. 15:00.

Kuvertet ska märkas ”Markanvisning Violroten 1” och adresseras till:

Nyköpings kommun
Mark- och exploatering
611 83 Nyköping

Tidplan

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut.

Utvärderingstid är två månader, beslut om marktilldelning en månad och tecknande av markanvisningsavtal är en månad.

Nyköpings kommuns ombud och frågor under anmälningstiden

Kommunens ombud under anbudstiden är Ronny Åberg. Frågor under anmälningstiden kan ställas skriftligen till ombudet via mail på mex@nykoping.se

Frågor under v. 26-30 hanteras men beräknas tidigast besvaras v. 31.

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare, Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad
mex@nykoping.se
0155-24 82 30

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: