Tängsta, Stigtomta

Här finns information om markanvisning för fastigheter inom Stigtomta, en ort belägen nordväst om Nyköping.

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan.

Allmänt om Stigtomta

Orten Stigtomta ligger cirka 20 km nordväst om Nyköping längs med riksväg 52 som passerar rakt genom samhället. Stigtomta är det största samhället utanför Nyköpings tätort med ca 2000 invånare. 2018 invigdes en ny och modern F-6 skola. Ett flertal enskilda förskolor finns också på orten liksom en matvaruaffär, bensinstation och en distriktssköterskemottagning.  

image98gc5.png

Kartbild: Nyköpings tätort och Stigtomta (tilldelningsområde, rödmarkerad). 

 

Detaljplaneområde

Detaljplaneområdet är beläget söder om väg 52 som förbinder Nyköping med Katrineholm och är beläget ca 20 km från Nyköpings tätort. Området gränsar i väster till ett icke planlagt naturområde och i öster till planlagt naturområde som avslutas med ortens ICA-butik. I söder gränsar området till befintlig villabebyggelse.  

imagelug6b.png

Kartbild: Detaljplaneområdet.

Tilldelningsområde

Tilldelningsområden utgörs av fastigheterna Tängsta 1:295 och Tängsta 1:296.  

Tängsta 1:295 är till ytan 3446 m² och omfattar en byggrätt om ca 2550 m² BTA. Tängsta 1:296 är till ytan 2434 m² och omfattar en byggrätt om ca 1800 m² BTA. 

imaget6xx.pngKartbild: Tilldelningsområdet, fastigheterna (rödmarkerad).

Intresseanmälan 

Aktörer som önskar markanvisning inom Stigtomta ska skicka in en intresseanmälan till kommunen. Anmälan ska minst innehålla underlag redovisade under rubriken Intresseanmälans innehåll.  

Inlämning 

Intresseanmälan skickas elektroniskt och ska ha inkommit senast 2022-05-13 till e-post: mex@nykoping.se 

Alternativ inlämning: 

Intresseanmälan skickas i ett märkt kuvert via post där fullständigt innehåll även skall bifogas digitalt på USB och vara Mark och Exploatering tillhanda senast 2022-05-13 

Intresseanmälananmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshuset, Stora torget senast 2022-05-13 kl 15:00. 

Kuvertet ska märkas ”Markanvisning Stigtomta” och adresseras till: 

Nyköpings kommun 
Mark och exploatering 
611 83 Nyköping  

Intresseanmälans innehåll 

Intresseanmälan ska vara författat på svenska och minst innehålla följande: 

 • Information om vilken fastighet eller vilka fastigheter inom tilldelningsområdet intresseanmälan avser och för vilken man söker tilldelning av. 
 • Anbudspris. Vid intresse av flera fastigheter ska separata anbudspris för respektive fastighet anges. 
 • Allmän information om företaget som visar på ekonomisk stabilitet och byggherrens förmåga att genomföra projektet samt kontaktuppgifter till byggherrens ombud för intresseanmälan.  
 • Ifyllt och undertecknat intyg om uppfyllande av allmänna krav på byggherre  
 • Ett gestaltningsförslag som består av ritningar eller skisser med tillhörande texter som redovisar byggherrens föreslag till byggnation och nyttjad byggrätt. Förslaget följer gällande detaljplan och de förutsättningar som angetts i denna inbjudan.  
 • En genomförandebeskrivning där byggherrens process beskrivs från tilldelning av markanvisning till inflyttad slutkund. Beskrivningen ska även innehålla information om målgrupp och upplåtelseform, försäljningspris alternativt m²/pris, avgifts- och hyresnivåer, byggherrens behov av andel tecknade förhandsavtal innan byggstart, preliminär tidsplan samt hur ett framtida ägande och förvaltning planeras. 
 • Referensprojekt: En redovisning av tidigare genomförda projekt innehållande kontaktuppgifter till relevanta referenspersoner som kan styrka ett gott genomförandet utan allvarlig kritik. Redogör för om projekten innehållit några innovations- och nytänkanden, om de har utförts enligt någon kvalitets- och miljöprofil, om hur projekt- och produktionstid såg ut, om kalkyler höll sam vad den slutgiltiga boendekostnaden/bostadspriset hamnade på. 

Byggherrens bundenhet till lämnad intresseanmälan 

Byggherren ansvarar för intresseanmälan innehåll och förbinder sig till endast presentera ett underlag synonymt med det projekt och åtgärder man avser genomföra. Detta gäller exempelvis men inte uteslutande angivna hållbarhetsåtgärder samt redovisad arkitektur och gestaltning.  

Tidplan 

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut samt mängden intressenter att hantera under utvärderingsprocessen. 

 • Sista inlämningsdag för intresseanmälan 2022-05-13 
 • Utvärderingstid* 2 månader 
 • Beslut om marktilldelning 1 månad 
 • Tecknande av markanvisningsavtal 1 månad  

*Under utvärderingstiden ska kontaktperson hos byggherren finnas tillgänglig för att svara på frågor och eventuella kompletteringar. 

Kommunens ombud och frågor under anmälningstiden 

Kommunens ombud under anbudstiden är Ronny Åberg. Frågor under anmälningstiden kan ställas skriftligen till ombudet via e-post på mex@nykoping.se 

Läs mer i dokumenten som är listade nedan.

 

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare, Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad
mex@nykoping.se
0155-24 82 30

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny