Meny

Tängsta, Stigtomta

Här finns information om markanvisning för del av fastigheten Tängsta 1:1 i Stigtomta.

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan. 

Intresseanmälan ska ha kommit in till Nyköpings kommun senast 2019-05-17.

Området Tängsta

Fastigheten Tängsta 1:1 ligger naturskönt nära riksväg 52 och området gränsar till ett blivande naturreservat. Orten Stigtomta ligger cirka 15 km nordväst om Nyköping längs med riksväg 52 som passerar rakt genom samhället. Stigtomta växer och en ny och modern F-6 skola har precis invigts i Stigtomta. Ett flertal enskilda förskolor finns också i området liksom en matvaruaffär, bensinstation och en distriktssköterskemottagning.

Den aktuella markanvisningen utgör en del av exploateringen av detaljplaneområdet P12-1 där Nyköpings kommun ska bebygga norra delen av området med ett gruppboende och hyreslägenheter samt släppa ett antal villatomter till försäljning. Villatomterna ligger i slutet av den planerade lokalgatan i anslutning till Tängstaskogen.

Planområde

Tängsta.png

Aktuellt område för markanvisningen ligger söder om den nya lokalgatan som är planerad att byggas 2019 (markerad som rött nedan). Norr om den nya lokalgatan, planerar Nyköpings kommun att uppföra ett gruppboende och i slutet på gatan finns avstyckade villatomter.

Tängsta2.png

Markanvisningsområde

Aktuella område för markanvisning är markerat med rött på bilden här nedanför och omfattar ca 2800 m². Området är placerat söder om den nya lokalgatan som är planerad att byggas 2019.

Ett urval av förutsättningarna

 • Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan P12-1. Vision 2030 visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2030. Nyköping 2030 är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.
 • Nyköpings kommun vill gärna att mindre radhus/parhus byggs i området. Byggrätten begränsas till 30% av tomtarean för gavelradhus och 40% för mellanradhus.
 • Bebyggelsen kan uppföras på enskild ägda fastigheter eller som bostadsrätter. Endast källarlösa hus får uppföras.
 • Enligt gällande detaljplan ska bebyggelse utformas med sadeltak och taktäckning med röda takpannor eller vegetationstak.
 • Marken i öster består till största del av åkermark, svagt sluttande mot söder. En biotopskyddad åker holme, där vegetationen ska bevaras, ger karaktär åt området. Ett biotop skyddat dike finns också beläget inom södra delen av området. Både holmen och diket ska skyddas under exploateringen.
 • Bostadsparkering sker på den egna fastigheten eller som gemensamhetsanläggning.
 • Dagvatten ska så långt som möjligt infiltreras på tomt.
 • Det finns en fornlämning i norra delen av planområdet efter ett forntida torp.
 • Jorden kan dock betraktas som mycket tjälfarlig.
 • Marken klassas som högradonmark varför bebyggelse förutsätts utföras radonsäkert.
 • Bebyggelsen ska anslutas till kommunens Va-nät som planeras att utökas under 2019 i samband med att lokalgatan byggs.

Läs mer om förutsättningarna i dokumentet ”Inbjudan” som är listad här nedanför. 

Tidplan 

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut.

Sista inlämningsdag för intresseanmälan: 2019-05-17

Utvärderingstid är två månader, beslut om marktilldelning en månad och tecknande av markanvisningsavtal är en månad.

Nyköpings kommuns ombud och frågor under anmälningstiden

Kommunens ombud under anbudstiden är Katarina Hinrichsen. Frågor under anmälningstiden kan ställas skriftligen till ombudet via mail på MEX@nykoping.se

 

Kontakta oss

Katarina Hinrichsen
Projektledare, Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad
katarina.hinrichsen@nykoping.se
0155-24 83 65

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: