Stenbro, Oxbacken

Här finns information om markanvisning för fastigheterna Kyrkvärden 1 och Kyrkvärden 3 belägen i Oxbacken i Nyköpings ytterområde.

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan.

Allmänt om Oxbacken

Oxbacken är ett bostadsområde i stadens ytterområde beläget ca 3 km norr om centrala Nyköping längs väg 807, Runtunavägen, med närhet och gångavstånd till naturreservat samt handelsområdena Påljungshage och Gustafsberg. Stadens centrum och närliggande områden når man enkelt via vägnätet och anslutande gång- och cykelvägar. 

imagegl4hq.png

Kartbild: Del av Nyköpings tätort (tilldelningsområde, rödmarkerad).

 

Detaljplaneområde

Området ligger i den norra delen av en dalgång och består av öppen jordbruksmark svag sluttande mot öster och sydost. Nivåskillnaden är ca 4 meter med högsta marknivån i nordväst på +20. 

imageytd5.png

Kartbild: Detaljplaneområdet

Tilldelningsområde

Tilldelningsområden utgörs av fastigheterna Kyrkvärden 1 och Kyrkvärden 3. Fastigheterna ingår i etapp 2 av den fortsatta exploateringen av Stenbro. Avsikten är att komplettera och färdigställa området med bostäder mellan den befintliga bebyggelsen och Runtunavägen.  

Kyrkvärden 1 är till ytan 4702 m² och omfattar en byggrätt om 2820 m² BTA.
Kyrkvärden 3 är till ytan 7587 m² och omfattar en byggrätt om 4552 m² BTA.
 

imagef4z18.png

Kartbild: Tilldelningsområden (rödmarkerade).

Intresseanmälan

Aktörer som önskar markanvisning inom Oxbacken ska skicka in en intresseanmälan till kommunen. Anmälan ska minst innehålla underlag redovisade under rubriken Intresseanmälans innehåll.

Inlämning 

Intresseanmälan skickas elektroniskt och ska ha inkommit senast 2022-05-13 till e-post: mex@nykoping.se 

Alternativ inlämning: 

Intresseanmälan skickas i ett märkt kuvert via post där fullständigt innehåll även skall bifogas digitalt på USB och vara Mark- och Exploateringenheten tillhanda senast 2022-05-13. 

Intresseanmälananmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshuset, Stora torget senast 2022-05-13 kl 15:00. 

Kuvertet ska märkas ”Markanvisning Oxbacken” och adresseras till: 

Nyköpings kommun 
Mark- och exploatering 
611 83 Nyköping  

Intresseanmälans innehåll  

Intresseanmälan ska vara författat på svenska och minst innehålla följande: 

 • Information om vilken fastighet eller vilka fastigheter inom Oxbacken intresseanmälan avser och man söker tilldelning av. 
 • Anbudspris. Vid intresse av flera fastigheter ska separata anbudspris för respektive fastighet anges. 
 • Allmän information om företaget som visar på ekonomisk stabilitet och byggherrens förmåga att genomföra projektet samt kontaktuppgifter till byggherrens ombud för intresseanmälan.  
 • Ifyllt och undertecknat intyg om uppfyllande av allmänna krav på byggherre  
 • Ett gestaltningsförslag som består av ritningar eller skisser med tillhörande texter som redovisar byggherrens föreslag till byggnation och nyttjad byggrätt. Förslaget följer gällande detaljplan och de förutsättningar som angetts i denna inbjudan.  
 • En genomförandebeskrivning där byggherrens process beskrivs från tilldelning av markanvisning till inflyttad slutkund. Beskrivningen ska även innehålla information om målgrupp och upplåtelseform, försäljningspris alternativt m²/pris, avgifts- och hyresnivåer, byggherrens behov av andel tecknade förhandsavtal innan byggstart, preliminär tidsplan samt hur ett framtida ägande och förvaltning planeras. 
 • Referensprojekt: En redovisning av tidigare genomförda projekt innehållande kontaktuppgifter till relevanta referenspersoner som kan styrka ett gott genomförandet utan allvarlig kritik. Redogör för om projekten innehållit några innovations- och nytänkanden, om de har utförts enligt någon kvalitets- och miljöprofil, om hur projekt- och produktionstid såg ut, om kalkyler höll sam vad den slutgiltiga boendekostnaden/bostadspriset hamnade på. 

Byggherrens bundenhet till lämnad intresseanmälan 

Byggherren ansvarar för intresseanmälan innehåll och förbinder sig till endast presentera ett underlag synonymt med det projekt och åtgärder man avser genomföra. Detta gäller exempelvis men inte uteslutande angivna hållbarhetsåtgärder samt redovisad arkitektur och gestaltning.  

Tidplan 

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut, semesterperioder samt mängden intressenter att hantera under utvärderingsprocessen. 

 • Sista inlämningsdag för intresseanmälan 2022-05-13 
 • Utvärderingstid* 2 månader 
 • Beslut om marktilldelning 1 månad 
 • Tecknande av markanvisningsavtal 1 månad  

*Under utvärderingstiden ska kontaktperson hos byggherren finnas tillgänglig för att svara på frågor och eventuella kompletteringar. 

Kommunens ombud och frågor under anmälningstiden 

Kommunens ombud under anbudstiden är Ronny Åberg. Frågor under anmälningstiden kan ställas skriftligen till ombudet via e-post på mex@nykoping.se 

Läs mer i dokumenten som är listade nedan.

 

  

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare, Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad
mex@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny