Meny

Skullen och Lidret i Fågelbo, centrala Nyköping

Här finns information om markanvisning för blandade upplåtelseformer i kvarteren Skullen och Lidret inom fastigheten Förrådet 1.  

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan. 

Intresseanmälan ska ha kommit in till Nyköpings kommun senast 2019-05-17.

Området Fågelbo

Fågelbo är ett lugnt bostadsområde i anslutning till centrala Nyköping med gångavstånd till offentlig och kommersiell service, skola, hotell, restauranger, parker och havet. 

I Fågelbo hittas allt från sekelskiftesvillor till flerbostadshus från 60-talet och nyligen byggda radhus i modernare stil. Det finns flera skolor med allt från förskola till högstadium i områden. Här hittas också mysiga parkområden och skogspartier varav minst ett med fornlämningar. Det är lätt att både gå och cykla i området och kollektivtrafiken har sin givna plats. I området finns även en närbutik. Mer information om området finns i dokumenten längst ner på sidan.

Fågelbo_område.png

Planområde

Detaljplaneområdet innehåller fem kvartersgrupper där denna markanvisning omfattar två av dessa (Skullen och Lidret) med en kvartersmark på ca 7 600 m².

De östra kvarteren Stian och Ladugården färdigställs under våren 2019 efter tidigare genomförda markanvisningar och består av bebyggelse med hyresrätt. 

Kvarteret Förrådet söder om markanvisningsområdet kommer ingå i senare etapper av områdets exploatering.

Ett urval av förutsättningarna

  • Intresseanmälan kan lämnas in för det ena eller båda kvarteren. Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan P13-7 och kommunen ser gärna att förslaget visar hur byggnationen bidrar till utvecklingen enligt Vision 2030
  • Nyköpings kommun vill att blandade upplåtelseformer förekommer i området med lägenheter av varierande storlek. Inom planområdet finns idag endast hyresrätter. Marken kommer därför främst upplåtas för bebyggelse av bostadsrätter.
  • Byggnader ska arkitektoniskt sammanlänka med befintlig bebyggelse inom närliggande planområden. Byggnader kan variera i höjd och storlek. Fasader kan delas upp i mindre partier där en varierad fasadkaraktär kan skapas med val av olika material, fönstersättning, takfotens utformning samt olika färgsättning.
  • Parkering inom egna fastigheten ska minst medge parkering för bil- och cykeltrafik enligt detaljplan och Nyköpings kommuns parkeringsnorm zon 2. Samtliga parkeringsutrymmen för bil ska utrustas med oljeavskiljare. Inom fastighet skall det även ges möjlighet till laddning av elbil. Markparkeringar skall utformas med gröna inslag.
  • Dagvatten är en vitkig fråga i området. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas och dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark. Utformningen av dagvattenlösningar får gärna vara estetiskt tilltalande och även ge möjlighet till värden för tex biologisk mångfald.
  • Inga kända fornlämningar finns inom markanvisningsområdet.

Läs mer om förutsättningarna i dokumentet ”Inbjudan” som är listad här nedanför. 

Tidplan 

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut.

Sista inlämningsdag för intresseanmälan: 2019-05-17.

Utvärderingstid är två månader, beslut om marktilldelning en månad och tecknande av markanvisningsavtal är en månad.

Nyköpings kommuns ombud och frågor under anmälningstiden

Kommunens ombud under anbudstiden är Ronny Åberg. Frågor under anmälningstiden skickas via e-post mex@nykoping.se

 

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad

ronny.aberg@nykoping.se
0155-45 79 24

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: