Meny

Malmbryggshagen, Nyköping

Här finns information om markanvisning för fastigheter inom Malmbryggshagen, ett område beläget inom Nyköpings tätort.

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan.
Intresseanmälan ska ha kommit in till Nyköpings kommun senast
2021-08-27.

Allmänt om Malmbryggshagen

Malmbryggshagen är ett bostadsområde i utkanten av Nyköping beläget ca 3,5 km öster om centrum. Bebyggelsen består av villor par- och radhus. Här finns närhet och gångavstånd till natur, förskola, F-6 skola och handel. Stadens centrum nås via Trosavägen med tillgång till gång- och cykelvägar, samt kollektivtrafik.
Första etappen av området började bebyggas i mitten av 2000-talet och är idag ett etablerat och mycket populärt bostadsområde.

Kartbild: Del av Nyköpings tätort (tilldelningsområde, rödmarkerad).

Detaljplaneområde

Området är detaljplanelagt och består av ca 18 ha med en sammanlagd kvartersmark för bebyggelse på ca 8,3 ha fördelat på tre kvartersgrupper. Efter genomförda byggnationer och förrättningar består planområdet i dagsläget av 39 avstyckade fastigheter.
Planområdet är beläget norr om befintlig bebyggelse i Bryngelstorp och söder om Trosavägen.
Marken sluttar svagt ned mot Sjösafjärden och utgjordes innan påbörjad exploatering av öppen jordbruksmark.

Kartbild_DetaljplaneområdetKartbild: Detaljplaneområdet.

Tilldelningsområde

Tilldelningsområdet består av fyra stycken fastigheter belägna inom två av detaljplaneområdets tre kvartersgrupper.
I det västra kvarteret ligger fastigheten Assessorn 1 (1 i kartbild). Kvarteret är delvis utbyggt och består av fristående småhus. Här planerar kommunen för ytterligare avstyckning av småhustomter för att komplettera den befintliga bebyggelsen. Mark reserveras också för ett möjligt gruppboende om 6 lägenheter. Assessorn 1 som utgör tilldelningsområde inom detta kvarter är till ytan 4502 m² och omfattar en byggrätt på ca 2701 m² BTA*.

I det mellersta kvarteret består tilldelningsområdet fastigheterna Hovrättnotarien 2 (2 i kartbild) samt Drevkarlen 1 och 2 (3 och 4 i kartbild). Enligt tidigare genomförd markanvisning planeras det för byggnation av radhus på fastigheterna Hovrättsnotarien 1, 3 och 4 (angränsade fastigheter i kvarteret och ej markerade i bild). Söder om lokalgatan på Hovmarskalken 1 planerar kommunen avstyckning av småhustomter. Hovrättsnotarien 2 är till ytan 6841 m² och omfattar en byggrätt på ca 5000 m² BTA*. Drevkarlen 1 och 2 har tillsammans en yta 7667 m² och omfattar tillsammans en byggrätt på ca 7667 m² BTA*.

*Reservation mot ovan tolkade byggrätter då byggrätt i detaljplan anges procentuellt mot fastighetsarean samt är beroende på val av hustyp.

Kartbild_TilldelningsområdetKartbild: Tilldelningsområdet, fastigheterna (rödmarkerad).

Ett urval av förutsättningar

  • Intresseanmälan inlämnad efter utsatt tid kommer ej att utvärderas.
  • Intresseanmälan kan omfatta en eller flera fastigheter.
  • Intresseanmälan måste minst innehålla: Information om vilken fastighet eller fastigheter anmälan avser, allmän information om företaget, intyg om uppfyllande av allmänna krav, gestaltningsförslag, genomförandebeskrivning och referensprojekt.
    Tilldelning av markanvisning kommer ske som en direktanvisning via  jämförelseförfarande.
  • Byggherre måste uppfylla de Allmänna krav som är ställda för att tilldelas markanvisning.
  • Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan och angivna gestaltnings principer.

Läs mer om förutsättningarna i dokumentet ”Inbjudan” som är listad här nedanför.

Inlämning

Intresseanmälan skickas elektroniskt och ska ha inkommit senast
2021-08-27 till e-post: mex@nykoping.se

Alternativ inlämning:
Intresseanmälan skickas i ett märkt kuvert via post där fullständigt innehåll även skall bifogas digitalt på USB och vara Mark- och exploatering tillhanda senast 2021-08-27.

Intresseanmälananmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshuset, Stora torget senast 2021-08-27 kl. 15:00.

Kuvertet ska märkas ”Markanvisning Malmbryggshagen” och adresseras till:

Nyköpings kommun
Mark- och exploatering
611 83 Nyköping

Tidplan

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut.
Utvärderingstid är två månader, beslut om marktilldelning en månad och tecknande av markanvisningsavtal är en månad.

Nyköpings kommuns ombud och frågor under anmälningstiden

Kommunens ombud under anbudstiden är Ronny Åberg. Frågor under anmälningstiden kan ställas skriftligen till ombudet via mail på mex@nykoping.se
Frågor under v. 26-30 hanteras men beräknas tidigast besvaras v. 31.

Kontakta oss

Ronny Åberg
Projektledare, Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad
mex@nykoping.se
0155-24 82 30

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: