Arnö Rosenhill

Här finns information om markanvisning för Arnö Rosenhill beläget söder om centrala Nyköping.  

Fullständig information om markanvisningen finns i dokumenten längst ner på sidan. 

Allmänt om Arnö Rosenhill

Arnö Rosenhill är ett bostadsområde beläget ca 2 km söder om centrala Nyköping. Området ligger intill Stadsfjäderns södra strandkant med närhet och gångavstånd till naturreservat samt serviceutbudet på Arnö. Stadens centrum och närliggande områden når man enkelt via vägnätet och anslutande gång- och cykelvägar.  imageg7bvi.png

Kartbild: Del av Nyköpings tätort (markanvisningsområde, rödmarkerad).

Detaljplaneområde

Planområdet låg ursprungligen på åkermark men är idag i stort sett utbyggt. Fastigheten aktuell för markanvisning ligger mindre än 100m från strandkanten men strandskyddet har upphävts för detta område.  

 

imagewcmoj.png

Kartbild: Del av detaljplaneområdet.

Tilldelningsområde 

Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Bordet 9 vilken är 3049m2 stor och omfattar en maximal byggrätt om 1828m2 BTA. Största tillåtna byggandsarea är 914m2. 

Fastigheterna runt Bordet 9 har under de senaste åren bebyggts med rad-, par- och kedjehus. In- och utfarter till ny bebyggelse behöver tillskapas från Bastenshällsvägen. 

 

image4xbsd.png

Kartbild: Tilldelningsområde (rödmarkerad).

 

Intresseanmälan 

Aktörer som önskar markanvisning vid Arnö Rosenhill ska skicka in en intresseanmälan till kommunen. Anmälan ska minst innehålla underlag redovisade under rubriken Intresseanmälans innehåll 

Inlämning 

Intresseanmälan skickas elektroniskt och ska ha inkommit senast 2022-05-13 till e-post: mex@nykoping.se 

Alternativ inlämning: 

Intresseanmälan skickas i ett märkt kuvert via post där fullständigt innehåll även skall bifogas digitalt på USB och vara Mark och Exploatering tillhanda senast 2022-05-13. 

Intresseanmälananmälan kan också lämnas i receptionen i Stadshuset, Stora torget senast 2022-05-13 kl 15:00. 

Kuvertet ska märkas ”Markanvisning Arnö Rosenhill” och adresseras till: 

Nyköpings kommun 
Mark och exploatering 
611 83 Nyköping  

Intresseanmälans innehåll 

Intresseanmälan ska vara författat på svenska och minst innehålla följande: 

  • Allmän information om företaget som visar på ekonomisk stabilitet och byggherrens förmåga att genomföra projektet samt kontaktuppgifter till byggherrens ombud för intresseanmälan.  
  • Anbudspris på fastigheten Bordet 9. 
  • Ifyllt och undertecknat intyg om uppfyllande av allmänna krav på byggherre. 
  • Ett gestaltningsförslag som består av ritningar eller skisser med tillhörande texter som redovisar byggherrens föreslag till byggnation och nyttjad byggrätt. Förslaget följer gällande detaljplan och de förutsättningar som angetts i denna inbjudan.  
  • En genomförandebeskrivning där byggherrens process beskrivs från tilldelning av markanvisning till inflyttad slutkund. Beskrivningen ska även innehålla information om målgrupp och upplåtelseform, försäljningspris alternativt m²/pris, avgifts- och/eller hyresnivåer, byggherrens behov av andel tecknade förhandsavtal innan byggstart, preliminär tidsplan samt hur ett framtida ägande och förvaltning planeras. 
  • Referensprojekt: En redovisning av tidigare genomförda projekt innehållande kontaktuppgifter till relevanta referenspersoner som kan styrka ett gott genomförandet utan allvarlig kritik. Redogör för om projekten innehållit några innovations- och nytänkanden, om de har utförts enligt någon kvalitets- och miljöprofil, om hur projekt- och produktionstid såg ut, om kalkyler höll samt vad den slutgiltiga boendekostnaden/bostadspriset hamnade på. 

Byggherrens bundenhet till lämnad intresseanmälan 

Byggherren ansvarar för intresseanmälans innehåll och förbinder sig till att endast presentera ett underlag som är synonymt med det projekt och åtgärder man avser genomföra. Detta gäller exempelvis, men inte uteslutande, angivna hållbarhetsåtgärder samt redovisad arkitektur och gestaltning.  

Tidplan 

Tider som infaller efter sista inlämningsdag är preliminära och kan variera beroende av kommunala och politiska beslut samt mängden intressenter att hantera under utvärderingsprocessen. 

  • Sista inlämningsdag för intresseanmälan 2022-05-13 
  • Utvärderingstid* 2 månader 
  • Beslut om marktilldelning 1 månad 
  • Tecknande av markanvisningsavtal 1 månad 

 *Under utvärderingstiden ska kontaktperson hos byggherren finnas tillgänglig för att svara på frågor och eventuella kompletteringar. Med anledning av sommarsemester kan utvärderingstiden komma att bli längre.  

Kommunens ombud och frågor under anmälningstiden 

Kommunens ombud under anbudstiden är Christopher Wisting. Frågor under anmälningstiden kan ställas skriftligen till ombudet via e-post på mex@nykoping.se. 

Läs mer i dokumenten som är listade nedan.

 

 

 

Kontakta oss

Christopher Wisting
Projektledare
Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnad

mex@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny