Meny

Vida företagsmark

Vida företagsområde ligger cirka 5 km väster om Nyköpings centrum invid samhället Bergshammar. Områdets läge parallellt med E4 och i nära anslutning till trafikplatsen Bergshammar ger ett fint skyltläge.

På Vida företagsområde har du möjlighet att etablera verksamheter indom industri, handel eller bilservice. På Vida företagsområde ställs krav på bebyggelsens arkitektoniska utformning då området utgör stadens entré från E4 söderifrån.

Hit går det bra att ta sig med cykel, bil eller buss.

På grund av problematik med dagvattenutredningen på området har kommunen pausat försäljningen av tomter på Vida företagsområde. Kommunen arbetar med att i första hand lösgöra tomterna i norra delen av Vida företagsområde för att därefter gå vidare med resterande delar av området.

Det här får du bygga:

Den största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean (dvs exploateringsgraden är 0,4). Hälften av den ska vara icke hårdgjord yta. Högsta totalhöjd är mellan 8 och 11 meter och byggnadshöjd är max 6 meter.

Yta: 26000 kvm avstyckat i mindre tomter.

Markförhållanden

Området består i huvudsak av åkermark där sedimentjorden består av siltskiktad lera. Geoundersökning finns för området. Det kan förekomma mark med hög radonhalt inom delar av området.

Ta del av detaljplaneinformation.

Så här går du till väga:

Kontakta oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig vidare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: