Meny

Landsbygdsutveckling

En tredjedel av Nyköpings 57 000 invånare bor på landsbygden och här verkar över 1500 aktiva företagare. Kommunens ambition är att alla invånare ska ha likvärdiga förutsättningar oavsett om de bor i stad eller på landsbygd.

Landsbygden i Nyköping är stor till ytan och differentierad – det finns både små och stora samhällen, längs kusten och i inlandet.

Orterna på landsbygden:

  • Jönåker, Stavsjö och Ålberga
  • Buskhyttan och Nävekvarn
  • Råby Husby-Oppunda, Stigtomta och Vrena
  • Aspa och Runtuna/Lid
  • Lästringe och Tystberga

Strategi och plan för landsbygdsutveckling 

För landsbygdsutvecklingen arbetar Nyköpings kommun efter två styrande dokument:

Strategin och serviceplanen har arbetats fram i en bred dialog och involvering med många av de som bor och verkar på landsbygden.

Nyköpings kommuns serviceplan är en riktlinje för att upprätthålla och utveckla en rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företag, föreningar och besökare. En ny samverkansmodell, utredning kring landsbygdssäkring och implementering av medborgarbudget är några av flera åtgärder i serviceplanens aktivitetslista.

Nyköpings kommun kommer med start under hösten 2020 ta fram en ny landsbygdsstrategi för att möta framtiden. 

Medel för landsbygdsutveckling

Landsbygdsmiljonen

Som förening kan ni vara med och påverka landsbygdsutvecklingen genom att ansöka om stöd för projekt eller åtgärder inom ramen för Nyköpings landsbygdsstrategi. Stödet kallas landsbygdsmiljonen. 

Exempel på projekt som kommunen har gett stöd för är bildandet av Lokal Servicepunkt, digital lanthandel eller projekt som bidrar till Nyköping som matcentrum. Landsbygdsmiljonen gäller ej för investeringar i fastighet och mark. 

Föreningsstöd

Kommunen erbjuder flera olika typer av bidrag för föreningar. Läs mer om olika föreningsstöd som finns att söka. 

Investeringsstöd - nationellt

Har du andra bra idéer som till exempel rör investeringar i småskalig infrastruktur som natur- och kulturturism eller kommersiell service kan du söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen, från nationella landsbygdsprogrammet.

Forum för utveckling på landsbygden

Nyköpings kommunbygderåd

Kommunbygderåd (KBR) Nyköping är en förening som samlar landsbygdensintressen i kontakten med kommunen. Föreningen arbetar för utvecklig av boende och företagande på landsbygden och har ett nära samarbete med Nyköpings kommun.

KBR är det lokala ledet i organisationen ”Hela Sverige skall leva” med en riksorganisation och med länsbygderåd på den regionala nivån.

Lokala utvecklingsgrupper - engagera dig i din

I respektive ort finns det en lokal utvecklingsgrupp som är ortens förlängda arm in i kommunen. Utvecklingsgruppen träffar kommunens politiker och tjänstepersoner minst en gång om året för samverkansmöten och deltar i utvecklingsprojekt.

Samverkansmötet ger tillfälle för dialog kring utvecklingsfrågor på orten.

Vill du engagera dig i din bygds utveckling? Eller behöver ni hjälp att mobilisera och bilda en lokal utvecklingsgrupp eller motsvarande? Ta kontakt med Näringslivsenheten, 0155-24 81 50 eller naringsliv@nykoping.se

Samverkan för utveckling

Nyköping har en samverkansmodell som ska stärka relationerna mellan lokalbefolkning, näringsliv, föreningsliv och kommunens verksamheter. 

I den samverkan ingår utvecklingsgrupper, Nyköpings kommunbygderåd, Nyköpings landsbygdsforum, Nyköpings kommun och tillväxt- och landsbygdsutskottet. 

Näingslivsenheten koordinerar samverkan.  

Politisk styrning i landsbygdsutveckling

Tillväxt- och landsbygdsutskottet består av en politisk styrgrupp som ska ha särskilt fokus på tillväxt och verkställande av landsbygdsstrategin. Tillväxt- och landsbygdsbygdsutskottet är ett beredningsutskott med 7 deltagare.

Frågor bereds i utskottet och beslut fattas i Kommunstyrelsen. Ordinarie deltagare består av: Martina Hallström (C ) ordförande, Urban Granström (S), Carl-Åke Andersson (S), Marco Venegas (MP), Anna af Sillén (M), Ahmad Eid och Lars Lundqvist (KD). Föredragande är Näringslivschef.

Aktiviteter för utveckling

Landsbygdsforum för nätverkande och inspiration

Landsbygdsforum är ett evenemang för att samla kompetenser som arbetar med lokal utveckling på landsbygden.

Forumets syfte är att vara en arena för nätverkande, diskussion och inspiration för den fortsatta utvecklingen. Nyköpings kommun anordnar Landsbygdsforum första gången 2021. Målet är att skapa ett årligen återkommande evenemang. Hitta datum för tillfällena i kalendern.

Tillväxt- och landsbygdsutskottet är värd för Landsbygdsforum. 

Dialogmöten och företagsbesök

Kommunen gör företagsbesök och genomför dialogmöten med företag på landsbygden. Det är ett sätt att främja dialog och samverkan och samtidigt lyssna in företagen.

Mötets tema sätts utifrån vad som är aktuellt. Under hösten 2019 genomfördes träffar kring Näringslivets servicebehov på landsbygden som en del av arbetet i framtagandet av kommunens serviceplan.

Träffarna är ett bra tillfälle att träffa kommunens tjänstepersoner, politiker och ortens lokala företagare! Du hittar nästa träff i kalendern. 

Utveckla besöksnäringen

Gör en plan för ortens besöksnäring

Företag, föreningar och eldsjälar tillsammans med Nyköpings kommun kan ta fram en lokal besöksnäringsplan, utifrån Nyköpings besöksnäringsstrategi.  

Processen leds av Nyköping Turism, men verksamma på platsen arbetar fram innehåll och gemensamma prioriteringar och mål. Tillsammans arbetar ni igenom:

  • Det som gör platsen unik och bygger stolthet
  • Hur platsen vill uppfattas
  • Vad som attraherar besökare idag
  • Vad man vill ska attrahera besökare och turister i framtiden.

Besöksnäringsplanen ska sedan vara ett stöd och styrdokument för det fortsatta gemensamma destinations- och affärsutvecklingsarbetet.

Kontakta Nyköping Turism om det är intressant för din ort, telefon 0155-24 82 00, mejl turism@nykoping.se 

Lokala servicepunkter

En lokal servicepunkt är en samlingsplats där besökaren kan få hjälp med informationssökning, låna dator med skrivare, internetuppkoppling samt annan service såsom dagligvaruhandel, apoteks-, post- och paketservice.

Kommunen ansvarar för att informationsmaterial och turistinformation finns tillgängligt på servicepunkten.

Kommunbygderådet har tagit fram en servicekarta där du kan hitta mer information om de lokala servicepunkterna i kommunen.

Nyköpings kommun kan i vissa fall ge stöd till företag som öppnar en Lokal servicepunkt genom Landsbygdsmiljonen. Kontakta Näringslivsenheten för mer information, 0155-24 81 50 naringsliv@nykoping.se.

För dig som startar och driver företag

Näringslivsenheten är en lots för dig i frågor, stora som små, kontakta oss på naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50.

Dukat bord är en samlad hjälp för dig som behöver ha kontakt med många olika handläggare på kommunen. Du presenterar dina planer för handläggarna som kan lotsa dig genom processen. Det brukar förkorta tiden för ärendehanteringen väsentligt.

Läs mer om stöd och tillvägagångssätt för dig som ska starta och driva företag. Läs mer om olika tillstånd. 

Nyhetsbrev och kalender

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som har aktuell och nyttig information om upphandlingar, händelser och samhällsutveckling. 

I Näringslivskalendern hittar du evenemang från kommunens egna och samverkansaktörers verksamheter.

Samverkansaktörer och nätverk

I Nyköping finns nätverk och aktiviteter för företag inom olika områden.  

Viktiga aktörer för landsbygdens utveckling

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50 
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter