Meny

Servicemätningen NKI

Underrubrik saknas

NKI mäter hur kommunens service upplevs

Ett sätt för kommuner och företag att samverka om företagsklimatet är att delta i den servicemätning kallad NKI. Den visar hur företag och invånare som haft kontakt med kommunen upplevt servicen. Resultatet visas i ett nöjd-kund-index, NKI. Resultatet 2018 var 70 poäng och målet i näringslivsstrategin är 74 poäng.

Viktigt att få betyget

Företag har ofta kontakt med kommunen i ärenden där kommunen är myndighetshandläggare. Eftersom NKI-undersökningen är verktyg för att utveckla och förbättra det lokala företagsklimatet är det viktigt för kommunen att de som haft ärenden hos kommunen vill bidra med sina betyg. Målet är att göra det lätt för företag att göra rätt. Det ökar regelefterlevnaden och bidrar till positiva upplevelser. 

Lämna synpunkter när ärendet är klart

Fyra gånger per år skickas en enkät ut till dem som haft myndighetsärenden. Enkäten kallas Löpande Insikt och mäter olika upplevelser inom sex serviceområden; upplevelsen av kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Resultatet speglar hur nöjd kunden är och används för att jämföra utvecklingen inom kommunen och med andra kommuner i landet. Undersökningen redovisas i Öppna jämförelser, Företagsklimat. 

SKL och SBA svarar för mätningen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Stockholm Business Alliance, SBA, samarbetar om servicemätningen. Enkäten läggs ut på en leverantör som kontaktar kommunens kunder. Sex myndighetsområden ingår:

  • brandskydd
  • bygglov
  • livsmedelskontroll
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • serveringstillstånd

Undersökningen är anonym

För att svara på enkäten så behövs ditt samtycke (gäller endast personnummer, ej organisationsnummer). Personliga uppgifter blir anonyma i samband med resultatet och används inte på annat sätt. Se information om personuppgiftslagen och enkäten.

Vill du ha ytterligare information?

Kontakta Näringslivsenheten via naringsliv@nykoping.se eller ring 0155-24 81 50.

 

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: