Meny

Ansökan om försäljning av tobak

Från den 1 juli 2019 infördes en ny tobakslag som innebär att alla som säljer tobaksprodukter behöver ansöka om licens för fortsatt försäljning.

Om du redan har anmält din tobaksförsäljning innan den 1 juli kan du fortsätta att sälja tobak fram till 31 oktober 2019. Men senast den 31 oktober 2019 måste ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning ha inkommit till kommunen.

Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd (detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd).

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kravet om tillstånd gäller endast försäljning av tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs fortfarande endast en anmälan till Nyköpings kommun.

Avgifter

Kommunen kommer ta ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd att sälja tobak. Ansökningsavgiften är år 2020, 8 500 kr och ska betalas in till BankGiro 619-0342 samtidigt som ansökan skickas in. Skriv "Tobak" i meddelandefönstret vid inbetalningen.

Kommunen är ansvarig för den årliga tillsynen av tobaksförsäljningen och utförs av tillsynshandläggare i Nyköpings kommun. Tillsynsavgiften betalas varje år av den som säljer tobak. För år 2020 är tillsynsavgiften 6 000 kr.

Dokument om avgifter för ansökan och årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning

Ansökan

Ansökan om försäljning av tobak ska ha lämnats till kommunen senast den 31 oktober 2019.

Blankett för att ansöka om att sälja tobak finns här.

Förklaring och vilka bilagor som ska skickas in finns i samma dokument.

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enligt bestämmelserna i tobakslagen (2018:2088). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Läs Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram. 

Kontakta Tillsynshandläggaren om du har frågor kring ditt egenkontrollprogram. Se nedan för kontakuppgifter.

Nya regler vid ändringar av verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om att

Anmälan ska göras utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas.

Nya regler vid avslutning av försäljning av tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. Skicka avanmälan till Nyköpings kommun så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen av tobak.                                             

Fler förändringar

 • Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Förpackningar som har tillverkats före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner får dock fortsätta att tillhandahållas konsumenter till den 31 december 2019.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.

Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Vad räknas som tobaksvara

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedda att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Villkor för försäljning av tobak

 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år, eller när man kan misstänkta att lagning kommer ske. Om det är oklart om köparens ålder ska personalen begära legitimation. Information om 18 årsgräns ska även finnas i form av dekaler på försäljningsstället (kommunen skickar ut dekaler i och med anmälan).
 • Försäljning av tobak får inte ske förrän en anmälan har godkännts av kommunen.
 • Butiker som säljer tobak ska ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram.
 • Personalen ska få den information och stöd som behövs för att de ska kunna följa lagen.
 • Tobaksvaror ska följa märkningsreglerna för tobak, det finns olika regler för olika typer av produkter. Det gemensamma är att alla tobaksförpackningar ska ha en hälsovarning, vissa även en kombinerad hälsovarning.
 • Marknadsföring får inte ske utanför försäljningsstället och meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak. Marknadsföring ska i den omfattning det är möjligt inte placeras så att det blir synligt från utsidan.
 • Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.

Om man bryter mot tobakslagstiftningen

Om man bryter mot nya tobakslagen kan kommunen:

 1. Skriva ett föreläggande att vissa åtgärder ska vidtas för att minska riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas.
 2. En varning kan ges.
 3. Ett förbud kan skrivas.
 4. Både föreläggande och förbud kan förenas med vite.
 5. I sista led kan tillståndet dras tillbaka.

Personalen har även ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta om personalen bryter mot lagstiftningen och säljer tobaksvara till någon under 18 år, säljer tobaksvara vid misstanke om langning eller tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, t ex saknar hälsovarning eller felaktig hälsovarning.

Näringsidkaren har även ett straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader om försäljning av tobak sker utan att först ha anmält detta till kommunen. Eller om försäljning sker trots att kommunen har gett försäljningsförbud. Eller om man tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta.

Mer information

Frågor och svar om nya lagen om tobak och liknande produkter

Mer information om tobaksvaror

Kontakta oss

Tillsynshandläggare

Direkt: 0155-24 89 06

Växeln: 0155-24 80

tobak@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16 Lunchsstängt kl 12-13

Adress

Nyköpings Kommun

Division Social omsorg

Tillsynshandläggare

611 83 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: