Tobak

Från och med 1 juli 2019 kommer en ny lag om handel med tobak att börja gälla. Den nya tobakslagen omfattar även flera nya platser av rökförbud. Bland annat på uteserveringar och utanför offentliga entréer.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste detalj- och partihandel ansöka om tillstånd att sälja tobaksvaror. Från den 1 juli kan du ansöka om tobaksförsäljning här på Nyköpings kommuns webbplats. 

Har du redan anmält tobaksförsäljning före 1 juli 2019?

Om du redan har anmält din tobaksförsäljning innan den 1 juli får du fortsätta att sälja tobak. Men senast den 31 oktober 2019 måste du ändå ha ansökt om tillstånd.

Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd (detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd).

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kravet om tillstånd gäller endast försäljning av tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs fortfarande endast en anmälan till Nyköpings kommun.

Flera rökfria miljöer

Flera nya platser utomhus omfattas av rökförbudet. Det gäller inte bara av tobak utan också av örtprodukter, e-cigaretter med mera.

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2019. Det innebär att:

 • Det blir förbjudet att röka på uteserveringar till caféer och restauranger.
 • Det blir förbjudet med rökning på rökcaféer utan särskilt avsedda rökrum.
 • Det blir rökförbud på utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik.
 • Det blir rökförbud på inhängande platser utomhus - huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
 • Det blir rökförbud på allmänna lekplatser.
 • Det blir rökförbud utanför entréer till allmänna lokaler.
 • Det blir rökförbud utanför entréer till rökfria lokaler.

På alla platser med rökförbud kommer det att ställas krav på att informera om rökförbudet genom skyltning.

En skyddslag för ökad folkhälsa

Den nya lagen är en social skyddslag och behövs för att Sverige ska kunna genomföra bestämmelserna i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU) och för att nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025.

Avgifter

Kommunen kommer ta ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd att sälja tobak. Ansökningsavgiften är 8 500 kr och ska betalas in till BankGiro 619-0342 samtidigt som ansökan skickas in. Skriv "Tobak" i meddelandefönstret vid inbetalningen.

Kommunen är ansvarig för tillsynen av tobaksförsäljningen. En årlig tillsynsavgift tas ut av de som säljer tobak. Tillsynen utförs av tillsynshandläggare i Nyköpings kommun. Tillsynsavgiften för i år 2019 är 1 800 kr.

Ansökan

Ansökan om försäljning av tobak ska ha lämnats till kommunen senast den 31 oktober 2019.

Blankett för att ansöka om att sälja tobak finns här.

Förklaring och vilka bilagor som ska skickas in finns i samma dokument.

Egenkontrollprogram

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enligt bestämmelserna i tobakslagen (2018:2088). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Läs Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram. 

Kontakta Tillsynshandläggaren om du har frågor kring ditt egenkontrollprogram. Se nedan för kontakuppgifter.

Nya regler vid ändringar av verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om att

Anmälan ska göras utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas.

Nya regler vid avslutning av försäljning av tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. Skicka avanmälan till Nyköpings kommun så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen av tobak.                                             

Faktaruta

Ny tobakslag från 1 juli 2019

För dig som säljer tobak idag och har anmält försäljningen till kommunen blir den största förändringen att du måste ansöka om ett tillstånd hos kommunen för att få fortsätta sälja tobak. Nedan informerar vi om tillståndsplikten och andra förändringar i den nya lagen.

Rökförbud på fler platser

 • Den nya lagen innebär att det från 1 juli 2019 blir förbjudet att röka i utomhusmiljöer som uteserveringar, perronger/busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och entréer till lokaler där rökförbud gäller enligt lagen. Det blir till exempel förbjudet att röka utanför entréer till butiker, restauranger och andra serveringsställen.
 • Rökförbuden utvidgas till att även gälla elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, upphettning av tobak och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. I den sista kategorin ingår till exempel rökning av stenar i vattenpipa.

Fler förändringar

 • Förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Förpackningar som har tillverkats före den 1 juli 2019 och som inte innehåller minst 20 portioner får dock fortsätta att tillhandahållas konsumenter till den 31 december 2019.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.
 • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet; skyltning, information och tillsägelser

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. 

Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. 

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. 

Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas. 

Bild visar skylt om rökning förbjuden

Här kan du ladda ner skyltar för att sätta upp exempelvis vid en entré:

Rökning förbjuden, stående skylt  

Rökning förbjuden, liggande skylt 

Vad räknas som tobaksvara

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedda att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Villkor för försäljning av tobak

 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år, eller när man kan misstänkta att lagning kommer ske. Om det är oklart om köparens ålder ska personalen begära legitimation. Information om 18 årsgräns ska även finnas i form av dekaler på försäljningsstället (kommunen skickar ut dekaler i och med anmälan).
 • Försäljning av tobak får inte ske förrän en anmälan har godkännts av kommunen.
 • Butiker som säljer tobak ska ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram.
 • Personalen ska få den information och stöd som behövs för att de ska kunna följa lagen.
 • Tobaksvaror ska följa märkningsreglerna för tobak, det finns olika regler för olika typer av produkter. Det gemensamma är att alla tobaksförpackningar ska ha en hälsovarning, vissa även en kombinerad hälsovarning.
 • Marknadsföring får inte ske utanför försäljningsstället och meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak. Marknadsföring ska i den omfattning det är möjligt inte placeras så att det blir synligt från utsidan.
 • Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.

Om man bryter mot tobakslagstiftningen

Om man bryter mot nya tobakslagen kan kommunen:

 1. Skriva ett föreläggande att vissa åtgärder ska vidtas för att minska riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas.
 2. En varning kan ges.
 3. Ett förbud kan skrivas.
 4. Både föreläggande och förbud kan förenas med vite.
 5. I sista led kan tillståndet dras tillbaka.

Personalen har även ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta om personalen bryter mot lagstiftningen och säljer tobaksvara till någon under 18 år, säljer tobaksvara vid misstanke om langning eller tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, t ex saknar hälsovarning eller felaktig hälsovarning.

Näringsidkaren har även ett straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader om försäljning av tobak sker utan att först ha anmält detta till kommunen. Eller om försäljning sker trots att kommunen har gett försäljningsförbud. Eller om man tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta.

Kontakta oss

Tillsynshandläggare

Direkt: 0155-24 89 06

Växeln: 0155-24 80 00

tobak@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchsstängt kl 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun

Division Social omsorg
Tillsynshandläggare

611 83 Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter