Tobak

Butiker som avser att sälja tobaksvaror ska anmäla sin försäljning till kommunen. Anmälan måste göras innan försäljningen startar.

Vad räknas som tobaksvara

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedda att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Anmälan om försäljning

Anmälan görs skriftligen på denna anmälningsblankett för tobaksförsäljning. Försäljningen får inte påbörjas innan en anmälan har skickats till kommunen. Med anmälningsblanketten ska kopia på verksamhetens egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogram

Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Förslag på egenkontrollprogram 

Avgift för tillsyn

För att anmäla försäljning av tobak tar kommunen ut en avgift på 900 kr. Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun.

Kommunen tar ut en årlig avgift för tobakstillsynen på 1800 kr. Mer information om gällande taxa.

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till personer under 18 år, eller när man kan misstänkta att lagning kommer ske. Om det är oklart om köparens ålder ska personalen begära legitimation. Information om 18 årsgräns ska även finnas i form av dekaler på försäljningsstället (kommunen skickar ut dekaler i och med anmälan).
  • Försäljning av tobak får inte ske förrän en anmälan har skickats in till kommunen, Livsmedelsenheten.
  • Butiker som säljer tobak ska ha ett eget program för tillsyn, ett så kallat egenkontrollprogram.
  • Personalen ska få den information och stöd som behövs för att de ska kunna följa lagen.
  • Tobaksvaror ska följa märkningsreglerna för tobak, det finns olika regler för olika typer av produkter. Det gemensamma är att alla tobaksförpackningar ska ha en hälsovarning, vissa även en kombinerad hälsovarning.
  • Marknadsföring får inte ske utanför försäljningsstället och meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak. Marknadsföring ska i den omfattning det är möjligt inte placeras så att det blir synligt från utsidan.

Mer information om vilka regler som finns för tobaksvaror går att hitta på folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se. Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.
Andra myndigheter som kan ge information är länsstyrelsen, Konsumentverketskatteverket och polisen.

Om man bryter mot tobakslagstiftningen

Om man bryter mot tobakslagen kan kommunen skriva ett föreläggande att vissa åtgärder ska vidtas för att minska riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas. Förbud kan även skrivas. Både föreläggande och förbud kan förenas med vite. Ni kan även meddelas varning. Ett försäljningsförbud att sälja tobak i upp till sex månader kan även fattas.

Personalen har även ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta om personalen bryter mot lagstiftningen och säljer tobaksvara till någon under 18 år, säljer tobaksvara vid misstanke om langning eller tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, t ex saknar hälsovarning eller felaktig hälsovarning.

Näringsidkaren har även ett straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader om försäljning av tobak sker utan att först ha anmält detta till kommunen. Eller om försäljning sker trots att kommunen har gett försäljningsförbud. Eller om man tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta.

Anmälan om försäljning av tobak

Förslag på egenkontrollprogram

Gällande taxa

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: