Meny

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter där olja eller oljehaltigt vatten riskerar att släppas ut till naturmiljön, spillvattennätet (avloppsnätet) och dagvattennätet (vatten som går till diken, åar, sjöar och hav). Oljan är skadlig för våra sjöar, vattendrag samt växt- och djurlivet. Om oljan når reningsverken kan den störa reningsprocessen.

Olja och slam från olika verksamheter innehåller ofta även andra föroreningar såsom tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen.

Verksamheter som kan behöva oljeavskiljare är exempelvis:

  • Bensinstationer
  • Verkstäder
  • Fordonstvättar
  • Gör-det-själv hallar
  • Vissa industrier
  • Garage och parkeringsytor
  • Servicehallar
  • Kompressorrum med golvavlopp

I Nyköpings kommun arbetar vi för att ha ett få ett hållbart kretslopp genom att återföra näringsämnen i slam till mark för t ex energiskog. För att det ska vara möjligt är det viktigt att bland annat minska utsläppen av tungmetaller och oljor i avloppsvattnet. Allt spillvatten som kommer från verksamheten ska klara de gränsvärden som finns i kommunens allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Kommunen är inte skyldig att ta emot annat än hushållsspillvatten.

Vid miljöenhetens tillsyn ska det finnas dokumentation tillgänglig från exempelvis; kontroller, filterbyten, tömning, 5-årsbesiktning och eventuell provtagning.

Hämta din blankett för slam- och oljeavskiljare här. Har du inte fyllt i en sådan så skicka in denna till miljöenheten tillsammans med ett produktdatablad för er tilltänkta eller befintliga oljeavskiljare.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppetider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter