Meny

Nyttja offentlig plats

Vill du använda en offentlig plats för ett evenemang, sammankomst eller marknad exempelvis? Då behöver du ansöka om ett tillstånd som kallas markupplåtelse. Det söker du hos polisen som därefter kontaktar kommunen för synpunkter.

För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd som kallas markupplåtelse.

 • En offentlig plats är en allmän och offentlig markyta i ett detaljplanerat område.
 • Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker.
 • Den offentliga platsen tillhör alla och innebär att man får hyra marken tillfälligt, till exempel för uteserveringar, marknader och evenemang.

Tillståndet söker du hos Polisen och du betalar då en ansökningsavgift.

Innan du gör din ansökan hos polisen kan det vara bra att prata med kommunens handläggare och få ett förhandsbesked om din planerade verksamhet. Då kan du också få svar på om platsen du vill använda är en offentlig plats och om din verksamhet behöver tillstånd.

Enligt Ordningslagen Kap 3 kan du behöva tillstånd för:

 • Offentlig tillställning (idrottstävling, marknader, tivoli m m)
 • Allmän sammankomst (demonstrationer, konserter)
 • Nyttjande av offentlig plats (byggnadsställning, byggetablering, container, uteservering)
 • I vissa fall kan undantag göras, exempelvis om det rör få timmar och skolklasser.

Det finns många tillfällen som kräver marktillstånd

 • Vid byggetableringar då byggnadsställningar krävs
 • Markbehov för uppställning av containrar/arbetsbodar
 • Byggskyltar
 • Cirkus
 • Foodtrucks och matvagnar
 • Konserter och andra evenemang
 • Affischering (ej allmänna anslagstavlor), om du vill ställa upp en reklamskylt för evenemang exvis, idrott, föreningar, cirkus, valaffischer exempelvis
 • Uteserveringar
 • Övriga upplåtelser
 • Gatupratare (reklamskyltar som står på gatan) är inte tillåtna på gatumark i Nyköping.

Uteservering säsongen 2020

Du som vill använda offentlig mark för att erbjuda bord och stolar utanför din servering under uteserveringssäsongen behöver först ansöka om tillstånd. Du kan inte använda offentlig plats utan att ha ett sådant tillstånd enligt 3 kap 1 § Ordningslagen.

Uteserveringssäsong förlängd till den 15 november 2020

Under uteserveringssäsongen 2020 gäller speciella villkor på grund av coronapandemin. Som en del av ett stödpaket till näringslivet tar inte kommunen ut några avgifter för markupplåtelsen, till och med 15 november 2020. Säsongen för uteservering är också förlängd till samma tidpunkt. Tillståndet från Polisen behöver du däremot. 

Polisen börjar inte handlägga ärendet innan den sökande har betalat den administrativa avgiften till polisen. Den kan variera beroende på ärende. Efter avslutad aktivitet skickas faktura till namngiven fakturaadress i ansökan.

Handläggningstiden kan också variera beroende på ärendets storlek. Kommunen har cirka två veckors handläggningstid. Ibland måste polisen begära kompletteringar flera gånger, om underlaget inte är komplett. Det kan ta tid.

Det här väntar nu

1. Kontakta kommunens handläggare för markupplåtelser på Tekniska divisionen tekniska.divisionen@nykoping.se eller på 0155-24 88 00 och stäm av dina planer med handläggaren för att ha rätt information från början.

2. Förbered materialet du behöver skicka till polisen när du gör din ansökan. Ange noga platsen för markytan och hur stor yta du behöver (bredd och längd). Visa hur du vill spärra av om du har det behovet. Bifoga en skalenlig ritning och exakt position och placeringar av exempelvis tält, byggställningar och containrar.

3. Ansök hos polisen. 

4. När polisen tagit emot ansökan skickar de den till Nyköpings kommun, markupplåtelser, för att få kommunens yttrande.

5. Kommunen går igenom ansökan utifrån krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och ansvar för renhållningen. Det finns särskilda regler för olika upplåtelser.

6. Kommunen skickar tillbaka ett svar till polisen med yttrande och villkor. I svaret har kommunen redovisat avgiften för den mark som används. De varierar beroende på vad du söker tillstånd för.

7. Polisen fattar beslut och skickar det till den som ansökt.

8. Krävs extra säkerhet på ditt arrangemang, till exempel vid eldning, läs mer på Sörmlandskustens Räddningstjänsts webbplats.

9. Om en person fått tillstånd att använda offentlig mark och bryter mot polisens och kommunens villkor, då bryter personen mot Ordningslagen. Tillståndet kan återkallas och ärende hanteras då av polisen.

Så ansöker du

Blankett för ansökan om tillstånd hittar du på polisens webbplats. Sök i deras blankettregister efter "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen".

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift som varierar beroende på vad ärendet gäller.

Ansökan bör lämnas in senast en månad innan arrangemanget äger rum. Vid större arrangemang kan handläggningstiden vara längre.

Hur lång tid tar min ansökan?

När polisen har mottagit en ansökan om tillstånd för att nyttja offentlig plats skickas den vidare till Nyköpings kommun där Tekniska divisionen är remissinstans. Berörda avdelningar går igenom ansökan och svarar polisen genom att sammanställa yttranden och villkor.

I första hand ställer kommunen krav på säkerhet, framkomlighet i trafiken och att det finns ett ansvar för renhållningen. Särskilda regler gäller för olika upplåtelser. När Polisen tagit del av svaret fattar polismyndigheten beslut i frågan och tar ut en avgift av den sökande för handläggningen 

Inte nöjd med svaret – överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. Skriv i så fall till polismyndigheten och ange:

 • Ärendets diarienummer
 • Ditt namn, adress och telefonnummer
 • Varför du anser att beslutet ska ändras
 • Vilket beslut du hade tänkt dig

Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att överklagandet kommer till polismyndigheten inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Kommer det senare ska polismyndigheten avvisa överklagandet.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. Ändrar polismyndigheten inte beslutet så sänds det till förvaltningsrätten som ska pröva överklagandet.

Beslut om avslag på ansökningar som gäller nyttjande av offentlig plats som föranleds av ett avstyrkande från kommunen, kan inte överklagas till polismyndigheten.

Mer information

Riktlinjer för uteserveringar

Taxa för markupplåtelser 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2, 
611 45 Nyköping  

Öppettider: mån-fre kl. 7-16
Lunchstängt kl 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter