Meny

Grönstruktur, vatten och friluftsliv

Grönstruktur och vatten omfattar i princip all obebyggd mark och vatten. Den består i tätorterna av närnatur i form av parker, närströvområden och naturreservat men också småskalig insprängd grönstruktur i till exempel villaträdgårdar.

Utanför tätorterna ingår skogar, jordbruksmark, större opåverkade områden men även sjöar, dammar, våtmarker, vattendrag samt kustvatten och det öppna havet ut till den ekonomiska zonen. Här utövas friluftsliv det vill säga fritidsaktiviteter som genomförs utomhus både i organiserad och oorganiserad form.

Grönstrukturen och vattnet är en betydelsefull del i ett både ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande. Den bidrar till bevarande av biologisk mångfald, människors rekreation, fritid och hälsa samt till estetiska och sociala värden i from av till exempel mötesplatser. En viktig aspekt är därför grönstrukturens tillgänglighet, kvalitet och pedagogiska värden. Dessutom producerar den livsmedel, förnybar energi och råvaror.

Dess ekosystemtjänster bidrar till klimatförbättringar, luftrening och bullerdämpare liksom biologiska lösningar på kommunaltekniska frågor, till exempel dagvattendammar. Den övergripande gröna infrastrukturen i centralorten består av park-och närströvområden som knyts ihop av förbindelsestråk. Förbindelsestråken skapar struktur och kontinuitet då de fungerar som spridningskorridorer för växter och djur samt har betydelse för rekreation och friluftsliv. Befintliga och nya grönområden och stråk behöver därför säkras när centralorten utvecklas.

Grönstruktur, vatten och friluftsliv i Nyköping år 2040

Faktaruta som förklarar ordet ekosystemtjänster

Grön- och blåstrukturen i Nyköpings kommun år 2040 bidrar till attraktiviteten för boende och verksamheter genom sin unika kombination av tillgängligt hav, kulturbygder och orörd natur. Det är lätt att ta sig till nära och tillgängliga parker, skolskogar, närströvområden, friluftsområden, vatten och stora sammanhängande naturområden under livets olika skeden. Det främjar den sociala hållbarheten genom att erbjuda möten, undervisning, upplevelser, daglig motion och utflyktsmål fördelade över kommunens alla delar. Det finns god tillgång till friluftsanläggningar som på ett flexibelt och anpassat sätt ger alla tillträde till kust och skärgården liksom till den övriga landsbygden.

Grön och blåstrukturen i Nyköpings kommun bidrar samtidigt till hög biologisk mångfald genom sina variationsrika livsmiljöer både på land och i vattendrag, sjöar och hav. Detta berikar upplevelsen för boende och besökare. Spridningskorridorer och stora opåverkade områden säkerställer olika arters krav på olika livsmiljöer även på mellankommunalnivå.
Alla vattenförekomster har en god ekologisk och kemisk status och uppfyller miljökvalitetsnormerna. Nyköpings kommuns grönstruktur bidrar på ett påtagligt sätt till ekosystemtjänster. Grön- och blåstrukturen bidrar även till ekonomisk tillväxt genom goda förutsättningar för jord-, skogsbruk och fiske samt besöksnäring. Näringar, rekreation och annan verksamhet bedrivs så att en hållbar utveckling främjas.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

mål 6 agenda2030.jpg  Mål-11-Agenda2030.jpg  Mål15-Agenda2030.jpg

 • Rent vatten och sanitet, mål 6: Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Intentionen i översiktsplanen är att säkerställa vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i alla vattendrag, sjöar och hav.
 • Hållbara städer och samhällen, mål 11: En stadsplanering som tar hänsyn till både människor och natur behövs för att göra städerna hållbara för framtiden. Det handlar bland annat om att tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser för alla, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
 • Ekosystem och ekologisk mångfald, mål 15: Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Delmål 15.9 handlar om att integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning vilket ingår i en översiktsplanens strategier.

Strategier

Grönstruktur, vatten och friluftsliv omfattas av de övergripande utvecklingsstrategierna:

5. Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö
7. Hushåll med mark- och vattenresurser
10. Bevara, utveckla och stärk den regionala och kommunala grön- och blåstrukturen.
11. Värna och utveckla naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Utöver dessa övergripande strategier gäller även följande strategier:

1. Säkerställ variationsrikedomen av naturtyper och deras spridningskorridorer.

Planera för tillräckligt med grön- och vattenområden och behovet av spridningskorridorer så att naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd.

2. Säkerställ vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden tillsammans med den kemiska statusen i vattendrag, sjöar och hav.

Planera för goda avlopps- och dagvattenlösningar och bibehållande av naturliga stränder och grunda vatten.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller Grönstruktur, vatten och friluftsliv. I kartan redovisas ställningstaganden för de olika typerna av grönstruktur-, vatten- och friluftsliv samt områdesspecifika ställningstaganden.

Generella ställningstaganden

 • Vid detaljplaneläggning och lovgivning av ny bebyggelse och markanspråk ska stor hänsyn ska tas till platsens landskapsbild, natur- och kulturvärden samt till friluftslivets intressen.

Grönområden i centralorten

 • Grönområden av tillräcklig och ändamålsenlig storlek, med många funktioner och värden ska finnas i bebyggelsen.
 • Befintlig grönstruktur ska i möjligaste mån bevaras i centralorten. Grönstruktur får endast tas i anspråk om dess värden de tillhandahåller kan ersättas vid exploateringen.
 • Ny bebyggelse bör inte ske på mark som utgör värdefullt närströvområde eller utvecklingsområde natur.
 • Nyköpingsån med ”Årummet” utgör ett av Nyköpings centralorts mest karaktäristiska och framträdande drag och ska fortsätta att värnas och utvecklas.

Ekosystemtjänster

 • Grön- och vattenområden ska finnas i tillräcklig omfattning och kvalitet för att kunna bidra till ekosystemtjänster så som dagvattenhantering, luftrening, beskuggning, temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv och biologisk mångfald.
 • Vid exploatering av grönområden ska områdets ekosystemtjänster identifieras, värderas och ersättas eller kompenseras.
 • Planeringen ska eftersträva mångfunktionella ytor.

Friluftsliv

 • Kommunen ska planera för god tillgänglighet till friluftsanläggningar av god kvalitet i anslutning till permanent bebyggelse.
 • Parker, närströvområden, förbindelsstråk och gröna kilar är strategiskt värdefulla för friluftsliv, rekreation och fysisk aktivitet. De ska beaktas i planeringen och åtgärder som påtagligt kan skada deras friluftlivsvärden ska undvikas.
 • Åtgärder och bebyggelse som kan skada värdefull mark för rörliga friluftslivet bör inte tillkomma.
 • Vid planering ska barriärbildande infrastruktur som begränsar rörligheten inom eller mellan grönområden undvikas, alternativt åtgärdas genom lämpliga passager.
 • Vid exploatering och planläggning ska hänsyn tas till närliggande friluftsområden.
 • Leder och spår ska beaktas i planeringen.
 • Nya bryggor och småbåtshamnar ska i första hand samlokaliseras med befintliga bryggområden eller till redan ianspråktagna och påverkade vattenområden som inte medför behov av återkommande muddring.
 • Viktiga mark- och vattenområden som är av betydelse för allmänhetens och permanentboendes tillgänglighet till kust och skärgård, såsom bryggor med tillhörande områden, bör långsiktigt säkerställas.
 • Organiserad turbåttrafik och fler möjligheter till boendeanläggningar av olika slag ska gynnas i kust- och skärgårdsområdet.


Hav, kustvatten, sjöar och vattendrag

 • Vid ändrad markanvändning, exploatering och åtgärder som påtagligt kan påverka vattenförekomster ska påverkan bedömas och åtgärder vidtas för att minimera påverkan.
 • Fysiska planeringen, lovgivning och markanvändningen ska genom väl planerad dagvattenhantering ta hänsyn till och stärka vattenkvaliteten, den kemiska statusen och den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag, hav och kustvatten.
 • Kommunens fysiska planering och markanvändning ska särskilt ta hänsyn till och stärka påverkade vattenförekomster så att en bättre ekologisk status uppnås och miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.
 • För att långsiktigt värna skärgårdens friluftsvärden, värdefulla grundområden för fisk och ett rikt fågelliv ska vindkraft undvikas i skärgården.
 • Lokalisering av vattenbruksanläggningar ska undvikas helt inom värdefulla och/eller känsliga vattenmiljöer eller där vattengenomströmningen är liten.
 • Anläggningar för vattenbruk bör inte lokaliseras där det går kablar och ledningar på botten eller på så sätt att de kan hindra båttrafik eller yrkesfisket.
 • Kommunen ska bidra till naturligt förekommande fiskbestånd genom att freda grunda havsvikar eller att undanröja vandringshinder i kustmynnande vattendrag.
 • Vid exploatering ska särskild hänsyn tas till grunda havsområden och havsvikar identifierade med höga naturvärden.
 • Vid planering av strandnära bebyggelse ska gemensamma båthamnar eftersträvas för att minska störningseffekten i vattenmiljön.


Nuläge och bakgrund

I Nyköpings kommun finns en variationsrik natur som har hög biologisk mångfald och goda möjligheter till friluftsliv hela året. Särskilt karaktäristiskt och unikt är den lågexploaterade örika skärgården med betydande natur- och rekreationsvärden. Flera områden är skyddade som naturreservat samt djurskyddsområden. Karaktäristiskt är också kommunens många gods och gårdar med kulturlandskap med lång kontinuitet, ädellövmiljöer och alléer.

Mycket goda odlingsbetingelser finns i Kiladalen, runt Stigtomta, Husby-Oppunda, Runtuna och Tystberga. De stora sammanhängande barrskogsområdena i Kolmården och runt sjön Båven med sina förkastningsbranter har viktiga kvaliteter i form av tyst miljö och stora opåverkade områden. Sjön Båven och åarna Nyköpingsån, Kilaån och Svärtaån hyser unika kvaliteter med förekomst av flera för landet viktiga arter såsom tjockskalig målarmussla, havsvandrande öring, mal och ål.

Kommunen har stora orörda havsområden där särskilt de grunda havsvikarna är av stor betydelse som yngelplatser för havslevande djur och växter. Trots de höga naturvärden som en del av våra vatten uppvisar så är de flesta vattendragen och sjöarna i Nyköpings kommun betydligt påverkade av mänskliga aktiviteter såsom föroreningar, övergödning, dammbyggen och nivåförändringar. Utvecklingen och bevarandet av kommunens havsmiljöer påverkas och styrs till stor del av att riksintressena för rörligt friluftsliv och turism, naturvård, friluftsliv, sjöfart och yrkesfiske samt försvarets intressen täcker större delen av området.

Tillgången till områden för friluftsliv nära hemmet för rekreation, lek, motion och möten i form av parker, strövvänliga skogsområden, vandrings- och cykel- och kanotleder är i stort sett god. I några stadsdelar som Öster, Väster, och Högbrunn finns dock en brist på tillgängliga grönområden. I takt med ökad exploateringen ökar dock risken för förslitning av parker och närströvområden. De tätortsnära grönområdena har en funktion för ekosystemtjänster men dessa är inte utredda.

Regionalt viktigt är kust- och skärgårdsområdet med besöksnoder som Stendörren, Svärdsklova och Nävekvarn. Tillgängligheten till badplatser och strandområden är dock begränsad på grund av privata tomter och vassrika stränder. Denna problematik ger även begränsad tillgänglighet människor med funktionsnedsättning. Behovet av serviceanläggningar är servering, ramper och iläggningsplatser för båtar och kanoter, parkeringsplatser för bilar och toaletter är därför stort både sommar och vintertid. För sjön Båven och stora delar av Östersjökusten är strandskyddet utvidgat till 300 meter.

Gå direkt till grönstrukturkartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.