Meny

Mål

Nyköpings översiktsplan har inga egna mål utan baseras på redan antagna globala, nationella, regionala och kommunala mål.

Det övergripande målet för översiktsplanen är att genom god mark- och vattenanvändning bidra till en långsiktig hållbar utveckling utifrån både ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är därför de viktigaste vägledande målen. Ett urval av andra viktiga mål redovisas nedan. Översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategier, målbilder, tematiska strategier och ställningstaganden samt förslag till mark- och vattenanvändning ska bidra till att uppfylla dessa mål.

Översiktsplanens relation till mål på olika nivåer och hur de genomsyrar översiktsplanens olika delar.

Globala mål

Agenda 2030

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, består av 17 globala mål och tillhörande delmål som syftar till att uppfylla och balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekologiska, sociala och ekonomiska.

De 17 globala målen är därför integrerade, sammanlänkade och odelbara. Läs mer om de globala målen.

Agenda 2030 är en vision och en önskvärd utveckling av samhället som översiktsplanen konkretiserar på lokal nivå. Agenda 2030 är vägledande för Nyköpings översiktsplan 2040 både i innehåll, för prioriteringar mellan olika allmänna intressen och mark- och vattenanvändning samt i processen.

Agenda 2030 visualiserat i ett hjul

De globala målen för hållbarhet indelade efter vilka dimensioner de stödjer: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Nyköpings översiktsplan ska bidra till måluppfyllelsen av alla mål. Dock har vi i översiktsplanen prioriterat ett antal av de globala hållbarhetsmålen utifrån just våra förutsättningar, utmaningar och möjligheter samt vad översiktsplanen faktiskt kan påverka.

Nyköpings kommun har utifrån sitt ansvarsområde samt läge och geografi, ett särskilt ansvar för att främja målen:

2. ”Ingen hunger”
3. ”Hälsa och välbefinnande”
5. ”Jämställdhet”
6. ”Rent vatten och sanitet”
8. ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”
9. ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
10. ”Minskad ojämlikhet”
11. ”Hållbara städer och samhällen”
12. ”Hållbar konsumtion och produktion”
13. ”Bekämpa klimatförändringarna”
14. ”Hav och marina resurser”
15. ”Ekosystem och biologisk mångfald”
16. "Fredliga och inkluderande samhällen"

Nyköpings kommun har till exempel med sina stora arealer åkermark ett ansvar för hållbara konsumtions- och produktionsmönster, och för att säkra en hållbar livsmedelsförsörjning. Kommunen har också ett stort ansvar att bidra till att bekämpa klimatförändringarna genom att tillsammans med andra aktörer möjliggöra en omställning till mer hållbara person- och godstransporter.

Det är en särskilt stor utmaning då kommunen är stor till ytan och det finns flera tätorter och landsbygd i kommunen. Nyköpings kommun har dessutom med sin i stora delar orörda skärgård ett särskilt ansvar vad gäller att skydda och ta till vara på hav och marina resurser.

I översiktsplanens temakapitel kan du läsa mer om hur planen bidrar till de globala målen.

03 -prioriterade globala mål.jpg

Nyköpings kommun har prioriterat de inringade globala målen i arbetet med översiktsplanen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter och är numera svensk lag. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Andra rättighetsartiklar som är aktuella för den fysiska planeringen är:

 • Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.
 • Barns rätt till trygghet och att utvecklas fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt.
 • Barns rätt till lek, vila och fritid.

För översiktsplanen innebär barnkonventionen bland annat att barn ska involveras i dialogprocessen. För barn är närmiljön och möjligheten att ta sig på egen hand mellan olika målpunkter några av flera viktiga aspekter som beaktas i översiktsplanearbetet. Läs mer om barnkonventionen.

Nationella mål

Miljömål

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Nyköpings översiktsplan har en stark koppling till alla miljömål förutom målen som rör storslagen fjällmiljö och skyddande ozonskikt. Läs mer om de nationella målen.

Nationella miljömål kopplat till Agenda 2030

De nationella miljömålens koppling till Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet.

Klimatmål

Sveriges klimatpolitiska ramverk består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Förutom nationella klimatmål, har Sverige även åtagit sig att leva upp till internationella klimatåtaganden som ett av EU:s medlemsländer.

Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Klimatmålen innehåller även delmål inom olika sektorer som transporter och energianvändning:

 • Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp jämfört med 1990, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige
 • Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter)
 • Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010
 • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet)
 • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent förnybar (men det är inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft)

Läs mer om Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk.

Folkhälsopolitiska mål

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det övergripande målet har konkretiserats i åtta målområden som syftar till att tydliggöra de viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa och inriktningen på det arbete som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De flesta målområden bedöms vara relevanta för Nyköpings översiktsplan som t.ex. att säkerställa att alla människor har tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap, och att arbeta för en ökad tillgänglighet till hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.

Läs mer om de folkhälsopolitiska målen.

Friluftsmål

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Det övergripande målet har konkretiserats i tio friluftsmål och flera av dessa mål beskriver viktiga aspekter i översiktsplanen. Friluftslivsmålen handlar framförallt om att utveckla och bedriva åtgärder så att förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras, till exempel att säkerställa alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet samt värna om tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter.

Läs mer om friluftsmålen.

Regionala mål

Sörmlandsstrategin

Sörmlandsstrategin är en regional utvecklingsstrategi för regionen, som också har bäring på kommunens översiktsplan. Följande utvecklingsinriktningar är prioriterade för det regionala utvecklingsarbetet:

 • En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
 • En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

Kommunala mål

Vision Nyköping 2030

Visionen för Nyköpings kommun är vägledande för planering och genomförande i alla kommunens verksamheter. Arbetet med att revidera visionen pågår och beräknas vara klart under år 2020.

”Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen.

Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla skeden.

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i centrum för ett livslångt lärande.

I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social sammanhållning och grön omställning."

Övriga kommunala mål

Översiktsplanen tar också hänsyn till relevanta mål i andra antagna styrdokument. Läs mer i kapitlet "Om översiktsplanen".

Gå direkt till kartan

Lämna synpunkter

Samrådet pågick 12 mars - 26 juni 2020.