Meny

Vanliga frågor och svar om översiktsplanen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om samrådet, som nu är avslutat, och översiktsplanen. Saknar du någon fråga? Kontakta gärna oss. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Hur kunde man lämna synpunkter?

Samrådet pågick mellan 12 mars och 26 juni 2020. Då lämnades synpunkterna direkt i kartan, här på webben eller via e-post, vanlig post, vid öppet hus eller via kontakt med någon på Samhällsbyggnad. 

När är sista dag för att lämna synpunkter?

För att ge alla chansen att lämna synpunkter så förlängdes samrådstiden, sista dag att lämna in synpunkter var 26 juni 2020. (Tidigare 29 maj).

Vad händer med inlämnade synpunkter?

Alla inlämnade synpunkter sammanställs, redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse (liknande synpunkter kan slås ihop men hur många som haft synpunkten kommer att framgå). Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för kommunstyrelsens beslut om inriktning för utställnings- och antagandeversionen av översiktsplanen. Du kommer inte få någon personlig återkoppling på just dina synpunkter.

Kan man få översiktsplanen utskriven?

Nej. Översiktsplanen är helt digital och finns inte på papper. Den består av texter på webben och digitala kartor. Tycker du att det är svårt med det digitala, eller har svårt att läsa kartor? Vi hjälper dig att ta del av förslaget. Du kan kontakta projektgruppen genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se

Jag vill prata med er om förslaget, vart vänder jag mig?

Öppet hus var ett bra tillfälle att träffa oss. Du kan också kontakta projektgruppen genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se 

Varför är det så stort fokus på Nyköpings centralort?

Över hela världen finns en trend för urbanisering. Historiskt gäller det även vår kommun. Byggande i centralorten och större tätorter ger kommunen möjlighet att utnyttja gjorda och kommande investeringar i service, skola och infrastruktur bättre. Det minskar även behovet av bilresor, samt skapar närhet till vardagens aktiviteter och behov.

En starkare centralort ger också möjlighet att utveckla och stärka omlandet och dess tätorter. För Nyköpings kommun är det viktigt att både stärka centralorten och att säkerställa en bra service på landsbygden. Därför pekar vi ut bebyggelsenoder på landsbygden.

Småhustomter, hur och var kan man köpa det?

Just nu finns det kommunala tomter till försäljning i bland annat Örstig på Arnö och Tängsta i Stigtomta. Det finns också småhustomter på några andra platser på landsbygden. Läs mer om småhustomter på nykoping.se/ledigatomter

Var planerar Nyköpings kommun för bad?

I översiktsplanen finns inga platser för nya bad då det är en för detaljerad fråga för att höra hemma i en översiktsplan. Olika möjligheter för anläggande av kallbadhus vid Stadsfjärden i Nyköping diskuteras. Läs mer om projekt Utveckling Stadsfjärden.

Hur planerar Nyköpings kommun för biltrafik?

Översiktsplanen baserar sig på att vi även i framtiden ska ha en fungerande trafikapparat inklusive (nödvändig) biltrafik. Det innebär att vi måste planera så att vi kan resa enklare tillsammans och mer hållbart. I en tät och nära stad kan fler göra sina transporter genom att gå, cykla och åka kollektivtrafik.

Vad är kommunens budskap om kommande kraftledningar?

Det är energimarkandsinspektionen som ger lov till dragningen av nya anläggningar, val av teknik och vilka villkor som ska gälla för anläggande av nya kraftledningar. Kommunen kan alltså inte styra dragningar, teknikval med mera.

Kommunen har valt att göra ett antal allmänna ställningstaganden kring vilka principer som kommunen anser ska gälla vid anläggande av nya kraftledningar. Dessa är:

  • Ledningar för teknisk försörjning ska så långt som möjligt samordnas med redan ianspråktagna korridorer (kraftledningar, vägar, järnvägar) i landskapet, stora opåverkade områden samt värdefulla områden för naturvård och kulturmiljövård ska så långt möjligt undvikas.
  • Vid förändringar i kraftledningsnätet bör ledningarna där så är möjligt förläggas som markkabel. Det är särskilt angeläget i områden med känslig landskapsbild och där väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas negativt av luftledning

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: