Meny

Vanliga frågor och svar om översiktsplanen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om samrådet, som nu är avslutat, och översiktsplanen. Saknar du någon fråga? Kontakta gärna oss. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Hur lämnar man synpunkter nu under granskningen?

Granskningen av förslaget till ny översiktsplan pågår mellan 21 juni och 20 september 2021. Under den perioden kan du tycka till om informationen både i kartan och om texterna som finns här på webben. Du fyller i dina synpunkter i ett formulär. Du kan också skicka in synpunkter via e-post eller via vanlig post.

Tycker du att det är svårt med det digitala, eller har svårt att läsa kartor? Vi hjälper dig att ta del av förslaget. Du kan kontakta projektgruppen genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se

När är sista dag för att lämna synpunkter under granskningen?

Sista dag att lämna synpunkter är 20 september 2021. Synpunkterna måste vara skriftliga.

Ordnas det något öppet hus under granskningen?

Nej, men ett digitalt möte arrangeras 2 september kl 18-19. Mer information om det publiceras här på webben efter sommaren.

Om du vill prata om förslaget eller om du har frågor kan du kontakta projektgruppen genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se

Vad hände med de inlämnade synpunkterna under samrådet?

Alla inlämnade synpunkter sammanställs och bemöts i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter tillsammans med kommunens egna överväganden har sedan legat till grund för gransknings/utställningsversionen av översiktsplanen. Det är den versionen som nu är ute för granskning och som du kan tycka till om mellan 21 juni och 30 september 2021. Synpunkter på granskningsversionen kommer redovisas och bemötas samt ligga till grund för antagandeversionen av översiktsplanen.

Vad var de vanligaste synpunkterna under samrådet? Har synpunkter lett till revideringar?

Ämnen som engagerade många under samrådet var förtätning i centralorten, grönområden, cykelvägar, hållbara transporter och landsbygdens utveckling. Flera synpunkter har lett till revideringar, bland annat:

  • Ytterligare jordbruksmark på Arnö har sparats och är inte längre aktuell för bostäder eller vägar.
  • Den planerade vägsträckningen vid Frisksportartorpet har justerats.
  • Eftersom kommunen har köpt mark i Sjösa och investerar i VA-ledning längs med kusten föreslås nya bostadsområden både i Sjösa och vid Vålarö.
  • Ett nytt kartskikt med ställningstaganden som bidrar till utveckling på landsbygden har tagits fram.
  • Förutsättningarna för att nå de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen har förstärkts. Till exempel har ställningstaganden kring social och ekonomisk hållbarhet utvecklats.

Ta del av samrådsredogörelsen
Ta del av samrådsversionen av översiktsplanen

Kan man få översiktsplanen utskriven?

Nej. Översiktsplanen är helt digital och finns inte på papper. Den består av texter på webben och digitala kartor. Tycker du att det är svårt med det digitala, eller har svårt att läsa kartor? Vi hjälper dig att ta del av förslaget. Du kan kontakta projektgruppen genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se

Jag vill prata med er om förslaget, vart vänder jag mig?

Under granskningsperioden arrangeras inga Öppna hus som under samrådet. Däremot arrangeras ett digitalt möte 2 september klockan 18-19. Du kan också kontakta projektgruppen genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se

Varför är det så stort fokus på Nyköpings centralort?

Över hela världen finns en trend för urbanisering. Historiskt gäller det även vår kommun. Byggande i centralorten och större tätorter ger kommunen möjlighet att utnyttja gjorda och kommande investeringar i service, skola och infrastruktur bättre. Det minskar även behovet av bilresor, samt skapar närhet till vardagens aktiviteter och behov.

En starkare centralort ger också möjlighet att utveckla och stärka omlandet och dess tätorter. För Nyköpings kommun är det viktigt att både stärka centralorten och att säkerställa en bra service på landsbygden. Därför pekar vi ut bebyggelsenoder på landsbygden.

Småhustomter, hur och var kan man köpa det?

Just nu finns det kommunala tomter till försäljning i bland annat Örstig på Arnö och Tängsta i Stigtomta. Det finns också småhustomter på några andra platser på landsbygden. Läs mer om småhustomter på nykoping.se/ledigatomter

Var planerar Nyköpings kommun för bad?

I översiktsplanen finns inga platser för nya bad då det är en för detaljerad fråga för att höra hemma i en översiktsplan. Olika möjligheter för anläggande av kallbadhus vid Stadsfjärden i Nyköping diskuteras. Läs mer om projekt Utveckling Stadsfjärden.

Hur planerar Nyköpings kommun för biltrafik?

Översiktsplanen baserar sig på att vi även i framtiden ska ha en fungerande trafikapparat inklusive (nödvändig) biltrafik. Det innebär att vi måste planera så att vi kan resa enklare tillsammans och mer hållbart. I en tät och nära stad kan fler göra sina transporter genom att gå, cykla och åka kollektivtrafik.

Vad är kommunens budskap om kommande kraftledningar?

Det är energimarkandsinspektionen som ger lov till dragningen av nya anläggningar, val av teknik och vilka villkor som ska gälla för anläggande av nya kraftledningar. Kommunen kan alltså inte styra dragningar, teknikval med mera.
Kommunen har valt att göra ett antal allmänna ställningstaganden kring vilka principer som kommunen anser ska gälla vid anläggande av nya kraftledningar. Dessa är:

  • Ledningar för teknisk försörjning behöver tillkomma och ska så långt som möjligt samordnas med redan ianspråktagna korridorer (kraftledningar, vägar, järnvägar) i landskapet. Stora opåverkade områden samt värdefulla områden för naturvård och kulturmiljövård ska så långt möjligt undvikas.
  • Vid förändringar i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt teknikval genomföras. Det är särskilt angeläget i områden med känslig landskapsbild och där väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas samt där ny exploaterbar mark i goda lägen kan frigöras.

Kontakta oss

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsenheten
611 83 NYKÖPING

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: