Hoppa till innehåll

Digitalt möte

Torsdag 2 september 2021 kl 18:00 arrangerades ett digitalt möte för allmänheten om kommunens förslag till ny översiktsplan. Här hittar du presentationsmaterialet och frågor och svar från mötet.

Digitalt informationsmöte

Cirka 25 personer deltog i mötet som sändes via Teams. Per Skyllberg, Nyköpings kommuns översiktsplanerare, inledde med en introduktion om vad en översiktsplan är och vad huvudmålet är. Sedan gick Per Skyllberg igenom inkomna samrådssynpunkter samt vilka huvudsakliga förändringar som gjorts till granskningen.

Under frågestunden inkom det ett antal frågor och dessa är besvarade nedan.

Ta del av presentationsmaterialet.

Frågor och svar

Fråga 1

I vad mån har man tagit hänsyn till risk för översvämning pga häftigt regn typ Gävle eller havsnivåhöjningar?

Svar: I översiktsplanen redovisar vi områden som riskerar att översvämmas vid extrema vädersituationer i framtiden. För dessa områden finns särskilda ställningstaganden kring hur vi ska ta hänsyn till detta i planeringen.

Fråga 2

Vad innebär "förtydligande kring höjder" i texten om kulturmiljö, utveckla gärna tankarna där?

Svar: I översiktsplanen anger vi att inom stadskärnan bör den låga småstadsbebyggelsen tillvara tas och bevaras. Utanför stadskärnan bör en generell byggnadshöjd på 4-5 våningar vara norm där enstaka byggnader som prövas i lämpliga lägen. Några utvecklingsområden är utpekade där en generell byggnadshöjd på uppemot 5-7 våningar prövas:

”Stadskärnans låga småstadsbebyggelse bör tillvaratas och bevaras i framtida utveckling. Värdefulla byggnader, landmärken och miljöer i stadskärnan ska fortsatt kunna förstås och upplevas från viktiga utsiktspunkter och siktstråk även utanför stadskärnan, såsom Lindbacke, Arnö brygga (vid Seglarvägen) och från kajerna vid östra och västra Hamnsidan. Höga hus gör större avtryck i stadens siluett och särskilda krav bör därför ställas på deras arkitektoniska kvaliteteter.

För utvecklingsområdena utanför stadskärnan, som den är avgränsad i riksintresset Nyköping, anser kommunen att något högre bebyggelse med en generell byggnadshöjd om 4-5 våningar utgör en lämplig norm utan att riksintresset skadas. Med denna relativt begränsade höjdskala som grundnorm kan god täthet åstadkommas där så erfordras. Enstaka byggnader med högre våningshöjd kan prövas under förutsättning att siktlinjer mot värdefulla kultur-och bebyggelsemiljöer upprätthålls och att den nya bebyggelsen underordnar sig stadens siluett och landmärken.

Högre byggnadshöjder kan prövas om den lokalt sett bidrar positivt till stads- och landskapsbild, exempelvis mot omgivande breda gaturum, större park- och vattenrum, betoning av huvudstråk respektive offentliga funktioner, eller annan väsentlig lokal förutsättning. I samband med planläggning ska tillkommande volymers påverkan på riksintressets värden utredas. I utvecklingsområdena Sunlight/Högbrunn, Nöthagen, Folkungavallen och östra Kungshagen är stadsbilden mindre känslig och där kan en generell byggnadshöjd om uppemot 5-7 våningar och enstaka byggnader högre än 7 våningar prövas.”

Fråga 3

Det är positivt att översiktsplanen poängterar att gång-, cykel- och kollektiv-trafik ska prioriteras. Tyvärr upplever jag att detta inte omsätts i praktik i översiktsplanen. Det är fortfarande mycket fokus på bilvägar. Översiktsplanen kunde gått mycket längre i att få ut bilar från Nyköpings centrala delar genom att t.ex. prioritera cykelgator. Dessutom borde planen tydligare peka ut vilka cykelstråk som är huvudcykelstråk där cyklisterna tydligt borde ges prioritet över biltrafiken. Ett exempel är det förslag som Grön Framtid i Nyköping har presenterat. Hur ser ni att gång- och cykeltrafik ska prioriteras i framtiden och har ni tittat på Grön Framtids förslag?

Svar: Översiktsplanen transportdelar utgår från kommunens antagna transportstrategi där prioritering mellan trafikslagen ska göras i den fallande ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik. I översiktsplanen redovisas huvudstråk för gång och cykel. Längs dessa ska framkomligheten för gång och cykel särskilt prioriteras. Detta är ett långsiktigt arbete.

Fråga 4

Planeras det för en cykelväg till Ryssbergens friluftsreservat?

Svar: Inget utvecklingsstråk för cykel är utpekat för denna sträcka.

Fråga 5

Kan ni förtydliga hur ni anser att den nya vägdragningen genom Västra Hållet är bättre för friluftslivet än den gamla. Genom det nya förslaget lägger man in ett nytt -verksamhetsområde- så att halva Västra hållet inte längre blir tillgängligt för rekreation (promenader motion etc). Kan man inte lägga den nya vägen dikt intill E4 för att bevara så mycket som möjligt av grönytan?

Svar: Efter kritik både från kyrkan, föreningar och allmänheten har kommunen analyserat flera olika alternativ för att lösa framtida trafiksituation för nordvästra delarna av Nyköpings centralort. Analysen har visat att för att kunna genomföra de stationsnära byggnationer som kommunen vill göra krävs denna led genom Västra hållet. Föreslagen lösning ger möjlighet för framtida utvidgning av kyrkogården. Då grönområdet ändå kommer att påverkas av leden redovisar översiktsplanen en möjlighet att etablera ett verksamhetsområde i attraktivt läge. Exakt dragning av leden behöver utredas i senare planering.

Fråga 6

Danska Jan Gehl mfl betonar "rummet mellan byggnaderna" i stadsutveckling. Hur jobbar ni med det?

Svar: Översiktsplanen betonar vikten av att planera för goda mötesplatser och allmänna rum inkl. grönområden för ekosystemtjänster. Mer detaljerat hur ”Rummet mellan byggnaderna” ska utformas sker i kommande planerings- och lovskeden.

Fråga 7

Kopplad fråga till ovan: Publika platser har stor potential att utgöra attraktiva mötesplatser. Placemaking/platsutveckling pekar på behovet av att börja utvecklingen av publika platser i samverkan med de som nyttjar platsen. Medborgardialog och andra sätt att samverka. Finns planer på detta eftersatta område?

Svar: Detta är egentligen inte en översiktsplanefråga. Men i pågående projekt i Brandkärr sker utvecklingsarbete kring medborgardialog med de som nyttjar platsen. Inom arbetet med att ta fram översiktsplanen har flera olika typer av medborgardialoger prövats med gott resultat.

Fråga 8

Forskning har visat att det blir varmare om husen ligger tätt. Finns det direktiv om avstånd - utvecklingen verkar ju peka på att vi kan få mycket varma somrar också i fortsättningen?

Svar: I översiktsplanen pekar vi ut grönområden och grönska som en viktig del i utjämningen av stadens temperatur. Hur tätt och hur de enskilda projekten ska utformas styrs i kommande planering.

Fråga 9

Vad menar ni när ni skriver att "utveckla för gång och cykling"? Är det att öka framkomligheten genom breddning av befintliga GC-banor och prioritera cyklarna framför bilvägarna (t.ex. obrutna cykelbanor, cykelöverfarter mm som minska cyklisternas stopp och därmed minskar cyklisternas restider)?

Svar: Utveckla för gång och cykling innebär många olika åtgärder varav de du nämner är några viktiga. Översiktsplanen anger ett antal prioriterade stråk för utveckling. Vad som är mest lämpligt i det enskilda fallet avgörs i kommande planering.

Fråga 10

Kommer översiktsplanen att skrivas ut som ett dokument med skalenliga kartor? Anser att det är svårläst.

Svar: Översiktsplanen är helt digital och finns inte på papper. Den består av texter på webben och digitala kartor. Tycker du att det är svårt med det digitala, eller har svårt att läsa kartor? Vi hjälper dig att ta del av förslaget. Du kan kontakta oss genom att ringa 0155-24 80 00 eller skicka e-post till samhallsbyggnad@nykoping.se.

Fråga 11

Kommer det att bli något ”icke digitalt” fysiskt granskningsmöte? Anser att det är viktigt att kunna ses fysiskt och det borde gå nu när det är så många som är vaccinerade.

Svar: Nej. Kommunen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inom Nyköpings kommun gäller därmed: Inga fysiska möten, varken externa eller interna.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: