Hoppa till innehåll

Tyck till om Nyköping 2040

Granskningsperioden för Nyköpings kommuns förslag till ny översiktsplan pågick mellan 21 juni till 20 september 2021. Du kan fortarande ta del av förslaget här på webben och i kartan. 

tyck-till-bla.PNG

Nyköping 2040

Nyköping 2040 är kommunens förslag på ny översiktsplan. Granskningsperioden pågick 21 juni till 20 september 2021. Politiskt antagande av översiktsplanen förväntas ske i kommunstyrelsen i november och i kommunfullmäktige i december. 

 • Förslaget på den nya översiktsplanen är helt digitalt. Även om du inte längre kan tycka till om förslaget kan du ta del av det via en länk här nedanför.
 • Längre ner på sidan hittar du också en filmad guide som visar hur du läser översiktsplanen.  

Om granskningen

 • Granskningen genomfördes digitalt och man kunde lämna synpunkter mellan 21 juni och 20 september 2021.

Gå direkt till översiktsplanen

Digitalt möte 2 september

Samrådsredogörelse och samrådsversion

Under 2020 pågick samråd för förslaget. Alla inlämnade synpunkter är sammanställda, redovisade och bemötta i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ligger till grund för granskningsversionen av översiktsplanen.

Ämnen som engagerade under samrådet

Förtätning i centralorten, grönområden, cykelvägar, hållbara transporter och landsbygdens utveckling engagerade många. Flera synpunkter har lett till revideringar:

 • Ytterligare jordbruksmark på Arnö sparats och är inte längre aktuell för bostäder eller vägar.
 • Den planerade vägsträckningen vid Frisksportartorpet har justerats.
 • Eftersom kommunen har köpt mark i Sjösa och investerar i VA-ledning längs med kusten föreslås nya bostadsområden både i Sjösa och vid Vålarö.
 • Ett nytt kartskikt med ställningstaganden som bidrar till utveckling på landsbygden har tagits fram.
 • Förutsättningarna för att nå de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen har förstärkts. Till exempel har ställningstaganden kring social och ekonomisk hållbarhet utvecklats.

Ta del av samrådsredogörelsen
Ta del av samrådsversionen av översiktsplanen

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen för Nyköpings kommun visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040, och kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

 • Översiktsplanen tar höjd för fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen
 • Vi utvecklar bebyggelse främst där det redan finns service och infrastruktur
 • I centralorten omvandlas befintliga verksamhetsområden till blandad tät stadsbebyggelse nära grönområden
 • Utanför centralorten föreslås ny bebyggelse längs med starka kollektivtrafikstråk, särskilt koncentrerat till utpekade bebyggelsenoder
 • Verksamhetsområden planeras främst längs med trafikleder och starka kollektivtrafikstråk
 • Flera grönområden som är ekologiskt värdefulla och/eller viktiga för rekreation föreslås att helt undantas för exploatering
 • De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är de viktigaste vägledande målen i översiktsplanen

Vanliga frågor och svar

Guide - så läser du översiktsplanen

 

Guide - så använder du den digitala kartan

Kontakta oss

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsenheten
611 83 NYKÖPING

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: