Meny

Nöthagen och Högbrunn

Nöthagens och Högbrunns verksamhetsområden ligger båda nära centrala Nyköping och har mycket hög potential att utvecklas och omvandlas. Särskilt med tanke på närheten till Nyköpings resecentrum!

Idag består områdena till största del av olika verksamheter som företag, industri och kontor med mera, men ska inom de närmsta åren omvandlas till kvarter med bostäder med plats för kontor och handel i bottenplanen. Båda områdena har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik

Nyköpings resecentrum

I områdets östra del planerar vi för Nyköpings resecentrum. Här kommer det att vara enkelt att byta mellan cykel, buss, bil och tåg. Det blir enkelt att gå och cykla till resecentrum samtidigt som vi också skapar nya pendlarparkeringar. Här samlas både stads- och landsortsbussarna så bytena blir snabba. Innan själva byggnationen kan starta (ca 2020) ska en del förberedande arbeten göras på platsen. Läs mer om Nyköpings resecentrum.

1300 bostäder planeras i Nöthagen

Strax nordväst om platsen för Nyköpings resecentrum ligger Nöthagen som idag består av industri- och verksamhetsområde. Flera företag i området har redan flyttat, och några är på gång att bygga nytt. Samhällsbyggnadsbolaget köpte området för några år sen och detaljplanearbete pågår för att bygga 1300 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor, butiker, caféer och restauranger samt torg, vilket är helt i linje med Nyköpings kommuns planer. Läs om Samhällsbyggnadsbolagets gemensamma planering med HSB.  Området är ca 2,7 hektar stort. 

Samråd för detaljplanen pågick under hösten 2018. Läs mer om detaljplanearbetet.

Perspektiv gata mot villor 02.jpg

Stort fokus på kulturmiljö, park och torg samt stråk finns med i planerna för Nöthagen. Flera av de äldre byggnaderna bevaras, till exempel Slakthuset.

Nyköpings gymnasium blir Campusområde

Nyköpings gymnasium är till stor del samlat på campusområdet i Högbrunn. Lokalerna på Gripenområdet  har renoverats och byggts om för att ge plats åt elever alla elever. Läs mer om invigningen av Campus Nyköpings gymnasium.

Nyköpings gymansium flyttade in i byggnaderna löpande vartefter byggetapperna avslutades. Nu är Campus Gripen invigt!

Nöthagen och Högbrunn knyts ihop av Nyköpings resecentrum

I de framtida planerna kommer gång- och cykelnätet rustas upp och förstärkas på båda sidorna av järnvägsområdet. Gång- och cykelnätet kommer också att knyta an till det övriga nätet i Högbrunn. Det blir alltså enklare att förflytta sig mellan stadsdelarna! Sunlightområdet, mitt emellan Nöthagen och Högbrunn, kommer också att utvecklas. Men här är planerna inte lika långt framme. 

Nyk_resecentrum_entrebyggnad_april_2018.jpg

I dialogen som gjordes med invånare i Nyköping 2016 på temat Nyköpings resecentrum var det många som önskade att de historiska byggnaderna i området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. Entrébyggnadernas utformning har inspirerats av både området och Nyköping samt av befintligt tak på perrongen. Granskningsskede för detaljplanen pågick 7 maj - 4 juni 2018. 

Parkområden utvecklas och förstärks

Intilliggande parkområden mellan Industrigatan och Ahlbergers väg föreslås utvecklas och förstärkas. Även inom området för Nyköpings resecentrum planeras park- och grönområden. Missa inte den nya Cirkuslekplatsen i Hemgårdsområdet!

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: